• Imprimeix

Banda ampla industrial

Es palesa l’estreta relació que existeix entre l’ús intensiu de les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions i la millora de competitivitat de les empreses d’un país. És per aquest motiu que sota el paraigües de les iniciatives Banda Ampla Industrial i Anella Industrial es persegueix millorar la competitivitat de les empreses catalanes mitjançant aquest ús intensiu de les TIC.

Mentre el primer d’ells, Banda Ampla Industrial, pretén garantir la disponibilitat i l’accés a infraestructures d’alta capacitat independentment de l’ubicació al territori català, i més concretament als polígons industrials que els municipis tenen als afores dels seus nuclis urbans, el segon vol aprofitar aquestes infraestructures per poder proveir les empreses i entitats públiques d’un determinat sector d’activitat de serveis de valor afegit, essencialment de treball cooperatiu, que els permeti, conjuntament, augmentar la seva competitivitat.

Fa anys que la Direcció General de Comunicacions Electròniques (DGCE) analitza la situació en termes de cobertura d’infraestructures i serveis de telecomunicacions de molts dels polígons industrials de Catalunya. En aquest sentit:

  • Existien mancances en termes de cobertura de serveis de telecomunicacions bàsics, com la telefonia mòbil i la banda ampla, en determinats polígons industrials. En el marc del desenvolupament del pla Catalunya Connecta, es varen identificar 50 polígons sense cobertura de serveis de banda ampla i 66 polígons sense cobertura de cap operador de telefonia mòbil.
  • Deficient qualitat dels serveis de banda ampla prestats en molts dels polígons industrials i fonamentats en tecnologies xDSL, deficiències manifestades per diferents agents econòmics i administracions i objectivades mitjançant la presa de mesures a diversos polígons industrials.
  • Limitada cobertura de solucions fonamentades exclusivament en infraestructures de fibra òptica. Actualment, els operadors no despleguen xarxes de nova generació de forma programada i únicament atenen projectes especials sota paràmetres econòmics de rendibilitat a curt termini.

És en aquest context que es va posar en marxa el projecte "Polígons Industrials" amb l’objectiu de fomentar la competitivitat del teixit industrial català mitjançant l’aplicació d’infraestructures TIC avançades, desplegant xarxa de fibra òptica a un conjunt de polígons industrials distribuïts pel territori català.

Aquest projecte, dotat amb un pressupost de 16,6 milions d’euros compta amb cofinançament FEDER dins el setè programa marc IDT 2007-2013 en l’eix d’"Innovació, desenvolupament empresarial i economia del coneixement".

 

1 - Priorització dels polígons industrials, en base a:

  • Criteris tècnics. Actuació en polígons on no existeix competència de serveis, proximitat del polígon a la xarxa troncal, interès dels operadors de telecomunicacions, reclamacions/propostes realitzades per consells comarcals, ajuntaments, unions empresarials o altres, i resultats dels estudis de qualitat de les infraestructures i serveis actuals.
  • Criteris geo-econòmics. Repartiment territorial equilibrat, definició del concepte de “clúster de polígons” per àrea, priorització de les zones de la segona corona metropolitana, incorporació de les telecomunicacions als polígons de nova creació i potenciació de les zones amb sòl disponible però poca demanda de les empreses per instal·lar-s’hi per manca de serveis.

Les tasques desenvolupades s’han focalitzat en la execució de les tasques pròpies de desplegament (enginyeria, direcció d’obra i obra) i en promoure proves pilot per constatar l’encaix de la infraestructura desplegada en el mercat tant a nivell tècnic com comercial:

  • Amb l’objectiu d’optimitzar els recursos disponibles, fent ús d’infraestructura existent, s’han promogut convenis de compartició i de cessió d’infraestructures amb 7 organismes/entitats.
  • S’ha completat el desplegament a 29 polígons industrials, 5 polígons industrials es troben en fase de desplegament i 2 pendents d’inici.
  • S’han formalitzat convenis de col·laboració amb 4 operadors de telecomunicacions per la execució de proves pilot a 16 polígons industrials, 10 es troben en curs i 6 pendents d’activació.

Entenem l’anella industrial com una sèrie de serveis de valor afegit -en el nostre cas- serveis TIC, que estan orientats a un sector empresarial, a una cadena de valor, i que se sustenten sobre infraestructures d'alta capacitat. Tots tres factors han de convergir i tenir un pes relatiu comparable per poder parlar d'anella: no té sentit interconnectar empreses de diferents sectors si no poden compartir els serveis ni els recursos, ni es pot proveir de serveis un negoci si no disposa d'infraestructures.

El sector de l’automòbil va ser el primer sector a interconnectar-se mitjançant l’anella industrial. Ofereix serveis de valor afegit a les empreses del sector de l’Automoció, aglutinades essencialment al voltant de SEAT i de Nissan. L’anella compta actualment amb més de 40 membres, essent una de les seves darreres incorporacions el Circuit de Catalunya.

L’objectiu és fer créixer l’Anella, tant en usuaris com en serveis, a la vegada que amplia el seu abast del sector automobilístic actual a altres sectors industrials, com la motocicleta o la logística. Aquesta anella està dinamitzada per la Fundació i2cat.

Actualment també s’està duent a terme una prova pilot dins del sector Audiovisual perquè puguin afegir-se a l’Anella Industrial i d’aquesta manera oferir l’oportunitat a les empreses vinculades a aquest sector eines TIC que han de millorar la seva competitivitat i internacionalització.

L’Anella Cultural és una iniciativa que va néixer en paral·lel a l’Anella Industrial, però amb l‘objectiu d’intercanviar continguts culturals entre els equipaments municipals dels principals ajuntaments de Catalunya. Han participat en algun acte de l’Anella 39 equipaments culturals de 19 ciutats (3 d’elles estrangeres). Aquesta anella està dinamitzada pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

L’any 2012 es va posar en marxa el punt neutre de l’anella industrial, infraestructura de comunicacions ubicada a la seu del CTTI al polígon Pedrosa de l’Hospitalet de Llobregat i que posa a disponibilitat de tots els operadors de telecomunicacions un punt d’accés que permet als seus clients accedir als serveis de valor afegit que es proveeixen a l’Anella Industrial. Aquesta infraestructura també permet als equipaments municipals accedir a l’Anella Cultural independentment del proveïdor d’accés i de la tecnologia que escullin.


Data d'actualització:  15.07.2016