Està constituïda pels tubs que transcorren per la zona exterior de l'edificació des de l'arqueta d'entrada fins al punt d'entrada general de l'edificació. És l'encarregada d'introduir en l'edificació les xarxes d'alimentació dels serveis de telecomunicació dels diferents operadors. La seva construcció correspon a la propietat de l'edificació.

Ha de ser tan rectilínia de forma com sigui possible, constituïda per tubs de 63 mm de diàmetre exterior, en nombre mínim i amb la utilització fixada en la taula següent, en funció del nombre de PAU (nota 1) de l’edificació als quals dóna servei:

 

Núm de PAU (nota 1)

Núm de tubs

Utilització

Fins a 4

3

2 TBA + STDP, 1 reserva

De 5 a 20

4

2 TBA + STDP, 2 reserva

De 21 a 40

5

3 TBA + STDP, 2 reserva

Més de 40

6

4 TBA + STDP, 2 reserva

 

Nota 1: Encara que a cada servei li correspon un punt d'accés a l'usuari, en els apartats d'aquest annex en els quals s'inclou una referència a aquesta nota, s'entén un únic punt d'accés a l'usuari per cada habitatge, oficina, local comercial o estança comuna de l'edificació.

En funció dels resultats obtinguts en desenvolupar la consulta i l’intercanvi d’informació a què es refereix l’article 8 del reglament aprovat pel RD346/2011, el projectista ha de fer l’assignació de canalitzacions a les diferents tecnologies que conflueixen en la ICT.

S’han de col·locar arquetes de pas, intercalades en la canalització externa, amb dimensions mínimes interiors de 400x400x400 mm, quan es doni alguna de les circumstàncies següents:

  1. Cada 50 m de longitud
  2. En el punt d’intersecció de dos trams rectes no alineats
  3. Dins dels 600 mm abans de la intersecció en un sol tram dels dos que hi hagi. En aquest últim cas, la corba en la intersecció ha de tenir un radi mínim de 350 mm i no ha de presentar deformacions en la part còncava del tub.

canalització externa

Data d'actualització:  23.02.2015