• Imprimeix

Parts d'una ICT

Les dades indicades aquí són mínims recomanats per la Direcció General de Comunicacions Electròniques. 

ICT planol Sistema de captació Canalització d'enllaç superior Recinte d'instal·lacions de telecomunicacions superiors (RITS) Registre d'enllaç Registre d'instal·lacions de telecomunicacions inferiors (RITI) Arqueta d'entrada Registre secundari Registre secundari Registre secundari Canalització principal Registre secundari Registre secundari Registre secundari Registre secundari Registre secundari Canalització principal Canalització principal Canalització principal Canalització principal Canalització d'enllaç inferior Canalització externa Canalització secundària Canalització secundària Canalització secundària Canalització secundària Canalització secundària Canalització secundària Canalització secundària Canalització secundària Canalització secundària Canalització secundària Canalització secundària Canalització secundària Punt d'accès d'usuari (PAU) Punt d'accès d'usuari (PAU) Punt d'accès d'usuari (PAU) Punt d'accès d'usuari (PAU) Punt d'accès d'usuari (PAU) Punt d'accès d'usuari (PAU) Punt d'accès d'usuari (PAU) Punt d'accès d'usuari (PAU) Registre de pas Registre de pas Registre de pas Registre de pas Registre de pas Registre de pas Registre de pas Registre de pas Registre de pas Registre de pas Registre de pas Registre de pas Registre de pas Registre de pas Registre de pas Registre de pas Presa d'usuari (PU) o base d'accès terminal (BAT) Presa d'usuari (PU) o base d'accès terminal (BAT) Presa d'usuari (PU) o base d'accès terminal (BAT) Presa d'usuari (PU) o base d'accès terminal (BAT) Presa d'usuari (PU) o base d'accès terminal (BAT) Presa d'usuari (PU) o base d'accès terminal (BAT) Presa d'usuari (PU) o base d'accès terminal (BAT) Presa d'usuari (PU) o base d'accès terminal (BAT) Presa d'usuari (PU) o base d'accès terminal (BAT) Presa d'usuari (PU) o base d'accès terminal (BAT) Presa d'usuari (PU) o base d'accès terminal (BAT) Presa d'usuari (PU) o base d'accès terminal (BAT) Presa d'usuari (PU) o base d'accès terminal (BAT) Presa d'usuari (PU) o base d'accès terminal (BAT) Presa d'usuari (PU) o base d'accès terminal (BAT) Presa d'usuari (PU) o base d'accès terminal (BAT) Presa d'usuari (PU) o base d'accès terminal (BAT) Presa d'usuari (PU) o base d'accès terminal (BAT) Presa d'usuari (PU) o base d'accès terminal (BAT) Presa d'usuari (PU) o base d'accès terminal (BAT) Presa d'usuari (PU) o base d'accès terminal (BAT) Presa d'usuari (PU) o base d'accès terminal (BAT) Presa d'usuari (PU) o base d'accès terminal (BAT) Presa d'usuari (PU) o base d'accès terminal (BAT) Canalització d'interior d'usuari Canalització d'interior d'usuari Canalització d'interior d'usuari Canalització d'interior d'usuari Canalització d'interior d'usuari Canalització d'interior d'usuari Canalització d'interior d'usuari Presa d'usuari (PU) o base d'accès terminal (BAT)

Seleccioneu un element del gràfic o de la llista següent per veure'n els detalls: 

 

 

ICT en habitatges unifamiliars

És el conjunt d'elements encarregats de rebre els senyals de radiodifusió sonora i televisió procedents d'emissions terrestres i de satèl·lit.

Sistemes de captació

És el recinte que permet establir la unió entre les xarxes d'alimentació dels serveis de telecomunicació dels diferents operadors i la infraestructura comuna de telecomunicació de l'edificació. Està a la zona exterior de l'edificació i hi conflueixen, d'una banda, les canalitzacions dels diferents operadors i, de l’altra, la canalització externa de la ICT de l'edificació. La seva construcció correspon a la propietat de l'edificació i, llevat que compti amb l'autorització de la propietat, només pot ser utilitzada per donar servei a l'edificació de la qual forma part.

Dimensions interiors mínimes:

Núm de PAU (Nota 1) de l'edificacióDimensions en mm (longitud x amplada x profunditat)
Fins a 20 400 x 400 x 600
De 21 a 100 600 x 600 x 800
Més de 100 800 x 700 x 820

 

Nota 1: Encara que a cada servei li correspon un punt d'accés a l'usuari, en els apartats d'aquest annex en els quals s'inclou una referència a aquesta nota, s'entén un únic punt d'accés a l'usuari per cada habitatge, oficina, local comercial o estança comuna de l'edificació.

Arqueta d'entrada en habitatges unifamiliars

El passamurs ha de permetre el pas de la canalització externa en la seva integritat. Ha de coincidir en la seva part interna amb el registre d'enllaç, i la seva posició ha de quedar senyalitzada en la seva part externa.

Passamurs

Per al cas d'edificis o conjunts immobiliaris de fins a tres altures i planta baixa i un màxim de deu PAU (nota 1) i per a conjunts d'habitatges unifamiliars, s'estableix la possibilitat de construir un únic recinte d'instal·lacions de telecomunicació (RITU), que acumuli la funcionalitat dels dos descrits anteriorment.

Dimensions interiors mínimes:

Núm de PAU (Nota 1)Altura (mm)Amplada (mm)Profunditat (mm)
Fins a 10 2000 1000 500
D'11 a 20 2000 1500 500
Més de 20 2300 2000 2000

 

Nota 1: Encara que a cada servei li correspon un punt d'accés a l'usuari, en els apartats d'aquest annex en els quals s'inclou una referència a aquesta nota, s'entén un únic punt d'accés a l'usuari per cada habitatge, oficina, local comercial o estança comuna de l'edificació.

Recinte d'instal·lacions de telecomunicacions únic (RITU)

Connecten la canalització principal i les secundàries.

Els registres secundaris s'han d’ubicar en zona comunitària i de fàcil accés, i han d'estar dotats amb el corresponent sistema de tancament i, en els casos en els quals al seu interior s'allotgi algun element de connexió, ha de disposar de clau que ha d'estar en possessió de la propietat de l'edificació.

En el cas d’habitatges unifamiliars, s’ha de col·locar un registre secundari en els punts de segregació cap als habitatges.

Les dimensions interiors mínimes han de ser 450x450x150 mm.

Registre secundari

PAU: És l'element en el qual comença la xarxa interior del domicili de l'usuari, que permet la delimitació de responsabilitats quant a l'origen, localització i reparació d'avaries. S'ubica a l'interior del domicili de l'usuari i li permet la selecció del cable de la xarxa de dispersió que desitgi.

RTX: Han d’estar a l'interior de l'habitatge, local, oficina o estança comuna de l'edificació i encastats en la paret i en muntatge superficial quan sigui mitjançant canal; han de disposar de les entrades necessàries per a la canalització secundària i les d'interior d'usuari que hi accedeixin.

Les seves dimensions mínimes han de ser les següents:

 

Opció encastable en envà

Opció encastable altres

(columna, altell accessible...)

RTX únic

500x600x80

300x400x300 (profunditat)

RTX únic (alternatiu)

1 de 500x300x80 (equips actius)

1 de 500x300x80 (resta)

(adjacents i comunicats)

 

RTX per serveis

(comunicats)

   

SDTP + TBA

500x600x80

300x400x300 (profunditat)

RTV

200x300x60

(amb presa de corrent o base endoll)

Punt d'accés d'usuari (PAU) i Registre de terminació de xarxa (RTX)

Els registres de pas són caixes amb entrades laterals preiniciades i iguals en les seves quatre parets, a les quals es poden acoblar cons ajustables multidiàmetre per a entrada de tubs. Es defineixen tres tipus de les següents dimensions mínimes, nombre d'entrades mínimes de cada lateral i diàmetre de les entrades:

Registre Dimensions (mm) (altura x amplada x profunditat) Nre. d'entrades a cada lateral Diàmetre màxim del tub (mm)
Tipus A 360 x 360 x 120 6 40
Tipus B 100 x 100 x 40 3 25
Tipus C 100 x 160 x 40 3 25


A més dels casos indicats en l'apartat anterior, s’ha de col·locar com a mínim un registre de pas cada 15 m de longitud de les canalitzacions secundàries i d'interior d'usuari i en els canvis de direcció de radi inferior a 120 mm per a habitatges o 250 mm per a locals o oficines i estances comunes de l'edificació. Aquests registres de pas han de ser del tipus A per a canalitzacions secundàries en trams comunitaris, del tipus B per a canalitzacions secundàries en els trams d'accés als habitatges i per a canalitzacions interiors d'usuari que allotgen cables de parells trenats, i del tipus C per a les canalitzacions interiors d'usuari que allotgen cables coaxials.

S'admet un màxim de dues corbes de noranta graus entre dos registres de pas, però respectant que el seu radi de curvatura no produeixi al seu torn en els cables radis de curvatura inferiors a 2 cm.

Els registres s’han de col·locar encastats. Quan vagin intercalats en la canalització secundària, s'han d’ubicar en llocs d'ús comunitari, amb la seva aresta més pròxima a l'encontre entre dos paraments a una distància mínima de 100 mm.

En canalitzacions secundàries mitjançant canals, els registres de pas han de ser els corresponents a les canals utilitzades.

 

Registre de pas

És el punt on l'usuari connecta els equips terminals que li permeten accedir als serveis de telecomunicació que proporciona la ICT de l'edificació. Està situat a l'interior dels registres de presa.

Els registres de presa són els elements que allotgen les bases d'accés terminal (BAT), o preses d'usuari, que permeten a l'usuari efectuar la connexió dels equips terminals de telecomunicació o els mòduls d'abonat amb la ICT, per accedir als serveis proporcionats per aquesta.

Han d’anar encastats a la paret. En locals o oficines, també poden anar encastats a terra o muntats en torretes. Aquestes caixes o registres han de disposar dels mitjans adequats per a la fixació de l'element de connexió (BAT o presa d'usuari).

En habitatges s’han de col·locar, almenys, els registres de presa següents:

  1. En cadascuna de les dues estances principals: 2 registres per a preses de cables de parells trenats, 1 registre per a presa de cables coaxials per a serveis de TBA i 1 registre per a presa de cables coaxials per a serveis de RTV.
  2. A la resta de les estances, exclosos banys i trasters: 1 registre per a presa de cables de parells trenats i 1 registre per a presa de cables coaxials per a serveis de RTV.
  3. En la proximitat del PAU: 1 registre per a presa configurable.


En locals i oficines, quan estiguin distribuïts en estances, i en les estances comunes de l'edificació, hi ha d’haver un mínim de tres registres de presa encastats o superficials, un per a cada tipus de cable (parells trenats, coaxials per a serveis TBA i coaxials per a serveis RTV).

Quan no estigui definida la distribució en planta dels locals o oficines, no s'han d’instal·lar registres de presa. El disseny i dimensionament dels registres de presa, així com la seva realització futura, és responsabilitat de la propietat del local o oficina, quan s'executi el projecte de distribució en estances.

Els registres de presa han de tenir en els seus voltants (màxim 500 mm) una presa de corrent altern, o base d'endoll.

Presa d'usuari (PU) o Base d'accés terminal (BAT)

Està constituïda pels tubs que transcorren per la zona exterior de l'edificació des de l'arqueta d'entrada fins al punt d'entrada general de l'edificació. És l'encarregada d'introduir en l'edificació les xarxes d'alimentació dels serveis de telecomunicació dels diferents operadors. La seva construcció correspon a la propietat de l'edificació.

Ha de ser tan rectilínia de forma com sigui possible, constituïda per tubs de 63 mm de diàmetre exterior, en nombre mínim i amb la utilització fixada en la taula següent, en funció del nombre de PAU de l’edificació als quals dóna servei:

Núm de PAU (nota 1)Núm de tubsUtilització
Fins a 4 3 2 TBA + STDP, 1 reserva
De 5 a 20 4 2 TBA + STDP, 2 reserva
De 21 a 40 5 3 TBA + STDP, 2 reserva
Més de 40 6 4 TBA + STDP, 2 reserva

 

Nota 1: Encara que a cada servei li correspon un punt d'accés a l'usuari, en els apartats d'aquest annex en els quals s'inclou una referència a aquesta nota, s'entén un únic punt d'accés a l'usuari per cada habitatge, oficina, local comercial o estança comuna de l'edificació.

En funció dels resultats obtinguts en desenvolupar la consulta i l’intercanvi d’informació a què es refereix l’article 8 del reglament aprovat pel RD346/2011, el projectista ha de fer l’assignació de canalitzacions a les diferents tecnologies que conflueixen en la ICT.

S’han de col·locar arquetes de pas, intercalades en la canalització externa, amb dimensions mínimes interiors de 400x400x400 mm, quan es doni alguna de les circumstàncies següents:

  1. Cada 50 m de longitud
  2. En el punt d’intersecció de dos trams rectes no alineats
  3. Dins dels 600 mm abans de la intersecció en un sol tram dels dos que hi hagi. En aquest últim cas, la corba en la intersecció ha de tenir un radi mínim de 350 mm i no ha de presentar deformacions en la part còncava del tub.
Canalització externa

És la que suporta els cables de la xarxa d’alimentació dels diferents serveis de comunicacions electròniques des del punt d’entrada general fins al registre principal, i des dels sistemes de captació fins a l’element passamur, situats en el Recinte d’instal·lacions de telecomunicacions únic (RITU)

Formada per tubs, en igual nombre que la canalització exterior, o bé per canals que allotjaran únicament xarxes de comunicacions electròniques.

Canalització d'enllaç

És la que suporta la xarxa de distribució de la ITE de l’edifici o conjunt immobiliari i connecta el RITU amb els registres secundaris. Pot estar formada per tubs o canals que podran anar o no per galeries de serveis.

S’hi intercalen els registres secundaris, que connecten la canalització principal i les secundàries. També s'utilitzen per seccionar o canviar de direcció la canalització principal.

En el cas d'accés sense fil de serveis diferents dels de radiodifusió sonora i televisió, la canalització principal té com a missió afegida la de fer possible el trasllat dels senyals des del RITS fins al RITI.

Disseny i dimensionament per a canalització amb tubs:

Núm de PAU (nota 1)

Núm de tubs

Utilització

Fins a 10

5

1 tub RTV

1 tub cables de parells/parells trenats

1 tub cables coaxials

1 tub cable de fibra òptica

1 tub de reserva

D’11 a 20

6

1 tub RTV

1 tub cables de parells/parells trenats

2 tub cables coaxials

1 tub cable de fibra òptica

1 tub de reserva

De 21 a 30

7

1 tub RTV

2 tub cables de parells/parells trenats

1 tub cables coaxials

1 tub cable de fibra òptica

2 tub de reserva

Més de 30

Càlcul específic en el projecte d’ICT

Càlcul específic: s’ha de fer en diverses verticals, o bé s’ha de projectar en funció de les característiques constructives de l’edifici i en coordinació amb el projecte arquitectònic de l’obra, garantint en tot moment la capacitat mínima de:

 

1 tub RTV

1 tub/20 PAU o fracció cable de parells trenats o 2 tubs cable de parells

1 tub cable coaxial

1 tub cable de fibra òptica

1 tub de reserva per cada 15 PAU o fracció, amb un mínim de 3

 

Nota 1: Encara que a cada servei li correspon un punt d'accés a l'usuari, en els apartats d'aquest annex en els quals s'inclou una referència a aquesta nota, s'entén un únic punt d'accés a l'usuari per cada habitatge, oficina, local comercial o estança comuna de l'edificació.

Canalització principal

És la que suporta la xarxa de dispersió de l'edificació, uneix els registres secundaris amb els registres de terminació de xarxa. S’hi s'intercalen els registres de pas, que són els elements que faciliten l'estesa dels cables entre els registres secundaris i de terminació de xarxa.

Per al cas d'habitatges unifamiliars, es pot prescindir del registre de pas esmentat, per la qual cosa les canalitzacions s'han d’establir entre els registres secundari i de terminació de xarxa mitjançant 3 tubs de 25 mm de diàmetre, o canals equivalents amb tres espais delimitats, la utilització dels quals és la indicada en el paràgraf anterior.

Aquesta simplificació pot ser efectuada sempre que la distància entre els esmentats registres no superi els 15 metres; en cas contrari, s’han d'instal·lar registres de pas que facilitin les tasques d'instal·lació i manteniment.

En els casos en què existeixin corbes en la canalització secundària, el radi de curvatura ha de ser tal que els cables en la instal·lació no tinguin un radi de curvatura inferior a 2 cm.

Canalització secundària

És la que suporta la xarxa interior d'usuari, connecta els registres de terminació de xarxa i els registres de presa. S’hi intercalen els registres de pas que són els elements que faciliten l'estesa dels cables de la xarxa interior d'usuari.

Ha d’estar realitzada amb tubs o canals i ha d’utilitzar configuració en estrella, generalment amb trams horitzontals i verticals. En cas que es realitzi mitjançant tubs, aquests han de ser rígids o doblegables, que han d’anar encastats per l'interior de l'habitatge, i unir els registres de terminació de xarxa amb els diferents registres de presa, mitjançant tubs independents de 20 mm de diàmetre exterior mínim.

En cas que es realitzi mitjançant canals, aquestes s'han d’instal·lar en muntatge superficial o enrasat, unint els registres de terminació de xarxa amb els diferents registres de presa. Han de disposar, com a mínim, de 3 espais independents que han d’allotjar únicament cables per a serveis de telecomunicació, un per a cables de parells trenats per a serveis de TBA, un altre per a cables coaxials per a serveis de TBA i un altre per a serveis de RTV. Per al dimensionament, s'han d’aplicar les regles de l'apartat 5.4.1 de l’annex III, del RD 346/2011.

Canalització interior d'usuari
Data d'actualització:  27.02.2015