Concepte d'empresa instal·ladora

Persona física o jurídica que faci la instal·lació o el manteniment d’equips o sistemes de telecomunicació i que compleixi els requisits establerts pel

 • Reial decret 244/2010, de 5 de març, pel qual s'aprova el Reglament regulador de l'activitat d'instal·lació i manteniment d'equips i sistemes de telecomunicació.

 • Ordre ITC 1142/2010, de 29 d'abril, per la que es desenvolupa el Reglament regulador de l'activitat d'instal·lació i manteniment d'equips i sistemes de telecomunicació aprovat pel Reial decret 244/2010, de 5 de març de 2010.

Qui s'hi ha d'inscriure?

Les empreses que realitzin activitats d’instal·lació o manteniment d’equips o sistemes de telecomunicació i tinguin el seu domicili fiscal a Catalunya s’hauran d’inscriure en el Registre d’instal·ladors de telecomunicacions de Catalunya.

Tipus d’habilitació

Tipus A: Infraestructures de telecomunicació en edificis o conjunts d’edificacions no definides en el tipus F.

Instal·lacions incloses: Les destinades a la captació i distribució de senyals de radiodifusió sonora i televisió, la distribució de senyals de telefonia disponible al públic, la distribució de senyals de telecomunicacions per cable, sistemes de porteria i videoporteria electrònica i control d’accessos, totes realitzades en edificis o conjunts d’edificacions.

Tipus B: Instal·lacions de sistemes de telecomunicacions.

Instal·lacions incloses: Les públiques o privades de sistemes de telecomunicacions, com ara centrals telefòniques, sistemes i cablejats en xarxes de veu, dades o estacions VSAT, així com xarxes d’accés sense fils d’àmbit privat i recintes tancats, totes realitzades en edificis o conjunts d’edificacions.

Tipus C: Instal·lacions de sistemes audiovisuals.

Instal·lacions incloses: Sistemes de videovigilància, exclosa la prestació del servei de connexió a centrals d’alarmes, sistemes de circuits tancats de televisió, megafonia, microfonia, sonorització i muntatge d’estudis de producció audiovisual.

Tipus D: Instal·lacions de centres emissors de radiocomunicacions.

Instal·lacions incloses: Centres emissors i reemissors de radiodifusió sonora i televisió, enllaços de dades via ràdio i emissores de radiocomunicacions en general i xarxes d’accés sense fils d’exterior, amb excepció d’estacions VSAT.

Tipus E: Instal·lacions en vehicles mòbils.

Instal·lacions incloses: Les realitzades en vehicles terrestres, fetes per personal que no pertanyi a l’empresa constructora d’aquests vehicles.

Tipus F: Infraestructures de telecomunicació de nova generació i xarxes de telecomunicacions de control, gestió i seguretat en edificacions o conjunts d’edificacions.

Instal·lacions incloses: Infraestructures de telecomunicació en edificis o conjunts d’edificacions executades mitjançant tecnologies d’accés ultraràpides (fibra òptica, cable coaxial i parells de trenats categoria 6 o superior) i integració d’equips i dispositius per a l’accés als serveis de radiodifusió sonora i televisió, sistemes de porteria i videoporteria electròniques, sistemes de videovigilància, control d’accessos i equips tècnics electrònics de seguretat excloent-ne la prestació de serveis de connexió a central d’alarmes, així com xarxes, equips i dispositius per a la gestió, control i seguretat que serveixin com a suport als serveis relacionats amb la Llar Digital i la seva integració amb les xarxes de telecomunicació.

Comunicació d'inici d'activitat

Per a la inscripció en el Registre d’instal·ladors de telecomunicacions de Catalunya és necessari presentar una comunicació d'inici d'activitat adreçada a la Direcció General de Comunicacions Electròniques. D’acord amb el que preveu el reglament aprovat pel Reial decret 244/2010, la inscripció es fa sota el concepte d’empresa, ja sigui persona física o jurídica. Per tant, no correspon parlar de carnet d’instal·lador o expressions similars.

La comunicació d'inici s'ha de presentar per mitjans electrònics, per la qual cosa el titular o representant legal de l'empresa haurà de disposar de signatura digital expedida per un organisme certificador.

Publicitat de la informació

La Direcció General de Comunicacions Electròniques podrà fer públiques, mitjançant aquest lloc web, a més de les dades del Registre d’instal·ladors de telecomunicacions de Catalunya considerats com a públics, les altres complementàries que figurin a la comunicació d'inici, com per exemple l’adreça de notificació i telèfon, necessàries perquè terceres persones puguin contactar-hi. En el cas que la persona que declari no vulgui que aquestes dades siguin públiques haurà de fer-ho constar a la declaració.

Títol habilitant

 • La inscripció registral té la consideració de títol habilitant.
 • La realització de l’activitat sense aquesta habilitació serà considerada infracció de l’article 77.12 de la Llei 9/2014, de 9 de maig, general de telecomunicacions

Requisits per a la prestació de serveis

a) Qualificació tècnica adequada
Es considerarà titulada competent la persona física -i en el cas de persona jurídica quan ho sigui com a mínim una de les persones titulars de l’empresa amb una participació mínima del 20% del capital social, o amb una o diverses persones titulades competents entre el personal laboral contractat- amb una dedicació mínima efectiva de 4 hores/dia, o 20 hores/setmana- amb un títol ja sigui universitari o de formació professional amb acreditació de coneixements en l’activitat d’instal·lació o manteniment d’equips o sistemes de telecomunicació.

En conseqüència, si l’empresa no disposa d’una persona professional competent haurà de contractar-la abans de presentar la comunicació d’inici d’activitat. Cal advertir que la baixa a l’empresa de la persona titulada competent que s’hagi declarat es considera una modificació de l’assentament registral i, per tant, caldrà notificar-la al Registre d’instal·ladors dins del termini d’un mes. La no substitució de la persona titulada serà causa de cancel·lació registral, sense perjudici d’altres conseqüències legals que puguin derivar-se’n.

...

b) Assegurança de responsabilitat civil
Caldrà tenir contractada una assegurança de responsabilitat civil subsidiària o de la responsabilitat civil que pugui correspondre, un aval o una altra garantia financera, amb una cobertura mínima de 300.000 euros per sinistre, que cobreixi els possibles danys que es poguessin causar a les xarxes públiques de telecomunicacions o al domini públic radioelèctric per defectes d'instal·lació o manteniment dels equips o sistemes de telecomunicació que s'instal·lin o mantinguin, així com per la instal·lació d’equips no destinats a ser connectats a les xarxes públiques de telecomunicació.

 

c) Obligacions tributàries i amb la Seguretat Social
L'empresa haurà d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

 

d) Disponibilitat d'equipament mínim adequat

Tipus Definició Equipament mínim
   A Infraestructures de telecomunicació en edificis o conjunts d’edificacions no definides en el tipus F
 • Multímetre
 • Mesurador de terra
 • Mesurador d’aïllament
 • Mesurador de camp amb pantalla i possibilitat d’anàlisi espectral i mesures de taxa d’error sobre senyals digitals QPSK i COFDM
 • Simulador d'FI (950-2150 MHz)
   B Instal·lacions de sistemes de telecomunicacions
 • Multímetre
 • Mesurador de terra
 • Mesurador d’aïllament
 • Analitzador/certificador de xarxes si es treballa amb xarxes de dades o comprovador d’enllaços si es treballa amb centraletes privades d’abonat
   C Instal·lacions de sistemes audiovisuals
 • Sonòmetre
 • Multímetre
 • Mesurador d’aïllament
 • Mesurador de terra
 • Mesurador de camp amb pantalla i possibilitat d’anàlisi espectral
 • Mesurador d’impedàncies en audiofreqüència
   D Instal·lacions de centres emissors de radiocomunicacions
 • Freqüencímetre
 • Wattímetre
 • Multímetre
 • Mesurador de terra
 • Analitzador d’espectre
 • Càrrega artificial
 • Analitzador de radiocomunicacions
   E Instal·lacions en vehicles mòbils Caldrà disposar dels equips indicats per als tipus anteriors, en funció de la instal·lació i classe de vehicle on aquesta es faci, a excepció del mesurador d’aïllament
   F Infraestructures de telecomunicació de nova generació i xarxes de telecomunicacions de control, gestió i seguretat en edificis o conjunts d'edificacions
 • Multímetre
 • Mesurador de terra
 • Mesurador d’aïllament
 • Mesurador de camp amb pantalla i possibilitat d’anàlisi espectral i mesures de taxa d’error sobre senyals digitals QPSK i COFDM
 • Simulador d'FI (5-2150 MHz)
 • Mesurador selectiu de potència òptica i tester de fibra òptica monomode per a FTTH
 • Equip per a empalmament o connectorització en camp per a fibra òptica monomode
 • Analitzador/certificador per a xarxes de categoria 6 o superior

 

...

e) Taxa d'inscripció
També és un requisit per obtenir la inscripció al Registre l'acreditació del pagament de la taxa per la verificació de les dades de la declaració responsable presentada pels instal·ladors de telecomunicacions de Catalunya i la posterior inscripció en el Registre d’instal·ladors de telecomunicacions de Catalunya.

Data d'actualització:  25.09.2018