• Comparteix a Telegram
 • Comparteix a WhatsApp
 • Imprimeix
Prestacions per al pagament del lloguer. Any 2020

Sol·licitar la renovació de la prestació

Sol·licitar la renovació de la prestació 9863 - Prestacions permanents per al pagament del lloguer Departament de Territori i Sostenibilitat

El termini per acreditar el compliment dels requisits s'inicia el 20 de gener i finalitza el 30 d'abril de 2020.

Les sol·licituds per mantenir la prestació per al pagament del lloguer i altra documentació presentada abans de la data d'inici del termini indicat, s'entendran presentades dins de termini.

Cal presentar la sol·licitud per obtenir una pròrroga de les prestacions per al pagament del lloguer.

Les persones sol·licitants que no s'oposin que l'òrgan gestor pugui obtenir de forma electrònica les dades necessàries per al seguiment i control d'aquestes prestacions NO caldrà que aportin la documentació corresponent a: la declaració de renda, o certificat de Pensió no Contributiva (PNC) o de Renda Mínima d'Inserció (RMI), el certificat d'imputacions, el certificat de discapacitat reconeguda i el certificat de convivència (marcades amb *). 

S'ha de presentar la següent documentació:

 • Justificació dels ingressos:
  • (*) Declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) corresponent a l'exercici 2018 de la persona perceptora i de cadascun dels membres que formen la unitat de convivència, i que estiguin en edat laboral.

   Si alguns membres de la unitat de convivència no estan obligats a presentar la declaració de l'IRPF, s'han d'acreditar els ingressos amb la documentació següent:

  • (*) Certificat d'imputacions de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària (AEAT) i amb l'informe de vida laboral, només els menors de 65 anys
  • En el cas de situacions excepcionals en què la persona sol·licitant o algun altre membre de la unitat de convivència no pugui justificar els ingressos de la manera anterior, ho farà per mitjà d'una declaració responsable que caldrà que vagi acompanyada d'un informe sobre la situació socioeconòmica, emès pels serveis socials municipals o pel personal tècnic mediador de les entitats col·laboradores per a la gestió d'aquestes prestacions.
 • Tots els rebuts de lloguer corresponents a l'any 2020, pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud. 

Si a la unitat de convivència s'ha produït algun canvi (nombre de membre, ingressos, habitatge, etc) s'haurà d'aportar la documentació següent:

 • Sentència i/o conveni regulador corresponent, en el cas de persones que s'han separat o divorciat des de la data en què se'ls va concedir la prestació.
 • (*) Certificat acreditatiu del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies del grau de discapacitat reconeguda, en cas d'una discapacitat sobrevinguda.
 • (*) Certificat o volant de convivència que acrediti el domicili de la persona sol·licitant i de les persones que formen la seva unitat de convivència.
 • Nou contracte de lloguer on consti el pagament de la fiança (en el contracte ha de constar la referència cadastral de l'habitatge)

L'Agència de l'Habitatge de Catalunya pot sol·licitar, directament o per mitjà de les entitats col·laboradores en la gestió d'aquestes prestacions, la documentació complementària que consideri necessària per a la resolució de l'expedient.

Únicament poden presentar la sol·licitud per mantenir les prestacions per al pagament del lloguer l'any 2020, les persones que han estat beneficiàries de la prestació permanent l’any 2019, d’acord amb la convocatòria publicada amb la Resolució MAH/1100/2010, de 8 d’abril, regulada per l’Ordre 402/2009, de 5 d’agost.

Cal acreditar ingressos i composició de la unitat de convivència

  • Acreditar que s'està en condicions de poder pagar el lloguer amb ingressos propis. Es considera que una unitat de convivència compleix aquesta condició  quan acredita, com a mínim, uns ingressos anuals iguals als necessaris per pagar el lloguer.
  • Acreditar uns ingressos de la unitat de convivència del perceptor no superiors a 2,35 vegades l'Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) actualitzat.
   2,35 IRSC 1 membre 2 membres 3 membres 4 membres
   A 24.965,55 25.737,68 26.844,68 27.739,51
   B 23.405,21 24.129,08 25.166,89 26.005,79
   C 22.028,43 22.709,72 23.686,48 24.476,03
   D 18.724,17 19.303,26 20.133,51 20.804,63

Podeu consultar les zones geogràfiques a efectes d'aplicació de la normativa d'habitatge en aquest enllaç.

Els ingressos que cal acreditar són els de l'últim període impositiu (2018), però en situacions sobrevingudes en què la persona sol·licitant o algun dels membres de la unitat de convivència hagin tingut un canvi important en relació amb la seva situació econòmica i laboral respecte al període general a acreditar en la convocatòria, la persona o persones afectades acreditaran els ingressos de l'any en curs.

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.

El pagament del lloguer de l’habitatge s’ha de realitzar per mitjà de: transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut de l’administrador.

En tots els casos al rebut ha de constar  a quina mensualitat correspon el pagament efectuat i a més a més, en el cas que el sistema de pagament sigui el rebut domiciliat, hi haurà de constar les dades següents: referència, NIF de l’emissor i sufix. De l'import del rebut tan sols es tindran en compte l'import de la renda i els endarreriments, els corresponents a la repercussió de les obres de millora, de l’impost de béns immobles (IBI) i de la taxa pel servei de recollida d’escombraries

Import de la prestació
L'import màxim de la prestació pot ser de 240 €/mes (2.880 € anuals):

L'import mínim és de 20 €/mes (240 € anuals)

Incompatibilitats

Aquesta prestació és incompatible amb els beneficiaris de les prestacions d'especial urgència per les mateixes mensualitats.

També es incompatible amb qualsevol altre ajut o prestació provinent d'altres administracions públiques, que tinguin la mateixa finalitat.

Fiscalitat d'aquesta prestació

Atès que la prestació per al pagament del lloguer és un ajut públic i suposa un guany patrimonial subjecte a l’impost de l’IRPF, si la persona beneficiària ha percebut per qualsevol concepte (inclosa la prestació per al pagament del lloguer) més de 1.000€ bruts anuals no exempts, té l’obligació de presentar la declaració d’IRPF, en la qual també haurà d’incloure la quantitat percebuda