• Comparteix a Telegram
 • Comparteix a WhatsApp
 • Imprimeix
Assetjament sexual per raó de sexe i/o orientació sexual

Sol·licitar la intervenció

Sol·licitar la intervenció 20829 - Assetjament sexual per raó de sexe i/o orientació sexual Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública
Pendent d'obrir
Obert
Resolt
Tancat
Prorrogat

Aquest tràmit es pot sol·licitar en qualsevol moment.

L’actuació s’inicia a partir d’una sol·licitud d’intervenció per escrit i registrada, d’acord amb els formularis elaborats a aquest efecte, que s’adreça al director/a general de Funció Pública (vegeu els formularis 1a i 1b). Amb la finalitat de preservar la confidencialitat de les dades cal registrar només el formulari 1a i annexar dins d’un sobre tancat la resta de formularis (1b i, si escau, 1c) i documents. Així mateix, i també per garantir la confidencialitat del cas, la Direcció General de Funció Pública, mitjançant la Subdirecció General de Relacions Sindicals i Polítiques Socials, assignarà un codi a cada sol·licitud d’intervenció.

En qualsevol cas, durant les actuacions, les parts implicades han de garantir la confidencialitat sobre els testimonis i les dades que conformin l’expedient. A aquest efecte, se’ls informarà de l’obligació de preservar el principi de confidencialitat.

La sol·licitud pot provenir:

 • De la persona afectada.
 • D’una persona de l’entorn de la persona afectada que conegui el cas.
 • Del servei de prevenció dels departaments.
 • De la unitat de recursos humans corresponent.
 • De la unitat directiva afectada.
 • Del Comitè de Seguretat i Salut corresponent.
 • Dels delegats/ades de prevenció corresponents.
 • Dels/de les representants dels treballadors.
 • De la Subdirecció General de Relacions Sindicals i Polítiques Socials de la Direcció General de Funció Pública del Departament de Governació i Relacions Institucionals.

En cas que la sol·licitud d’intervenció no la presenti directament la persona afectada, s’ha d’incloure el seu consentiment exprés i informat per iniciar les actuacions d’aquest protocol (vegeu el formulari 1c), bé en el moment de presentar la sol·licitud d’intervenció o bé posteriorment, a petició de la Direcció General de Funció Pública.

La presentació de la sol·licitud suposa l’acceptació per part de la persona afectada de col·laborar en totes les proves i actuacions necessàries per investigar el cas. Si la persona afectada no dóna el consentiment per fer les actuacions del cas que l’afecta, la Subdirecció General d’Ordenació Jurídica i d’Inspecció General de Serveis de Personal de la Direcció General de Funció Pública durà a terme les diligències i prendrà les mesures oportunes, com a òrgan competent en matèria d’inspecció de serveis de personal.

Durant totes les actuacions, les persones implicades poden estar acompanyades i assessorades per una persona de la seva confiança que formi part de l’entorn laboral, d’un representant dels treballadors/ores o d’un delegat/ada de prevenció de riscos laborals.

 

D’acord amb les obligacions de coordinació d’activitats empresarials, l’Administració informarà les empreses externes contractades de l’existència d’aquest procediment i es tindran en compte els aspectes següents:

 • Quan es produeixi un cas d’assetjament sexual entre empleades i empleats públics i personal de col·lectius específics que tinguin una regulació pròpia d’aquesta matèria, o bé entre personal funcionari que presti els seus serveis en empreses o entitats públiques i el personal propi, hi haurà comunicació recíproca del cas, a fi que cadascuna de les parts hi apliqui el procediment respectiu i executi les mesures correctores que consideri convenients.
 • Les empreses externes contractades per l’Administració han de ser informades de l’existència d’aquest procediment.
 • Quan es produeixi un cas d’assetjament entre empleats i empleades públics i personal d’una empresa externa contractada, s’aplicaran els mecanismes de coordinació empresarial. Per tant, hi haurà comunicació recíproca del cas, a fi que cadascuna de les parts hi apliqui el procediment respectiu i executi les mesures correctores que consideri convenients.

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.