• Imprimeix
Prestacions per al pagament del lloguer. Any 2018

Col·lectius específics

Col·lectius específics 9863 - Prestacions permanents per al pagament del lloguer Departament de Territori i Sostenibilitat

El període de presentació de sol·licituds s’inicia el 16 de maig de 2018 i finalitza:

 • Per al col·lectiu indicat al punt 1 (contractes de lloguer a través de les Borses de mediació per al lloguer social, d’habitatges gestionats per entitats sense ànim de lucre o administracions o entitats públiques): el 31 d’octubre de 2018
 • Per als altres col·lectius indicats al punts 2 i 3 (persones beneficiàries de  les prestacions econòmiques d’urgència especial i de les prestacions complementàries): el 29 de juny de 2018

Les persones sol·licitants que autoritzin expressament l'òrgan gestor perquè pugui obtenir de forma electrònica les dades necessàries per al seguiment i control d'aquestes prestacions no caldrà que aportin la documentació corresponent a: l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT), a l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), al Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE), al padró municipal corresponent, al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), a la Direcció General de la Policia, a la Direcció General del Cadastre i al Registre de la Propietat.

La documentació necessària per acreditar els requisits que es demanen a la convocatòria, llevat dels casos en què s'hagi autoritzat prèviament l'Administració per a la consulta (marcats amb un *), és:

 1. DNI/NIF/NIE, o document equivalent vigent de la persona sol·licitant i de tots els membres que formen la unitat de convivència majors d'edat. En el cas que algun membre de la unitat de convivència no disposi de DNI/NIF/NIE haurà d'aportar el document d'identificació de què disposi. En el cas de persones nouvingudes que han obtingut el DNI, han de fer constar en la sol·licitud l'anterior document d'identificació NIE. (*)
 2. Per acreditar la residència legal a Catalunya durant cinc anys, dos dels quals han de ser immediatament anteriors a la data de sol·licitud:
  • Persones sol·licitants amb nacionalitat espanyola, d'algun país membre de la Unió Europea o d'un altre país de l'Espai Econòmic Europeu: certificats o volants dels diferents padrons municipals. (*)
  • Altres persones sol·licitants que en el seu NIE no hi figuri la llegenda "permanent" o "llarga durada": certificat de residència emès per l'oficina d'estrangers o per les comissaries de policia nacional juntament amb certificats o volants dels diferents padrons municipals.
 3. Per acreditar els ingressos de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres de la unitat de convivència en edat laboral:
  • Declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) corresponent al període impositiu immediatament anterior (2016), amb termini de presentació vençut a la data de presentació de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres que formen la unitat de convivència, i que estiguin en edat laboral. (*)
  • Si hi ha membres de la unitat de convivència que no estan obligats a presentar la declaració de l'IRPF ha d'aportar el certificat d'imputacions de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària (AEAT) i amb l'informe de vida laboral o el corresponent certificat de les pensions o ajuts exempts de tributació.
  • En el cas de situacions excepcionals en què la persona sol·licitant o algun altre membre de la unitat de convivència no pugui justificar els ingressos de la manera anterior o en els ingressos de la declaració de la renda no es compleixi el requisit de tenir uns ingressos mínims per pagar el lloguer o hagin tingut un canvi significatiu dels ingressos respecte al període general a justificar, ho farà per mitjà d'una declaració responsable.
  • Informe sobre la situació socioeconòmica, emès pels serveis socials municipals o pel personal tècnic mediador de les entitats col·laboradores per a la gestió d'aquestes prestacions, en cas que tots els ingressos d'una unitat de convivència s'acreditin per mitjà d'una declaració responsable.
 4. Llibre de família, si s'escau.
 5. El contracte de lloguer a nom de la persona sol·licitant.
  El contracte ha d'incloure l'acreditació del compliment de l'obligació de l'arrendatari del pagament de la fiança a l'arrendador, d'acord amb la normativa vigent
  • En cas que la persona sol·licitant de la prestació que visqui a l'habitatge sigui el cònjuge de la persona titular del contracte, o bé sigui titular d'una cessió del contracte d'arrendament, o es trobi inclosa en els supòsit que regulen els articles 15 o 16 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans, ha d'acreditar el dret d'ús sobre l'habitatge aportant la documentació acreditativa de la subrogació, la sentència judicial o, si s'escau, el conveni de separació o divorci.
  • En els casos de dones víctimes de violència masclista que, com a conseqüència d'una ordre d'allunyament o sentència judicial, tinguin atribuït l'habitatge com el seu domicili habitual i permanent, se'ls podrà reconèixer el dret al cobrament de la prestació si justifiquen que es fan càrrec del pagament del lloguer de l'habitatge.
  • En els casos d'habitatges gestionats per entitats sense ànim de lucre, els gestors dels habitatges poden aportar un certificat en substitució del contracte de lloguer i dels rebuts de lloguer pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud, on han de constar el nom i cognom dels sol·licitants, el NIF i les dades referents a l'habitatge i els mesos de lloguer pagats.
 6. Tots els rebuts de lloguer o sotsarrendament, corresponents a l'any 2018 pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud, on ha de constar el nom de l'arrendador, de l'arrendatari, el concepte i l'import
 7. Declaració responsable de complir els requisits establerts en les bases reguladores i de no concórrer en cap motiu d'exclusió establert també a la convocatòria (inclosa en la sol·licitud).
 8. Imprès normalitzat a nom de la persona sol·licitant amb les dades bancàries del compte on s'ha d'ingressar la prestació.
 9. Acreditació del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, en el cas de les persones amb alguna discapacitat. (*)

En tots els supòsits exposats, l'Agència de l'Habitatge de Catalunya pot sol·licitar, directament o a través de les entitats col·laboradores en la gestió d'aquestes prestacions, la documentació complementària que consideri necessària per a la resolució de l'expedient.

A aquestes prestacions poden accedir els següents col·lectius:

 1. Persones titulars de contractes de lloguer celebrats a partir de l’1 de novembre de 2017, obtinguts a través de les borses de mediació per al lloguer social, o gestionats per entitats sense ànim de lucre o administracions o entitats públiques, excepte l'Agència de l'Habitatge de Catalunya..
 2. Persones beneficiàries de les prestacions econòmiques d’especial urgència, adreçades a persones que han perdut l’habitatge a conseqüència d’un procés de desnonament o d’execució hipotecària, regulades a la Resolució TES/7/2016, de 4 de gener.
 3. Persones beneficiàries de les prestacions complementàries per donar continuïtat al pagament del lloguer, regulades a la Resolució esmentada a l’apartat anterior.

A més de pertànyer a uns d'aquests col·lectius, han de complir els següents requisits:

 1. Acreditar la residència legal a Catalunya durant cinc anys, dos dels quals han d'ésser immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud, llevat de les persones catalanes retornades que compleixin els requisits establerts a la Llei 25/2002, de 25 de novembre.
 2. Estar en risc d'exclusió social i acreditar uns ingressos de la unitat de convivència no superiors a 1,5 vegades l'IRSC (Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya), ponderat segons nombre de membres i zona geogràfica.
 3. No pagar un lloguer mensual per l'habitatge superior a:
  • Barcelona ciutat: 750 euros.
  • Demarcació de Barcelona: 600 euros.
  • Demarcació de Girona: 500 euros
  • Demarcació de Tarragona: 450 euros.
  • Demarcació de Lleida: 400 euros.
  • Demarcació de les Terres de l'Ebre: 350 euros.
 4. Tenir domiciliat el cobrament de la prestació en una entitat financera.
 5. Estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer o del sotsarrendament en el moment de presentar la sol·licitud.
 6. Pagar el lloguer de l'habitatge per mitjà de transferència bancària, ingrés en compte o rebut domiciliat o rebut emès per l'administrador de la finca, com a mínim a partir del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud. No s'accepta cap altre tipus de pagament en metàl·lic.

No hi ha taxes associades a aquest tràmit

Import de la prestació

L'import màxim de la prestació pot ser de 200 €/mes (2.400 € anuals)
I l'import mínim pot ser de 20 €/mes (240 € anuals)

S’inclou en aquest import el de la renda, els seus endarreriments, i els imports corresponents a la repercussió de les obres de millora, de l’IBI i de la taxa pel servei d’escombraries.

Reconeixement de la prestació

 • Per a les persones sol·licitants titulars de contractes de lloguer o de sotsarrendament signats entre l’1 de novembre de 2017 i el 31 de desembre de 2017, per la quantia corresponent a tot l’any 2018.

 • Per a les persones sol·licitants titulars de contractes de lloguer o de sotsarrendament signats entre l’1 de gener de 2018 i la data en què s’acaba el termini de presentació de sol·licituds, per la quantia corresponent a les mensualitats incloses entre el mes posterior a la data de vigència del contracte presentat en el moment de la sol·licitud i el mes de desembre de 2018, inclòs.

 • Per a les persones sol·licitants titulars de contractes de lloguer o de sotsarrendament d’un habitatge, que hagin estat beneficiàries de les prestacions econòmiques d’especial urgència adreçades a persones que han perdut l’habitatge a conseqüència d’un procés de desnonament o d’execució hipotecària i les persones beneficiàries de les prestacions complementàries per donar continuïtat al pagament del lloguer regulades a la Resolució TES/7/2016, de 4 de gener, per la quantia corresponent a les mensualitats que no hagin percebut de l’exercici 2018 i fins al mes de desembre de 2018, inclòs.

 • En els casos en què es produeixi alguna de les incompatibilitats previstes en la base 10 de la resolució GAH/867/2018, de 2 de maig, la prestació es reconeixerà per als mesos als quals es tingui dret que no siguin coincidents amb els altres ajuts o prestacions reconegudes.

Pagament de la prestació

El pagament de la prestació s'ha de fer per mitjà d'una entitat financera.

La prestació es pot abonar directament a la persona beneficiària o, si s'autoritza expressament, a la que presta un servei de tutela o mediació, a favor de la qual es cedeixi aquest dret.

La justificació de pagament de tots els rebuts de l'exercici s'haurà de fer com a màxim fins al darrer dia hàbil del mes de juny de l'any següent de la convocatòria.

Suspensió del dret al cobrament de les prestacions i extinció

El pagament se suspendrà automàticament si es produeix alguna d'aquestes circumstàncies:

  • Tenir tres rebuts impagats de lloguer
  • Deixar de pagar el lloguer pels sistemes previstos en les bases reguladores (4.1.f)
  • Deixar d’atendre injustificadament dos requeriments que l’ens o l’òrgan gestor hagi dut a terme per comprovar que es continuen complint els requisits d’accés a la prestació.
  • Deixar de residir a Catalunya durant un període superior a tres mesos.
  • Qualsevol altra causa que la norma de creació determini.

Són causes d'extinció automàtica de la prestació:

  • Que les causes de suspensió es mantinguin durant tres mesos.
  • Que es mori la persona beneficiària
  • Que la persona beneficiària hi renunciï
  • Deixar de residir a Catalunya, durant un període superior a tres mesos
  • La desaparició de la situació de necessitat que ha motivat la concessió de la prestació
  • L'engany en l'acreditació dels requisits

Els perceptors de la prestació o membres de la unitat de convivència estan obligats a comunicar a l'entitat gestora que s'ha produït alguna de les circumstàncies que poden comportar la seva suspensió o extinció.

Si es produís una resolució d'extinció o de suspensió, les persones beneficiàries o els membres de la unitat de convivència hauran de reintegrar, a iniciativa pròpia o a requeriment de l'Administració, les quanties rebudes en excés.

D'igual manera, una resolució d'extinció o de suspensió pot donar lloc al reintegrament de les prestacions atorgades indegudament, mitjançant el procediment de revocació.

No poden ser perceptores de les prestacions:

 • Les unitats de convivència en què la persona titular del contracte d'arrendament o de sotsarrendament, o qualsevol altre membre de la unitat de convivència tingui parentiu per vincle de matrimoni o una altra relació estable anàloga, per consanguinitat, adopció o afinitat fins al segon grau, amb les persones arrendadores. Aquest criteri també s'aplicarà a la relació entre la persona arrendadora i la persona arrendatària o sotsarrendatària, quan la primera sigui una persona jurídica respecte de qualsevol dels seus socis, sòcies o partícips.
 • Les unitats de convivència en què la persona titular del contracte d'arrendament o de sotsarrendament, o qualsevol altre membre sigui propietari o usufructuari d'un habitatge, llevat que no en disposin de l'ús i gaudi.
 • Les unitats de convivència que paguin unes rendes de lloguer superiors a les que s'estableixen per a cada demarcació territorial en la convocatòria anual.
 • Les unitats de convivència quan l'import de la base imposable de l'estalvi que consta a la declaració de l'IRPF (casella 405), sigui superior a 500 euros. S'exceptua d'aquesta prohibició el supòsit en que aquest import sigui el resultat d'una dació en pagament conseqüència d'una execució hipotecària relativa a un habitatge que hagi constituït el domicili habitual i permanent de la persona sol·licitant.
 • Les persones arrendatàries o sotsarrendatàries d'habitatges gestionats o administrats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.
 • No poden obtenir aquesta prestació les persones sol·licitants que hagin estat beneficiaries de la prestació regulada a la Resolució GAH/657/2017, de 27 de març, per la qual s'estableixen les condicions per accedir a les prestacions per al pagament del lloguer destinades a col·lectius específics, i es fa pública la convocatòria per a l'any 2017.

Incompatibilitats:

Aquesta prestació és incompatible, per les mateixes mensualitats de l'any en curs, amb les prestacions d'especial urgència per al pagament del lloguer i amb altres ajuts provinents d'altres administracions públiques o altres entitats, que tinguin la mateixa finalitat.
En el cas que es produeixi la coincidència en el dret a les prestacions d'especial urgència i en el dret a les prestacions d'aquesta convocatòria, la suma de totes dues no podrà superar els 3.000 euros.

També són incompatibles per les mateixes mensualitats del mateix any amb:

 • La percepció de la Renda bàsica d'emancipació dels joves.
 • La percepció dels ajuts implícits, regulats al Decret 75/2014, de 27 de maig, destinats a persones amb risc d'exclusió social, usuàries del parc públic de lloguer propietat o gestionat per la Generalitat de Catalunya
 • Les prestacions per al pagament del lloguer objecte de convocatòries del Consorci de l’Habitatge de Barcelona o de qualsevol altre ens públic.

Criteris de prioritat per a valorar i ordenar les sol·licituds:

La valoració i priorització de les sol·licituds es fa segons els criteris que s'exposen a continuació, sempre d'acord amb la disponibilitat pressupostària:

 • Persones sol·licitants arrendatàries d'un habitatge o, excepcionalment, d'un contracte de sotsarrendament d'habitatge, que hagin estat beneficiàries de la prestació econòmica d'urgència especial adreçada a persones que han perdut l'habitatge a conseqüència d'un procés de desnonament o d'execució hipotecària, regulada a la Resolució TES/7/2016, de 4 de gener.
 • Persones sol·licitants titulars d'arrendaments o sotsarrendaments d'habitatges de lloguer gestionats per entitats sense ànim de lucre..
 • Persones que han obtingut el contracte de lloguer o, excepcionalment, un contracte de sotsarrendament d'habitatge, a través de les borses de mediació per al lloguer social.
 • Persones sol·licitants titulars d'un contracte de lloguer o, excepcionalment, d'un contracte de
  sotsarrendament d'habitatge gestionat per una administració pública

Per a resoldre situacions d'igualtat, desprès de l'aplicació dels criteris de valoració anterior, es donarà prioritat a l'ordre d'entrada de la sol·licitud al registre, amb la documentació completa.

Fiscalitat

Atès que la prestació per al pagament del lloguer és un ajut públic i suposa un guany patrimonial subjecte a l’impost de l’IRPF, si la persona beneficiària ha percebut per qualsevol concepte (inclosa la prestació per al pagament del lloguer) més de 1.000€ bruts anuals no exempts, té l’obligació de presentar la declaració d’IRPF, en la qual també haurà d’incloure la quantitat percebuda