Els registres de pas són caixes amb entrades laterals preiniciades i iguals en les seves quatre parets, a les quals es poden acoblar cons ajustables multidiàmetre per a entrada de tubs. Es defineixen tres tipus de les següents dimensions mínimes, nombre d'entrades mínimes de cada lateral i diàmetre de les entrades:

 

Registre

Dimensions (mm) (altura x amplada x profunditat)

Nre. d'entrades a cada lateral

Diàmetre màxim del tub (mm)

Tipus A

360 x 360 x 120

6

40

Tipus B

100 x 100 x 40

3

25

Tipus C

100 x 160 x 40

3

25

 

 

 

A més dels casos indicats en l'apartat anterior, s’ha de col·locar com a mínim un registre de pas cada 15 m de longitud de les canalitzacions secundàries i d'interior d'usuari i en els canvis de direcció de radi inferior a 120 mm per a habitatges o 250 mm per a locals o oficines i estances comunes de l'edificació. Aquests registres de pas han de ser del tipus A per a canalitzacions secundàries en trams comunitaris, del tipus B per a canalitzacions secundàries en els trams d'accés als habitatges i per a canalitzacions interiors d'usuari que allotgen cables de parells trenats, i del tipus C per a les canalitzacions interiors d'usuari que allotgen cables coaxials.

S'admet un màxim de dues corbes de noranta graus entre dos registres de pas, però respectant que el seu radi de curvatura no produeixi al seu torn en els cables radis de curvatura inferiors a 2 cm.

Els registres s’han de col·locar encastats. Quan vagin intercalats en la canalització secundària, s'han d’ubicar en llocs d'ús comunitari, amb la seva aresta més pròxima a l'encontre entre dos paraments a una distància mínima de 100 mm.

En canalitzacions secundàries mitjançant canals, els registres de pas han de ser els corresponents a les canals utilitzades.

Registre de pas

Data d'actualització:  20.02.2015