S'entén per retribució la compensació econòmica que el personal que presta serveis a l’Administració de la Generalitat o a les entitats del seu sector públic percep per la seva feina. Per indemnitzacions, les quantitats percebudes pel personal que presta serveis a l'Administració de la Generalitat o a les entitats del seu sector públic per raó de l’extinció de la seva vinculació laboral; i per dieta, els drets percebuts per raó de l’assistència a reunions dels òrgans col·legiats de l’Administració de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic. 

Les retribucions del personal funcionari es classifiquen en bàsiques (sou, triennis i pagues extraordinàries), complementàries (complement de destinació, complement específic i complement de productivitat) i gratificacions per serveis extraordinaris prestats fora de la jornada normal de treball.

Les retribucions del personal laboral inclouen retribucions bàsiques (salari base, complement d’homogeneïtzació i complement de conveni), complement d’antiguitat, pagues extraordinàries i complement i plusos específics dels llocs a desenvolupar d’acord amb el conveni que correspongui.

 

Actualment,  d’acord amb l’article 63 de la Llei 3/2015, d’11 de març de mesures fiscals, financeres i administratives no es percep cap tipus de dret d’assistència per a la concurrència a reunions d’òrgans de Govern de consells d’administració o de qualsevol altre òrgan col·legiat de l’Administració de la Generalitat i de les entitats, ens o empreses del seu sector públic.