L'Estatut d'autonomia de Catalunya, reformat per la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, estableix, en l'article 140.7, que correspon a la Generalitat. d'acord amb la normativa de l'Estat, la competència executiva en matèria de comunicacions electròniques que en tot cas inclou:

 • La promoció de l'existència d'un conjunt mínim de serveis d'accés universal.
 • La inspecció de les infraestructures comunes de telecomunicacions i l'exercici de la potestat sancionadora corresponent.
 • La resolució de conflictes entre operadors de radiodifusió que comparteixin cobertura múltiplex no superior al territori de Catalunya.
 • La gestió del Registre d'instal·ladors d'infraestructures comunes de telecomunicacions i del Registre de gestors múltiplex d'àmbit no superior al territori de Catalunya.

En aquest context, i gràcies a les tasques desenvolupades en el marc de la Comissió Mixta de Transferències, el 29 de juliol de 2008 la Comissió va acordar el traspàs de funcions i serveis de l'Administració de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de comunicacions electròniques:

 • Funcions i serveis en l'àmbit del Registre d'instal·ladors de telecomunicacions.
 • Funcions i serveis en l'àmbit de les infraestructures comunes de telecomunicacions.
 • Altres funcions per gestionar en nom de l'Estat mitjançant convenis:
 • Ús de la banda ciutadana CB-27 i els radioaficionats.
 • Usos radioelèctrics.
 • Reclamacions d'usuaris en matèria de comunicacions electròniques.

Desplegament normatiu d'infraestructures

Col·laboració amb altres departaments de la Generalitat en l’exercici de les competències que afecten de manera indirecta el desplegament d’infraestructures de telecomunicacions (desplegament normatiu d'infraestructures) i promoció de la normativa que facilita aquest desplegament. Es distingeixen tres grans àmbits d’actuació:

La Generalitat de Catalunya té com a objectiu el desplegament de les xarxes de fibra òptica a tot el territori. Per complementar l'acció del sector privat, s’ha planificat el desplegament d’una xarxa troncal, començant per l'estesa de fibra òptica en canalitzacions ja existents en infraestructures viàries i ferroviàries de la seva titularitat.

Les fases posteriors requeririen també la construcció de noves canalitzacions, amb un cost constructiu molt elevat. En canvi, la construcció de la mateixa canalització al mateix temps que l’execució de l’obra pública fa que el seu cost es redueixi dràsticament.

Amb aquest objectiu la Generalitat ha promogut els aspectes següents:

- La Llei 3/2007 d’obra pública, de 4 de juliol, que determina que qualsevol projecte d’obra pública contingui una anàlisi d’alternatives per incloure-hi infraestructures de telecomunicacions.
- El Govern de la Generalitat de Catalunya, per iniciativa dels departaments de Governació i Administracions Públiques; Política Territorial i Obres Públiques; Agricultura, Alimentació i Acció Rural; Medi Ambient i Habitatge, i Economia i Finances adopta l’Acord de Govern de mesures per a l’extensió d’infraestructures de telecomunicacions (MEITel). Aquest Acord persegueix tres grans objectius operatius:

 • Crear i mantenir un cens d’infraestructures de telecomunicacions i incorporar-hi la planificació de futures obres públiques susceptibles d’incorporar infraestructures de telecomunicacions.
 • Definir i aprovar les instruccions tècniques necessàries per tal que les unitats promotores d’obres públiques puguin incorporar l’àmbit de telecomunicacions en les seves actuacions.
 • Definir els procediments interdepartamentals que han de fer possible l'aplicació de l'Acord de Govern, amb les particularitats de cada tipologia d'obra pública.

Més enllà de l’obra pública, la Comissió de Seguiment ha volgut fixar també les instruccions tècniques que han de definir les infraestructures de telecomunicacions que s'han de construir en obres d’urbanització i en obres de construcció d’edificis públics, per donar resposta a les necessitats plantejades per diversos ajuntaments, i també per altres departaments de la Generalitat.

Fins al moment, les instruccions tècniques aprovades són les següents:

La Direcció General de Comunicacions Electròniques (DGCE), d'acord amb la normativa d’urbanisme, ha emès l'informe sectorial de telecomunicacions als plans d’ordenació urbanística municipal i als plans especials d’infraestructures de telecomunicacions / radiocomunicacions. La DGCE s’encarrega de valorar tècnicament les afectacions que sobre els serveis de telecomunicacions tenen els plans locals, ja siguin plans d’ordenació urbanística municipal (POUM) o plans especials d’infraestructures de radiocomunicació (PEIR), fent un informe favorable o desfavorable que es tramet a l’ajuntament corresponent. L’objectiu d’aquestes valoracions és garantir que el desplegament del Pla el municipi permetrà estendre els serveis de radiocomunicacions. Amb aquest efecte, l’anàlisi de la DGCE consisteix a diagnosticar que el pla que realitza l’ajuntament és suficientment congruent per garantir el servei.

En aquest àmbit, cal destacar finalment que l’any 2008 l'antiga Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació, com a organisme responsable en aquell moment dels informes sectorials que, en matèria de telecomunicacions, han de sol·licitar els ajuntaments durant la tramitació dels seus plans urbanístics municipals, va confeccionar una guia que recull els criteris que permeten una anàlisi àgil i eficaç dels plans sobre els quals ha d'informar, per posar-los a disposició pública, especialment destinats als mateixos ajuntaments i també als diferents agents redactors d'aquests plans per tal que en tinguin coneixement i els puguin fer servir de referència. Actualment aquestes funcions corresponen a la Direcció General de Comunicacions Electròniques.

Ús de béns immobles de la Generalitat de Catalunya

Amb l’objectiu de facilitar el desplegament de les infraestructures de telecomunicacions per millorar els serveis de comunicacions electròniques en aquelles zones del territori on no existeix una oferta adequada de béns immobles de naturalesa privada on ubicar aquestes infraestructures, el Govern de la Generalitat està duent a terme accions per millorar la cobertura mòbil motiu pel qual el dia 28 de juliol de 2015 va acordar que els immobles de la Generalitat de Catalunya puguin acollir antenes de telefonia mòbil.

El document de l’Acord de Govern, determina les actuacions que ha de dur a terme l’administració de la Generalitat per posar disposició dels operadors de telefonia mòbil els terrats dels edificis de la Generalitat per instal·lar-hi antenes de telefonia.

Tal com estableix l’Acord de Govern, per desenvolupar les actuacions esmentades, cal que aquesta Secretaria es coordini amb la Direcció General de Patrimoni, per aquest motiu s’ha elaborat un protocol de col·laboració que descriu les accions que cal realitzar, tant per part de l’administració de la Generalitat de Catalunya com per part dels operadors de comunicacions electròniques.

 

Edificis nous disponibles per ubicar estacions base de telefonia mòbil:

 

---

 

Actualment s'està executant el procés d'habilitació de noves ubicacions que reuneixin les condicions per posar a disposició als operadors interessats.

Podeu consultar l'històric d'immobles disponibles a l'enllaç Històric d'ubicacions (Document PDF) que hi ha a l'apartat Informació relacionada.

Data d'actualització:  12.11.2018