Els registres secundaris s'han d’ubicar en zona comunitària i de fàcil accés, i han d'estar dotats amb el corresponent sistema de tancament i, en els casos en els quals al seu interior s'allotgi algun element de connexió, ha de disposar de clau que ha d'estar en possessió de la propietat de l'edificació.

S’ha de col·locar un registre secundari en els casos següents:

 1. En els punts d'encontre entre una canalització principal i una secundària en el cas d'edificacions d'habitatges, i en els punts de segregació cap als habitatges, en el cas d'habitatges unifamiliars. Han de disposar d'espais delimitats per a cada un dels serveis. Han d’allotjar, almenys, els derivadors de la xarxa de RTV i de la xarxa de cables coaxials de TBA quan sigui procedent, així com les regletes o caixes de segregació que constitueixen el punt de distribució de cables de parells i de fibra òptica (quan sigui procedent) i el pas de cables de parells trenats, coaxials (quan sigui procedent) i de fibra òptica (quan sigui procedent).
 2. En cada canvi de direcció o bifurcació de la canalització principal.
 3. En cada tram de 30 m de canalització principal.
 4. En els casos de canvi en el tipus de conducció.

Dimensions mínimes:

 • En edificacions amb un nombre de PAU (nota 1) per planta igual o més petit de tres, i fins a un total de 20 en l'edificació.
 • En edificacions amb un nombre de PAU (nota 1) per planta igual o més petit de quatre, i un nombre de plantes igual o més petit de cinc.
 • En edificacions, en els casos 2 i 3.
 • En habitatges unifamiliars.
450 x 450 x 150 mm.
 • En edificacions amb un nombre de PAU (nota 1) comprès entre 21 i 30.
 • En edificacions amb un nombre de PAU (nota 1) més petit o igual a 20 en els quals se superin les limitacions establertes en l'apartat anterior quant a nombre d'habitatges per planta o nombre de plantes.

500 x 700 x 150 mm

(format horitzontal o vertical).

 • En edificacions amb un nombre de PAU (nota 1) més gran de 30.

550 x 1.000 x 150 mm

(format horitzontal o vertical).

 • En el cas 2, quan la canalització sigui subterrània.
Arquetes de 400 x 400 x 400 mm.

 

Si en algun registre secundari fos necessari instal·lar algun amplificador o igualador, s'han d’utilitzar registres complementaris com els dels casos 2 o 3, només per a aquests usos.

Els canvis de direcció amb canals i safates s’han de fer mitjançant els accessoris adequats garantint el radi de curvatura necessari dels cables.

En els casos en què s'utilitzin un RITI situat a la planta baixa, o un RITS situat en l'última planta d'habitatges, es pot habilitar una part d'aquest en la qual es realitzin les funcions de registre secundari de planta des d'on ha de sortir la xarxa de dispersió dels diferents serveis cap als habitatges, oficines, locals o estances comunes de l'edificació situades en les esmentades plantes.

Nota 1: Encara que a cada servei li correspon un punt d'accés a l'usuari, en els apartats d'aquest annex en els quals s'inclou una referència a aquesta nota, s'entén un únic punt d'accés a l'usuari per cada habitatge, oficina, local comercial o estança comuna de l'edificació.

Data d'actualització:  20.02.2015