• Imprimeix

Què és una ICT?

Una ICT (Infraestructura Comuna de Telecomunicacions) és la instal·lació que, emplaçada a l’interior dels edificis, permet l’accés efectiu, lliure i de qualitat als diversos serveis de telecomunicacions.

L’origen de les ICT es troba en el Reial decret 1/1998 sobre infraestructures comunes d’accés als serveis de telecomunicacions a l’interior dels edificis. A partir d'aquesta norma i atesa la transferència de competències sobre recepció i distribució dels senyals de radiodifusió sonora i de televisió del Reial decret 2625/1982, de 24 de setembre, la Generalitat de Catalunya va desenvolupar una normativa específica per regular les ICT en l'àmbit català. Aquesta normativa ha estat finalment anul·lada i actualment s'aplica el desenvolupament normatiu estatal.

Els edificis de nova construcció, o aquells sotmesos a gran rehabilitació, han de comptar amb una ICT, que ha d'incorporar, com a mínim, els serveis següents:

 • Televisió i ràdio per ones terrestres
  La infraestructura ha de permetre la captació, mitjançant l’antena, l’adaptació del senyal i la distribució a tots els habitatges dels diferents programes de televisió i ràdio que s’emeten lliurement per ones terrestres. Això inclou actualment els canals de TDT en servei.

 

 • Televisió i ràdio per satèl·lit
  La normativa obliga a preveure la distribució a tots els habitatges dels canals que es puguin rebre mitjançant una antena parabòlica, la instal·lació de la qual no és obligatòria.

 

 • Telefonia fixa
  Es obligatòria la instal·lació del cablejat de telefonia fins a l’interior dels habitatges, de manera que l’operador únicament hagi de connectar-se al punt d’entrada de l’edifici, quan es contracti el servei.

 

 • Telecomunicacions per cable
  La ICT ha d'incorporar els espais i les canalitzacions necessaris per a una futura instal·lació d’aquest servei.
Data d'actualització:  30.07.2018