• Imprimeix

Drets i deures de la propietat

Drets:

  • La propietat de l'edifici ha de disposar d'un exemplar del projecte tècnic d'ICT, així com dels annexos a aquest projecte que incorporin les modificacions que s'hi puguin produir.
  • Igualment, la propietat de l'edifici ha de disposar d'un exemplar del butlletí d'instal·lació emès per l'instal·lador de telecomunicacions habilitat i, en cas que hi hagi direcció d’obra, del certificat de l'enginyer que en doni el vistiplau.
  • Els propietaris dels habitatges han de gaudir, en el moment d'accedir-hi, dels avantatges que suposa la instal·lació de la ICT, pel que fa a l'accés lliure i de qualitat als serveis de telecomunicació, sense haver de fer instal·lacions addicionals.
  • El propietari o arrendatari de l'habitatge pot reclamar davant la Direcció General de Comunicacions Electròniques en cas que el promotor de l'edifici no hagi complert la normativa d'ICT.
  • Els propietaris dels habitatges tenen dret a demanar que les persones que hagin de fer tasques d'instal·lació o de manteniment al seus habitatges s'acreditin degudament. A aquest efecte, la Direcció General de Comunicacions Electròniques ha editat i distribuït documentació acreditativa per a identificar les empreses inscrites al Registre d'instal·ladors de telecomunicacions de Catalunya (Certificat, carnet i adhesius).

Deures:

  • La propietat de l'edifici és responsable de l'ús, de la conservació i del manteniment de la ICT.
  • Tant la propietat de l'edifici com l'instal·lador responsable de la infraestructura han de facilitar al personal d'Inspecció dels Serveis de Telecomunicació de la Generalitat de Catalunya la realització de les inspeccions que s'efectuïn i, amb aquesta finalitat, permetre l'accés a les instal·lacions i a la documentació que els sigui requerida.
  • Els propietaris dels habitatges hauran de connectar-se a la ICT i no podran efectuar una instal·lació individual per a un servei que aquesta ja ofereixi. Si no existís ICT (edificis antics) o no s'oferís el servei interessat (altres serveis no obligatoris per la normativa ICT), podrà realitzar-se una instal·lació individual, previ compliment dels tràmits establerts normativament (vegeu l'apartat Preguntes freqüents).
  • Amb caràcter previ a la modificació o substitució d'una instal·lació existent, la comunitat de propietaris està obligada a efectuar una consulta per escrit als seus titulars perquè declarin, també per escrit, els serveis que reben a través d'ella, a fi i efecte que amb la modificació continuï essent possible la recepció dels serveis declarats.

 

Data d'actualització:  30.07.2018