Registre de sol·licitants d'habitatges amb protecció oficial

Habitatge 8964 - Inscripció en el Registre de Sol·licitants d'Habitatges amb Protecció Oficial Departament de Drets Socials governacio

Per poder accedir a un habitatge amb protecció oficial cal inscriure's prèviament en aquest Registre de sol·licitants d'habitatge amb protecció oficial. Aquest Registre proporciona informació sobre les necessitats reals i la distribució territorial dels habitatges amb protecció oficial. A part, permet facilitar els processos d'adjudicació d'habitatges protegits garantint la màxima transparència.

Es poden inscriure en aquest Registre les persones individuals o els representants de les unitats de convivència formades per grups de persones fisiques que acreditin conviure efectivament en un mateix domicili o comprometin  a fer-ho en un termini determinat, amb independència de si tenen relació de parentiu entre ells.

Llegiu-ne més

En les sol·licituds d'inscripció al Registre de sol·licitants d'habitatges protegits dels afectats per la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica, s'haurà d'adjuntar el document que trobareu a l'apartat documentació.

A les persones que vulguin optar a la concessió d'un habitatge amb protecció oficial i compleixin tots els requisits establerts.

Què necessiteu fer?

Data actualització  27.01.2017