Quan la canalització sigui mitjançant tubs, s’han de col·locar registres d'enllaç (armaris, arquetes o caixes de derivació) en els casos següents:

  1. Cada 30 m de longitud en canalització encastada o 50 m en canalització per superfície.
  2. Cada 50 m de longitud en canalització subterrània per a trams totalment rectes.
  3. En el punt d'intersecció de dos trams rectes no alineats.
  4. Dins dels 600 mm abans de la intersecció en un sol tram dels dos que hi hagi. En aquest últim cas, la corba en la intersecció ha de tenir un radi mínim de 350 mm i no presenta , deformacions en la part còncava del tub.

 

Dimensions mínimes:

Registre de paret

450 x 450 x 120 mm (altura x amplada x profunditat)

Registre en arqueta

400 x 400 x 400 mm.

 

Data d'actualització:  20.02.2015