• Imprimeix

Normativa relativa a les infraestructures

Televisió digital terrestre (TDT)

 • Ordre TRI/487/2006, de 18 d'octubre, per garantir la informació i la protecció dels drets dels consumidors i usuaris en el procés d'implantació de la televisió digital terrestre (TDT)
 • Ordre ITC/1077/2006, de 6 d’abril, per la qual s'estableix el procediment a seguir en les instal·lacions col·lectives de recepció de televisió en el procés de l'adequació per a la televisió digital terrestre i per la qual es modifiquen determinats aspectes administratius i tècnics de les infraestructures comunes de telecomunicació a l'interior dels edificis

Infraestructures de telecomunicacions als edificis (ICT)

 • Reial Decret 805/2014, de 19 de setembre, pel qual s'aprova el nou pla tècnic nacional de la televisió digital terrestre (TDT) i es regulen determinats aspectes per a l'alliberament del dividend digital (BOE 232, de 24.09.2014)
 • Decret 141/2012, de 30 d'octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat (DOGC 6245, de 2.11.2012)
 • Ordre ITC/1644/2011, de 10 de juny, per la qual es desenvolupa el Reglament regulador de les infraestructures comunes de telecomunicacions per a l'accés als serveis de telecomunicació en l'interior de les edificacions, aprovat pel Reial Decret 346/2011, d'11 de març (BOE 143, de 16.06.2011)
 • Reial decret 346/2011, d'11 de març, pel qual s'aprova el Reglament regulador de les infraestructures comunes de telecomunicacions per a l'accés als serveis de telecomunicació en l'interior dels edificis (BOE 78, de 01.04.2011)
 • Reial decret 1385/2008, d'1 d'agost, de traspàs de funcions i serveis de l'Administració de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de comunicacions electròniques
 • Resolució GAP/3429/2007, de 9 de novembre, per la qual es disposa el compliment de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dictada en el recurs contenciós administratiu número 894/2003
 • Ordre ITC/1077/2006, de 6 d’abril, per la qual s'estableix el procediment a seguir en les instal·lacions col·lectives de recepció de televisió en el procés de l'adequació per a la televisió digital terrestre i per la qual es modifiquen determinats aspectes administratius i tècnics de les infraestructures comunes de telecomunicació a l'interior dels edificis
 • Llei 5/2006, de 10 de maig, del Llibre Cinquè del Codi Civil de Catalunya, relatiu als drets reals. L'article 553-25 regula els acords de la junta de propietaris. (Aquest article ha estat modificat per la Llei 5/2015 del 13 de maig, de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals. Per aquest motiu es recomana veure l'apartat modificacions i afectacions de la Llei 15/2006)
 • Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'ordenació de l'edificació (BOE 266, de 06.11.1999)
 • Llei 8/1999, de 6 d'abril, de reforma de la Llei 49/1960, de 21 de juliol, sobre propietat horitzontal (BOE 84, de 08.04.1999). L'article 13 d'aquesta llei regula els acords de la Junta de propietaris
 • Decret 84/1999, de 23 de març, pel qual s'atribueixen a la Direcció General de Radiodifusió i Televisió diverses funcions sobre les infraestructures comunes de telecomunicacions per a l'accés als serveis de telecomunicació a l'interior dels edificis (DOGC 2859, de 31.03.1999). Parcialment anul·lat, Resolució GAP/3429/2007, de 9 de novembre.
 • Reial decret-llei 1/1998, de 27 de febrer, sobre infraestructures comunes en els edificis per a l'accés als serveis de telecomunicació (BOE 51, de 28.02.1998)
 • Llei 49/1960, de 21 de juliol, sobre la propietat horitzontal (BOE 176, de 23.07.1960)

Instal·lacions de radiocomunicació

 • Llei 9/2014, de 9 de maig, General de Telecomunicacions (BOE 114, de 9 de maig de 2014)
 • Reial decret 1580/2006, de 22 de desembre, pel qual es regula la compatibilitat electromagnètica dels equips elèctrics i electrònics (BOE 15, de 17.01.2007)
 • Decret 281/2003, de 4 de novembre, de modificació del Decret 148/2001, de 29 de maig, d'ordenació ambiental de les instal·lacions de telefonia mòbil i altres instal·lacions de radiocomunicació (DOGC 4014, de 20.11.2003)
 • Reial decret 1066/2001, de 28 de setembre, pel qual s'aprova el reglament que estableix condicions de protecció del domini públic radioelèctric, restriccions a les emissions radioelèctriques i mesures de protecció sanitària enfront d'emissions radioelèctriques (BOE 234, de 29.09.2001)
 • Decret 148/2001, de 29 de maig, d'ordenació ambiental de les instal·lacions de telefonia mòbil i altres instal·lacions de radiocomunicació (DOGC 3404, de 07.06.2001)
 • Resolució de 23 de març de 2001, de la Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació, per la qual es publiquen requisits essencials addicionals, necessaris per a l'avaluació de la conformitat de determinats aparells de telecomunicacions, en compliment d'allò previst per l'apartat 3 de l'article 4 del reglament que estableix el procediment per a l'avaluació de la conformitat dels aparells de telecomunicacions, aprovat pel Reial decret 1890/2000, de 20 de novembre (BOE 83, de 06.04.2001)
 • Reial decret 1890/2000, de 20 de novembre, pel qual s'aprova el reglament que estableix el procediment per a l'avaluació dels aparells de telecomunicacions (BOE 289, de 02.12.2000)
 • Ordre de 9 de març de 2000, per la qual s'aprova el reglament de desenvolupament de la Llei 11/1998, de 24 d'abril, general de telecomunicacions, en tot allò relatiu a l'ús del domini públic radioelèctric (BOE 64, de 15.03.2000)
 • Ordre de 23 de juliol de 1999, per la qual s'estableixen els requisits i el procediment per na la designació dels laboratoris als quals es refereix l'article 31 del reglament pel quel s'estableix el procediment de certificació d'equips de telecomunicació (BOE 187, de 06.08.1999)
 • Ordre de 19 de juliol de 1999, de desenvolupament del Reial decret 444/1994, d'11 de març, per la qual es publica la relació de normes espanyoles que transposen les normes europees harmonitzades, el compliment de les quals presumeix la conformitat amb els requisits de protecció electromagnètica (BOE 178, de 27.07.1999)
 • Recomanació 1999/519/CE del Consell de la Unió Europea, de 12 de juliol de 1999, relativa a l'exposició del públic en general a camps electromagnètics (0 Hz a 300 GHz) (DOCE L199/59, de 30.07.1999)
 • Ordre de 26 de març de 1996, sobre avaluació de la conformitat dels aparells de telecomunicació regulats en el Reial decret 444/1994, d'11 de març, sobre compatibilitat electromagnètica, modificat pel Reial decret 1950/1995, d'1 de desembre (BOE 81, de 03.04.1996)
 • Reial decret 1950/1995, d'1 de desembre, pel qual es modifica el Reial decret 444/1994, d'11 de març pel qual s'estableixen els procediments d'avaluació de la conformitat i els requisits de protecció relatius a compatibilitat electromagnètica dels equips, sistemes i instal·lacions (BOE 310, de 28.12.1995)
 • Llei 31/1987, de 18 de desembre, d'ordenació de les telecomunicacions (BOE 303, de 19.12.1987)

Derogat per la Llei 11/1998, de 24 d'abril, excepte en els seus articles 25 apartats 1, 2, 3 i 6, 26, 36 apartat 2 i la seva disposició addicional sisena.

Registre d'instal·ladors de telecomunicacions de Catalunya

 • Ordre ITC/1142/2010, de 29 d'abril, per la qual es desplega el reglament regulador de l'activiat d'instal·lació i manteniment d'equips i sistemes de telecomunicació (BOE 109, de 05.05.2010) Aprovat pel Reial Decret 244/2010 de 5 de març.
 • Reial decret 244/2010, de 5 de març, pel qual s'aprova el reglament regulador de l'activitat d'instal·lació i manteniment d'equips i sistemes de telecomunicació (BOE 72, de 24.03.2010)
 • Reial decret 1385/2008, d'1 d'agost, de traspàs de funcions i serveis de l'Administració de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de comunicacions electròniques (DOGC 5214, de 12.09.2008)
 • Resolució GAP 3429/2007, de 9 de novembre, per la qual es disposa el compliment de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dictada en el recurs contenciós administratiu número 894/2003
 • Decret 84/1999, de 23 de març, pel qual s'atribueixen a la Direcció General de Radiodifusió i Televisió diverses funcions sobre les infraestructures comunes de telecomunicacions per a l'accés als serveis de telecomunicació a l'interior dels edificis (DOGC 2859, de 31.03.1999). Parcialment anul·lat, Resolució GAP/3429/2007, de 9 de novembre.
 • Decret 360/1999, de 27 de desembre, pel qual s'aprova el reglament del Registre d'instal·ladors de telecomunicacions de Catalunya
 • Reial decret 2625/1982, de 24 de setembre, sobre transferència de serveis de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de radiodifusió i televisió (DOGC 270, de 27.10.1982). Mitjançant aquest reial decret s'atribueix al Govern de la Generalitat, entre altres, les funcions i els serveis que prestava a l'Estat en matèria d'antenes col·lectives i de televisió en circuit tancat.

Inspecció dels serveis de telecomunicació

 • Decret 173/2010, de 23 de novembre, de la Inspecció de Telecomunicacions (DOGC 5764, de 26/11/2010)
 • Decret 355/2001, de 24 de desembre, pel qual es reestructuren parcialment diversos departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (DOGC 3544, de 02/01/2002) Mitjançant aquest decret, la Secció Tècnica i d’Inspecció i la Secció d'Infraestructures de Telecomunicació --amb el Registre d'instal·ladors de telecomunicacions de Catalunya-- de la Direcció General de Radiodifusió i Televisió, així com d'altres funcions que tenia assignades, s'adscriuen a la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació. Així mateix, la Direcció General de Radiodifusió i Televisió passa a denominar-se Direcció General de Mitjans Audiovisuals. Veure els articles 2.1, 5.2 (paràgrafs i, k) i 6 (disposició addicional 2).
 • Resolució de 5 d'agost de 1999, per la qual es publica l'annex del Decret 223/1999, de 27 de juliol, pel qual es regula la inspecció dels serveis de telecomunicació de la Generalitat de Catalunya (DOGC 2957, de 20/08/1999)
 • Decret 223/1999, de 27 de juliol, pel qual es regula la Inspecció dels Serveis de Telecomunicació de la Generalitat de Catalunya (DOGC 2945, de 04/08/1999)
Data d'actualització:  30.07.2018