• Imprimeix
Subvencions per a obres d'arranjament a l'interior dels habitatges per a les persones grans

Sol·licitar la subvenció

Sol·licitar la subvenció 20309 - Subvencions_arranjament_interior Departament de Territori i Sostenibilitat

El termini de presentació de les sol·licituds és del 27 de març de 2018 al 31 de juliol de 2018.

Juntament amb la sol·licitud, cal aportar la documentació següent:

(La documentació marcada amb un (*) no cal aportar-la si s'ha signat l'autorització per sol·licitar dades a organismes oficials)

Documentació juridicoadministrativa

 • Declaració responsable d'ajuts a la rehabilitació, segons model normalitzat de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, relativa al compliment dels requisits establerts a les bases de la convocatòria, i de la Llei general de subvencions, així com del compliment dels requisits establerts a la convocatòria i de no concórrer en cap dels motius d'exclusió que s'hi estableixen, inclosa a la sol·licitud.
 • Imprès normalitzat a nom de la persona sol·licitant amb les dades bancàries del compte on s'ha d'ingressar la subvenció.
 • Autorització de la persona sol·licitant i, si s'escau, de tots els membres de la unitat de convivència perquè els òrgans que gestionen les sol·licituds puguin demanar i obtenir per mitjans telemàtics dades relacionades amb la tramitació i els seguiment de la sol·licitud als organismes següents:a l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT), a l'Agència Tributària de Catalunya(ATC), a l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), al Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), al padró municipal corresponent, al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, al Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), a la Direcció General de la Policia, a la Direcció General del Cadastre i al Registre de la Propietat.
 • DNI/NIF/NIE, o document equivalent vigent de la persona sol·licitant i, si s'escau, de tots els membres de la unitat de convivència. (*)
 • Persones titulars de l'habitatge: nota simple informativa actualitzada del registre de la propietat relativa a la titularitat sobre l'immoble objecte de les actuacions. (*)
 • Persones amb discapacitat, dependència o situacions similars: certificat de la Secretaria d'Inclusió Social i de Promoció de l'Autonomia Persona (SISPAP), anteriorment ICASS, acreditatiu del grau de limitació o document equivalent.(*)
 • Certificat d'empadronament i volant de convivència si la persona sol·licitant conviu amb altres persones. (*)
 • Justificant dels ingressos de la persona sol·licitant i dels altres membres de la unitat de convivència. Els ingressos cal acreditar-los de la manera següent:
  • Declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) corresponent al període impositiu anterior a la data de sol·licitud, de la persona sol·licitant i, si s'escau, de l'altre membre de la unitat de convivència.(*)
  • Certificat d'imputacions de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària (AEAT) si la persona sol·licitant o altres membres de la unitat de convivència no estan obligats a presentar la declaració de l'IRPF.
  • Ingressos de l'any en curs: quan la persona sol·licitant o altres membres de la unitat de convivència hagin tingut un canvi important en relació amb la seva situació laboral o d'ingressos respecte al període general a acreditar d'acord amb les bases de la convocatòria.
 • Si s'escau, el contracte de lloguer a nom de la persona sol·licitant i l'autorització de la propietat per poder fer l'arranjament.
  • En el cas que els efectes del contracte siguin a partir de l'1 de juny de 2013 cal acreditar el compliment de l'obligació de l'arrendatari del pagament de la fiança a l'arrendador, de conformitat amb la normativa vigent.
  • En el cas de lloguers no documentats mitjançant contracte, per acreditar la condició d'arrendatari de la persona sol·licitant serà suficient la presentació dels rebuts dels pagaments mensuals.
 • Quan la persona sol·licitant sigui el titular d’un dret d’usdefruit sobre l’habitatge, el títol i l’autorització del nu propietari per poder fer les obres d’arranjament

Documentació tècnica a aportar juntament amb la sol·licitud

Excepte els casos en que la persona sol·licitant s'aculli a l'opció que l'Agència s'encarregui de l'execució de les obres, s'ha d'aportar la documentació següent: 

 • Document original del pressupost de contracte de l'empresa que inclogui una memòria descriptiva de les obres d'arranjament a realitzar, que haurà d'estar degudament desglossat per a cada actuació, amb estat d'amidaments i preus unitaris. Cas d'haver-hi més d'una actuació, caldrà aportar el full resum del cost total de les obres, segons model normalitzat.
 • Original de l'autorització municipal d'obres i document acreditatiu d'haver-la sol·licitat.
 • Fotografies en color de l'estat general de l'habitatge i dels elements objecte de l'arranjament.

Documentació tècnica complementària a aportar a l'inici de les obres

 • Comunicat d'inici de les obres d'arranjament segons model normalitzat
 • Original de l'autorització municipal d'obres. El permís d'obres ha d'estar vigent durant tota l'execució de les obres.

Documentació tècnica complementària a aportar al final de les obres

 • Comunicat final de les obres d'arranjament segons model normalitzat
 • En cas d'arranjament de la instal·lació elèctrica, de l'aigua o del gas, caldrà aportar el butlletí de l'instal·lador degudament formalitzat per l'òrgan corresponent.
 • En el cas de la instal·lació de dispositius d'accessibilitat, caldrà aportar el certificat acreditatiu que la instal·lació compleix la normativa vigent, conjuntament amb el contracte de gestió i manteniment de la instal·lació.
 • En cas de renovació o substitució de finestres i altres obertures exteriors, caldrà que l'empresa subministradora o instal·ladora aporti el document de marcatge CE on s'indiqui la transmitància tèrmica del conjunt, i en el zona climàtica ho comporti, el valor del factor solar modificat.
 • Justificació de la despesa realitzada, segons el descrit a les bases de la convocatòria.
 • Fotografies en color de les obres d'arranjament realitzades.

L'Agència de l'Habitatge de Catalunya pot demanar documentació complementària amb la finalitat de comprovar el compliment de l'objecte de la subvenció que caldrà presentar, si s'escau, en formats específics per facilitar el seu tractament.

Requisits de les persones sol·licitants

 • L'habitatge objecte de les actuacions ha de constituir el domicili habitual i permanent.
 • La persona de 65 anys o més que viu a l'habitatge ha de complir alguna de les següents condicions:
  • No tenir prou autonomia per realitzar les activitats d'higiene, alimentació, mobilitat o altres similars.
  • Tenir un grau de discapacitat igual o superior al 33%, o tenir reconeguda una pensió d'incapacitat permanent, en el grau total, absoluta o gran invalidesa o ser pensionista de classes passives que tingui reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat, o acreditar algun grau de dependència, d'acord amb l'establert a la Llei 39/2006, de 14 de desembre.
 • Els ingressos de la unitat de convivència no poden superar 2 vegades l'Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya ponderat (IRSC) depenent del nombre de membres que formen la unitat de convivència i la zona geogràfica on es troba l'habitatge. Podeu consultar les taules de l'IRSC en el web habitatge.gencat.cat
 • La persona sol·licitant ha de ser el propietari, usufructuari o arrendatari i, ni aquesta ni cap dels membres de la unitat de convivència poden tenir cap altre habitatge en propietat en el territori de Catalunya, llevat que no en disposi de l'ús i gaudi.
 • No estar sotmesa a cap dels supòsits de prohibició per poder ser beneficiaria de subvencions, de conformitat amb l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 • Complir les obligacions tributàries amb l'estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions amb la Seguretat Social.

Requisits dels habitatges

 • Haver obtingut de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya o de les oficines locals d'habitatge col·laboradores, prèvia autorització per realitzar la inspecció,  un informe intern d'idoneïtat tècnica de l'habitatge, que inclogui la valoració de les obres.
 • Les actuacions subvencionables d'arranjament de l'interior de l'habitatge s'han d'ajustar a les tipologies d'obres descrites a les bases de la convocatòria:
  • Assolir les condicions mínimes d’habitabilitat dins la superfície útil interior de l’habitatge destinades a aconseguir la salubritat i el confort
  • Adequar a la normativa vigent les instal·lacions d’aigua, gas, calefacció, electricitat i sanejament: la instal·lació de mesures de seguretat per detectar o avisar de la manca d’estanqueïtat o de fugues en les instal·lacions, i la instal·lació de sistemes automàtics destinats a facilitar l’obertura de persianes o similars.
  • Adaptar l’interior de l’habitatge per a la millora de l’accessibilitat
 • Les obres no poden estar iniciades abans de la data de publicació de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, ni abans de la data de la inspecció tècnica de l'habitatge per part de les entitats col·laboradores de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, per a la realització de l'informe intern d'idoneïtat tècnica.
 • El pressupost de les obres presentat no pot superar l'import màxim de 5.000 €.

 

No hi ha taxes associades a aquest tràmit

Actuacions no subvencionables

No són subvencionables les obres d’arranjament de l’interior d’habitatges que pertanyin a persones jurídiques o entitats sense personalitat jurídica que tinguin com a activitat qualsevol de les descrites a la secció Q (Activitats sanitàries i de serveis socials) de la Classificació nacional d’activitats econòmiques 2009 (CNAE - 2009)

Termini i execució de les obres

 • Tal i com preveu la convocatòria les obres les pot dur a terme la persona sol·licitant o bé les pot encarregar a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. 
 • Les obres s'han d'iniciar en un termini màxim de 3 mesos des de la data de notificació de la resolució provisional de concessió de la subvenció.
 • La persona beneficiària haurà de comunicar a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya l'inici de les obres en un termini màxim d'un mes des del seu inici.
 • El termini per a l'execució de les obres no pot excedir els tres mesos, comptats des de la data que consti en el certificat d'inici de les obres.
 • La pròrroga del termini d'execució s'ha de sol·licitar i concedir de forma expressa. Si en el termini d'un mes comptat a partir de la presentació de la sol·licitud de pròrroga no s'ha dictat resolució, s'entendrà denegada.

Criteris de valoració

Les subvencions es concedeixen mitjançant el procediment de concurrència competitiva, d’acord amb l’ordre de prelació que resulti d’aplicar els criteris de valoració següents:

 • 5 punts: unitats de convivència amb menors d’edat.
 • 4 punts: unitats de convivència amb ingressos ponderats no superiors a 1,5 vegada l’indicador de renda de suficiència de Catalunya ponderat (IRSC). Podeu consultar les taules de l'IRSC en el web habitatge.gencat.cat
 • 3 punts: actuacions per l’adaptació interior per la millora de l’accessibilitat.
 • 2 punts: actuacions per l’adequació a la normativa vigent de les instal·lacions.
 • 1 punt: actuacions per al manteniment de les condicions d’habitabilitat.

En cas d’empat entre sol·licituds amb la mateixa puntuació, es donarà prioritat a l’ordre d’entrada de la sol·licitud al registre, amb la documentació completa.

Import màxim de la subvenció

L’import de la subvenció és del 100% del pressupost protegible, amb un límit de 3.000 euros per habitatge.

El pressupost protegible, als efectes del càlcul de la subvenció, està constituït pel pressupost d’execució material de l’empresa que realitza les obres d’arranjament interior, el cost de les llicències o autoritzacions administratives, els tributs que gravin les actuacions, les despeses generals i el benefici industrial, els costos de les diagnosis o estudis tècnics previs i els honoraris dels tècnics facultatius.

El pressupost d’execució material és el de l’empresa o les empreses que realitzen les obres d’arranjament interior i s’ha d’ajustar a l’autorització municipal de les obres.

L’Agència pot adequar el pressupost protegible, als efectes del càlcul de la subvenció, als preus dels barems de la construcció reconeguts oficialment en el Boletín Económico de la Construcción per trimestre durant l’any 2018, o en el butlletí d’informació de l’Institut Tecnològic de la Construcció de Catalunya (ITEC) de l’any 2018.

Compatibilitat

Aquestes subvencions són compatibles amb ajuts d’altres administracions públiques, sempre que la suma dels imports concedits no superi l’import del pressupost de les obres d’arranjament de l’interior de l’habitatge.