• Imprimeix

Preguntes freqüents

Les infraestructures comunes de telecomunicacions han de comptar com a mínim amb aquests serveis:

 • Ràdio i televisió per ones terrestres: l’usuari ha de rebre aquest servei a casa.
 • Ràdio i televisió per satèl·lit: la ICT ha d’estar preparada per a rebre aquest servei quan la comunitat decideixi instal·lar una antena parabòlica (és a dir, hi had'haver la xarxa de distribució).
 • Telefonia: l’usuari ha de poder rebre aquest servei a casa quan el contracti (és a dir, hi ha d'haver la instal·lació fins a l'habitatge).
 • Telecomunicacions per cable: la ICT ha d’estar preparada i tenir totes les canalitzacions necessàries per poder incorporar aquest servei quan arribi l’operador de cable arribi a l'edifici i se'n contracti el servei.

Hi ha diverses maneres de saber si una empresa instal·ladora està autoritzada:

 • demanant-li l'acreditació que facilita la Direcció General de Comunicacions Electròniques als instal·ladors habilitats;
 • tot instal·lador inscrit al Registre disposa d'adhesius per col·locar al seu establiment;
 • en aquest mateix lloc web, a l'apartat consulta d'empreses instal·ladores.

Des de l’any 1998, tots els edificis de nova construcció, i aquells que siguin objecte de rehabilitació integral, que s’acullin al règim de propietat horitzontal (és a dir, edificis amb zones comunitàries), han de disposar d’una infraestructura comuna de telecomunicacions que garanteixi l’accés als diferents serveis de comunicacions electròniques.

Amb la liberalització de les telecomunicacions, la instal·lació d’ICT suposa adaptar-se a la nova situació de lliure competència en el sector i, a més, suposa un pas molt important per facilitar l’accés a als habitatges de les noves tecnologies. D’altra banda, la instal·lació d’una infraestructura comuna de telecomunicacions permet la delimitació dels espais comunitaris i privatiu.

El PAU (Punt d’Accés d’Usuari), situat habitualment a l’entrada dels habitatges delimita la zona privada i la comunitària de la ICT. Aquelles actuacions sobre la part comunitària (antenes, sistemes d’adaptació, instal·lacions en registres superior o inferior, secundaris, etc) les ha d’assumir la comunitat de propietaris o, si és el cas, la propietat de l'edifici. En el cas que l’actuació sigui a partir del PAU (interior de l’habitatge) anirà a càrrec de la propietat de l'habitatge.

La normativa d'ICT especifica que hi ha d'haver els canals institucionals, les televisions privades amb concessió i les televisions locals amb autorització administrativa. (veure la disposició addicional primera de l'Ordre ITC/1077/2006, de 6 d'abril).

Sí, si s’acull o ha d’acollir-se al règim de propietat horitzontal (normalment, perquè disposa d’algun element comú, com aparcament, jardí, piscina, etc).

La Direcció General de Comunicacions Electròniques (DGCE) recomana a aquelles persones usuàries que tinguin problemes de recepció de la TDT, s’adrecin a una empresa instal·ladora habilitada per la Generalitat de Catalunya per tal que verifiqui el correcte funcionament de la instal·lació de recepció de l’habitatge, el correcte apuntament de l’antena al centre emissor que millor servei ofereixi. En alguns casos, la solució seria optar per un sistema de recepció per satèl·lit.

Si un cop feta la revisió el problema persisteix, es podrà presentar una sol·licitud d’intervenció a la DGCE, adjuntant l’informe de l’empresa instal·ladora que acrediti que no es tracta d’un problema de la instal·lació, sinó n'és extern. La DGCE, estudiarà el cas, per localitzar l’origen d’aquest problema.

Quan la propietat d’un pis o local o, en el seu cas, una persona arrendatària, desitgi rebre la prestació d’un servei de comunicacions electròniques al qual es pugui accedir a través d’una infraestructura determinada, haurà de comunicar-ho a la presidència de la comunitat de propietaris i propietàries o, en el seu cas, a la propietat de l’edifici, abans d’iniciar qualsevol obra.

La presidència de la comunitat de propietaris o la propietat li haurà de respondre abans de 15 dies des del moment de la comunicació, i s'aplicaran, segons procedeixi, les següents regles:

 • En cas que ja existeixi a l’edifici la infraestructura o, si en el termini de tres mesos des de la comunicació estigués previst d'adaptar-ne l’existent o d'instal·lar-ne una de nova amb la finalitat de permetre l’accés als serveis en qüestió, no podrà dur-se a terme cap obra per part de la persona copropietària o arrendatària.
 • En el supòsit que no existeixi la infraestructura, no inclogui el servei al qual la persona copropietària o arrendatària desitja accedir, o no se n’instal·lés una de nova ni se n’adaptés la preexistent en el termini de tres mesos, la persona comunicant podrà realitzar l’obra que li permeti la recepció dels serveis de comunicacions electròniques corresponents. Els costos de la instal·lació aniran al seu càrrec, si no hi ha d'altres persones usuàries.
 • En el cas que posteriorment altres veïns volguessin accedir al mateix servei hauran de connectar-se a l’antena del primer, compartint la instal·lació i la part corresponent dels costos, i no podran afegir noves antenes individuals.

(Veure article 9 del Reial decret-llei 1/1998, de 27 de febrer).

Pel que fa a la signatura dels documents d'ICT, les titulacions admeses com a vàlides a hores d'ara, són:

 • Enginyer/a de telecomunicació
 • Enginyer/a tècnic de telecomunicació
 • Enginyer/a industrial
 • Enginyer/a tècnic industrial en electricitat
 • Enginyer/a tècnic industrial en electrònica industrial

Qualsevol altra titulació no es considerarà vàlida, en principi, excepte que s'acreditin coneixements suficients per projectar ICT. A aquest efecte, se sol·licitaria el pla d'estudis de la carrera universitària cursada i la normativa reguladora de la titulació que acredités els coneixements esmentats.

Vegeu la pregunta "Què haig de fer per accedir a un nou servei de telecomunicacions?

Data d'actualització:  30.07.2018