• Imprimeix
Proves d'acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC)

Inscriure's a les proves

Inscriure's a les proves 8533 - Proves d'acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC) Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública

Les sol·licituds es poden presentar en qualsevol moment.

Hi ha un mes per pagar la taxa. A partir d'aquest moment, hi ha tres mesos per fer la prova, després de reservar centre, data i hora (a partir de l'oferta existent, que es troba al portal) amb una antelació mínima de set dies.

No cal presentar cap documentació, tret dels casos en què calgui acreditar documentalment les exempcions o bonificacions per al pagament de les taxes, perquè la persona interessada no ha autoritzat el Servei d’Inclusió i Capacitació Digital a consultar la situació al·legada.

Per realitzar la prova d'avaluació la persona interessada ha de pagar la taxa legalment establerta, amb els imports que es detallen més avall. També s'ha regulat un sistema d'exempcions i bonificacions, que són les següents:

Exempcions

No han de pagar la taxa les persones en situació de desocupació, les jubilades i les que acreditin una discapacitat igual o superior al 33%, així com les internes dels centres penitenciaris que compleixen condemna en règim ordinari.

Bonificacions

S'aplicarà sempre un 10% de bonificació o descompte, en aplicació de la norma general, ja que la sol·licitud s'ha de fer per mitjans electrònics.
S'aplicarà un 30% a les persones membres de famílies monoparentals de categoria general o de famílies nombroses de categoria general.
S'aplicarà un 50% a les persones membres de famílies nombroses de categoria especial o de famílies monoparentals de categoria especial.

Quanties (taula actualitzada fins a la propera llei de pressupostos)

 Imports de la taxa per l'ACTIC
SupòsitDescompte (%)Bàsic    

 

Mitjà       

Avançat
Taxa sense bonificacions ni exempcions017,30 €23,05 €28,80 €
ExempcionsDiscapacitat major o igual al 33%1000,00 €0,00 €0,00 €
Desocupat1000,00 €0,00 €0,00 €
Jubilat1000,00 €0,00 €0,00 €
BonificacionsTràmit telemàtic1015,60 €20,75 €25,95 €
Família nombrosa categoria general i tràmit telemàtic4010,40 €13,85 €17,30 €
Família nombrosa categoria especial i tràmit telemàtic606,95 €9,25 €11,55 €
Família monoparental categoria general i tràmit telemàtic4010,40 €13,85 €17,30 €
Família monoparental categoria especial i tràmit telemàtic606,95 €9,25 €11,55 €

 

 1. L'òrgan responsable de la gestió tecnicoadministrativa del procediment d'acreditació és el Servei d’Inclusió i Capacitació Digital, que pertany a la Direcció General de Societat Digital. La seva adreça postal és:
  Salvador Espriu, 45-51
  08908 L'Hospitalet de Llobregat
  Us hi podeu adreçar per correu electrònic mitjançant la bústia ACTIC (actic@gencat.cat)
 2. El procediment administratiu i la prova d'avaluació es fan mitjançant el portal ACTIC (http://acticweb.gencat.cat/ca). Al portal s'hi pot trobar també la informació completa sobre l'ACTIC.
 3. Encara que es faci a través del portal, la prova ha de tenir lloc en un centre col·laborador de l'ACTIC. Per efectuar-la, cal reservar prèviament, mitjançant el portal ACTIC dia i hora a qualsevol dels centres col·laboradors que hi ha per tot el territori.
 4. Les persones que superin satisfactòriament la prova tindran un certificat que emet la Generalitat de Catalunya i que els possibilitarà acreditar un determinat nivell de competències en TIC davant de qualsevol empresa o administració.
 5. L'acreditació s'atorga atenent a l'avaluació de les competències de la persona en els àmbits relacionats amb les tecnologies digitals següents:
  • Cultura, participació i civisme digital (competència C1).
  • Tecnologia digital i ús de l'ordinador i del sistema operatiu (competència C2).
  • Navegació i comunicació en el món digital (competència C3).
  • Tractament de la informació escrita (competència C4).
  • Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment (competència C5).
  • Tractament de la informació numèrica (competència C6).
  • Tractament de les dades (competència C7).
  • Presentació de continguts (competència C8).

Nivells de competències:

 1. Nivell 1 (certificat bàsic): suposa un domini elemental de les tecnologies de la informació i la comunicació. Aquest nivell correspon a una persona usuària que té un domini bàsic d'aquestes tecnologies i que se n'inicia en el coneixement i ús. Comprèn les  competències C1–C6.
 2. Nivell 2 (certificat mitjà): suposa un domini efectiu de les tecnologies de la informació i la comunicació en relació amb els seus àmbits generals d'aplicació. Aquest nivell correspon a una persona usuària que té autonomia i capacitat crítica envers l'ús d'aquestes tecnologies. Comprèn totes 8 competències.
 3. Nivell 3 (certificat avançat): suposa un domini avançat de les tecnologies de la informació i la comunicació en relació amb els seus àmbits específics d'aplicació. Aquest nivell correspon a una persona usuària que té un ampli domini d'aquestes tecnologies i que disposa de capacitat per aprofitar al màxim les prestacions que ofereixen les TIC, de construir usos alternatius i de donar suport a altres persones. És modular: s'avalua per competències i només en cal acreditar dues per tenir el certificat avançat. Comprèn les competències C4–C8.