És la que suporta la xarxa interior d'usuari, connecta els registres de terminació de xarxa i els registres de presa. S’hi intercalen els registres de pas que són els elements que faciliten l'estesa dels cables de la xarxa interior d'usuari.

Ha d’estar realitzada amb tubs o canals i ha d’utilitzar configuració en estrella, generalment amb trams horitzontals i verticals. En cas que es realitzi mitjançant tubs, aquests han de ser rígids o corbables, que han d’anar encastats per l'interior de l'habitatge, i unir els registres de terminació de xarxa amb els diferents registres de presa, mitjançant tubs independents de 20 mm de diàmetre exterior mínim.

En cas que es realitzi mitjançant canals, aquestes s'han d’instal·lar en muntatge superficial o enrasat, unint els registres de terminació de xarxa amb els diferents registres de presa. Han de disposar, com a mínim, de 3 espais independents que han d’allotjar únicament cables per a serveis de telecomunicació, un per a cables de parells trenats per a serveis de TBA, un altre per a cables coaxials per a serveis de TBA i un altre per a serveis de RTV. Per al dimensionament, s'han d’aplicar les regles de l'apartat 5.4.1 de l’annex III, del RD 346/2011.

En el cas particular de canalitzacions interiors d'usuari en locals comercials o oficines també s'admet l'ús de safates sota les condicions d'instal·lació incloses en l'apartat 5.4 de l’annex III del RD 346/2011. Les safates han de ser dimensionades i compartimentades com les canals.

Data d'actualització:  23.02.2015