És la que suporta la xarxa de distribució de la ICT de l'edificació, connecta el RITI i el RITS entre si i aquests amb els registres secundaris.

S’hi intercalen els registres secundaris, que connecten la canalització principal i les secundàries. També s'utilitzen per seccionar o canviar de direcció la canalització principal.

En el cas d'accés sense fil de serveis diferents dels de radiodifusió sonora i televisió, la canalització principal té com a missió afegida la de fer possible el trasllat dels senyals des del RITS fins al RITI.

Disseny i dimensionament per a canalització amb tubs:

Núm de PAU (nota 1)

Núm de tubs

Utilització

Fins a 10

5

1 tub RTV

1 tub cables de parells/parells trenats

1 tub cables coaxials

1 tub cable de fibra òptica

1 tub de reserva

D’11 a 20

6

1 tub RTV

1 tub cables de parells/parells trenats

2 tub cables coaxials

1 tub cable de fibra òptica

1 tub de reserva

De 21 a 30

7

1 tub RTV

2 tub cables de parells/parells trenats

1 tub cables coaxials

1 tub cable de fibra òptica

2 tub de reserva

Més de 30

Càlcul específic en el projecte d’ICT

Càlcul específic: s’ha de fer en diverses verticals, o bé s’ha de projectar en funció de les característiques constructives de l’edifici i en coordinació amb el projecte arquitectònic de l’obra, garantint en tot moment la capacitat mínima de:

 

1 tub RTV

1 tub/20 PAU o fracció cable de parells trenats o 2 tubs cable de parells

1 tub cable coaxial

1 tub cable de fibra òptica

1 tub de reserva per cada 15 PAU o fracció, amb un mínim de 3

 

Nota 1: Encara que a cada servei li correspon un punt d'accés a l'usuari, en els apartats d'aquest annex en els quals s'inclou una referència a aquesta nota, s'entén un únic punt d'accés a l'usuari per cada habitatge, oficina, local comercial o estança comuna de l'edificació.

Data d'actualització:  23.02.2015