• Imprimeix

Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020

Logotip de la UE

En el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020,La Secretaria de Telecomunicacions Ciberseguretat i Societat Digital (STCSD) ha centrat la seva tasca d'agent facilitador per impulsar el desenvolupament de projectes TIC cofinançats en un 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). En aquest cas, dins de l’objectiu estratègic de l’Agenda Digital a Catalunya, a 31 de desembre de 2017, estan previstes una vintena d'operacions, emmarcades dins l’Eix 2: Millorar l’ús i qualitat de les TIC i l’accés a les mateixes, del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 que:

 • Tenen una afectació transversal a diferents àmbits de l’administració (Justícia, Agricultura, Ensenyament, Cultura, Empresa, Governació i Treball).

 • Compleixen alguna de les següents funcions: Foment del desplegament de xarxes i serveis per garantir la connectivitat digital; Desenvolupament de l'economia digital, incloent-hi el comerç electrònic, per al creixement, la competitivitat i la internacionalització de les empreses, o Promoció de l’administració electrònica i millora de la qualitat de la prestació de serveis públics.

La despesa elegible global per aquestes operacions es preveu uns 300M€, que suposarà una subvenció FEDER (50% de cofinançament) d'uns 150 M€.

Cal destacar les operacions de CONNECTIVITAT NGA GENCAT 2023 Indoor de 36,3M€ i CONNECTIVITAT NGA GENCAT 2023 Outdoor de 36M€, amb prioritat de despesa PI 2.1. i dins l’objectiu específic 2.1.1 de Fomentar el desplegament de les xarxes i serveis per garantir la connectivitat digital. La despesa elegible global per aquestes operacions es preveu en 72,3M€ i una subvenció FEDER (50% de cofinançament) de 36,1 M€.

Podeu consultar les operacions programades clicant a l'enllaç "Programa Operatiu 2014-2020".

Projecte de connectivitat global que té com objectius principals:

 • Modernitzar, evolucionar tecnològicament i incrementar l’eficiència dels serveis de connectivitat actuals, de la Generalitat i el seu sector públic, així com la seva homogeneïtzació, tant del punt de vista tecnològic com de gestió. I alhora independitzar la qualitat del servei rebut de la localització en el territori de les seus de la Generalitat (escoles, instituts, centres de salut, etc.) que tenen una dispersió i condicionen l’estratègia de les infraestructures del país.
 • Donar connectivitat d’alta capacitat (xarxes de nova generació) a totes les seus de la Generalitat per tal de poder realitzar la transformació digital en l’àmbit TIC. Desplegant una xarxa de comunicacions de molt alta capacitat a tot el territori que a més, faci al país i la seva indústria més competitius. I incrementant l’ample de banda d’acord amb les noves necessitats de connectivitat de la Generalitat, com són per exemple els serveis basats en imatge i vídeo en temps real o la virtualització del lloc de treball.
 • Maximitzar la disponibilitat d’accés a serveis de connectivitat de banda ampla a tots els municipis, polígons industrials, escoles, centres de salut i centres de recerca en qualsevol indret del territori.
 • Tenir major adaptabilitat als canvis tecnològics.
 • Generar inducció empresarial, amb potencial d’internacionalització.
 • Promoure l’existència d’una oferta al mercat majorista d’accés a xarxes de transport, amb preus no dependents de la distància.
 • Fomentar l´ús de les TIC a través de la mobilitat.

  Per dur a terme aquests objectius, el projecte necessita dotar de connectivitat LAN. És a dir, executar actuacions referents a les infraestructures locals dins les seus de la Generalitat que proporcionen connectivitat als diferents dispositius que hi són presents, ja sigui a través de xarxa de cable o sense fils.
  Alhora, per dur a terme les actuacions que conformen aquest projecte es fa necessària una capa de suport a la governança pròpia del CTTI que faciliti les feines de gestió i coordinació.

Projecte de connectivitat global que té com objectius principals:

 • Modernitzar, evolucionar tecnològicament i incrementar l’eficiència dels serveis de connectivitat actuals, de la Generalitat i el seu sector públic, així com la seva homogeneïtzació, tant del punt de vista tecnològic com de gestió. I alhora independitzar la qualitat del servei rebut de la localització en el territori de les seus de la Generalitat (escoles, instituts, centres de salut, etc.) que tenen una dispersió i condicionen l’estratègia de les infraestructures del país.
 • Donar connectivitat d’alta capacitat (xarxes de nova generació) a totes les seus de la Generalitat per tal de poder realitzar la transformació digital en l’àmbit TIC. Desplegant una xarxa de comunicacions de molt alta capacitat a tot el territori que a més, faci al país i la seva indústria més competitius. I incrementant l’ample de banda d’acord amb les noves necessitats de connectivitat de la Generalitat, com són per exemple els serveis basats en imatge i vídeo en temps real o la virtualització del lloc de treball.
 • Maximitzar la disponibilitat d’accés a serveis de connectivitat de banda ampla a tots els municipis, polígons industrials, escoles, centres de salut i centres de recerca en qualsevol indret del territori.
 • Tenir major adaptabilitat als canvis tecnològics.
 • Generar inducció empresarial, amb potencial d’internacionalització.
 • Promoure l’existència d’una oferta al mercat majorista d’accés a xarxes de transport, amb preus no dependents de la distància.
 • Fomentar l´ús de les TIC a través de la mobilitat.

 

Per dur a terme aquests objectius, el projecte global de connectivitat es vertebra en actuacions diferenciades:

 • Connectivitat WAN: Actuacions referents a les infraestructures que proporcionen connectivitat entre les seus i el Nus de comunicacions, així como entre elles i la resta de seus de la Generalitat.
 • Connectivitat NUS: Actuacions referents a les infraestructures de Nus de Comunicacions, entenent-les com infraestructures tecnològiques ubicades en nodes centrals que ofereixen serveis d’interconnexió, punt d’interconnexió, connexió a Internet, funcionalitats de xarxa.
 • Governança: Per dur a terme les actuacions que conformen aquest projecte es fa necessària una capa de suport a la governança pròpia del CTTI que faciliti les feines de gestió i coordinació.

En el marc d’implantació de l’Administració electrònica, model d’Administració pública basada en l’ús intensiu de les tecnologies de la informació i la comunicació, des de l’Agència Catalana del Consum (ACC) s’ha liderat un projecte per a la implantació del Sistema d’Informació de Consum (en endavant SIC).

El SIC ha de ser l’eina de gestió dels expedients de consum, no només per a l’ACC, sinó també per la resta d’organismes competents en la matèria, com Consells Comarcals, Ajuntaments i Diputacions. El SIC facilita els tràmits als usuaris perquè poden fer les seves sol·licituds presencialment, via formulari web, amb la possibilitat d’afegir escanejada tota la documentació necessària, i via l’aplicació de consum InfoConsum des del seu mòbil.

En el present context de transformació tecnològica, esdevé d’especial rellevància la gestió ràpida i eficaç dels grans volums d’informació que es generen en el dia a dia. En moltes ocasions se li suma una dimensió més a aquestes dades: la geolocalització. De la necessitat d’ubicar espacialment grans volums d’informació neixen els Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG o GIS en anglès).

En el marc del nou model de provisió centralitzada dels serveis TIC promogut des del CTTI, es vol establir una Plataforma GIS corporativa (Geographic Information System) disponible per a tota la Generalitat de Catalunya.

Des del Departament d’Empresa i Coneixement, en acompliment del pla de govern, s’està treballant per adaptar totes les aplicacions amb informació geogràfica a la plataforma GIS corporativa, pel qual en deriven diferents sub-projectes.
Aquesta compartició de capes de dades georeferenciades permet la consulta integrada de moltes dades per al ciutadà, les empreses (en localitzar els serveis, instal·lacions públiques o registrades) i és cabdal, per exemple, a efectes de seguretat davant de possibles catàstrofes atès el seu abast transversal per a tota la Generalitat.

L’abast del projecte recull cada un d’aquests sub-projectes per adaptar cadascuna de les aplicacions de les diferents unitats del Departament i organismes que gestionen informació geogràfica i que tenen visors per integrar-se amb el GIS Corporatiu.

Els objectius d’implementar una plataforma GIS Corporativa són:

 • Integrar la informació territorial de les diferents àrees.
 • Disposar d’eines per organitzar el flux de la informació geogràfica, implementant així un nou model organitzatiu de gestió de la informació.
 • Unificar la publicació a Internet de dades i funcionalitats i proveir un conjunt de serveis web geogràfics.
 • Integrar fàcilment funcionalitats SIG dins de les aplicacions de gestió del Departament.
 • Estandarditzar els desenvolupaments SIG.
 • Publicar i compartir capes d’informació per tal que altres departaments o unitats puguin fer-ne ús.

És el projecte de modernització de l'Agència Tributària de Catalunya que arrenca a mitjans del 2014 i que pretén establir una relació de confiança amb els contribuents acompanyant-los a través dels canals de comunicació més adequats en cada moment i en funció de les seves necessitats.
Per aconseguir-ho, s'ha de dotar a l'ATC d'una Plataforma de Serveis Digitals robusta i adequada que possibiliti realitzar aquesta transformació amb garanties d'èxit, millorant des del programari de Gestió Tributària i Recaptació, les eines de comunicació, introduint elements d'anàlisi de dades i de Big Data, establint mecanismes de control de la qualitat de les dades, desenvolupament del concepte d'expedient electrònic i, per descomptat, desenvolupant una plataforma omnicanal que ens permeti oferir als contribuents tota la informació i els processos que poden necessitar des del canal d'interacció triat, millorant l'eficiència i l’eficàcia de la carta de serveis de l'Agència reorientant-los en una visió centrada en el contribuent i les seves expectatives.

El Programa de Transformació Digital de la Protecció Social té l’objectiu de transformar la protecció social cap a una administració digital acostant-la a tota la ciutadania garantint la facilitat, l’omnicanalitat, i sobretot les condicions adients de seguretat i fiabilitat de la informació, creant nous sistemes d’informació (tSocial i dSocial) que assumeixin, de forma gradual, els serveis de les aplicacions actuals del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Aquest programa desenvoluparà les següents funcions i objectius:

 • Millorar i desenvolupar sistemes d’informació per a la gestió de prestacions socials.
 • Incrementar la capacitat de gestió de la informació i la seva interacció amb altres sistemes d’informació.
 • Homogeneïtzar i integrar en un model comú els diferents procediments existents.
 • Implementar un model de relació multicanal, amb experiència d’usuari/a integrada sense fissures entre la innovació i les TIC.
 • Dirigir l’Administració vers un model d’organització orientada a la gestió de la informació.

Sistema digital totalment obert als ramaders/es i a les empreses per a millorar i diversificar les vies de comunicació amb l’Administració i agilitzar els tràmits administratius fent ús de les noves tecnologies.

L’accés dels ramaders/es al programa els permet intervenir de manera directa en la gestió de les seves explotacions i agilitza els tràmits relatius als moviments, la identificació dels animals i al registre de les explotacions, generant un estalvi substancial de temps i desplaçaments, sobretot en aquelles zones ramaderes on la dispersió i aïllament són més marcats.

L’objectiu és impulsar les polítiques de Govern Obert de la Generalitat de Catalunya unificant en un mateix espai, la home de Govern Obert i els tres portals que se’n deriven: Dades Obertes, Participació Ciutadana, i Transparència.
En el marc del projecte, s’està redissenyant l’estructura i ampliant els continguts i funcionalitats de cadascun dels tres portals i s’estan duent a terme diversos subprojectes interrelacionats, especialment en l’àmbit de la Transparència i les Dades Obertes.

L’obertura i publicació online de les dades, en molts casos, no només implica que els responsables d’aquesta informació dins l’Administració la facilitin per a la seva publicació, sinó que també requereix el desenvolupament de noves aplicacions tecnològiques que en facilitin la seva gestió i exportació, així com la creació de visualitzacions de les dades que contribueixin a una millor comprensió de la informació per part de la ciutadania.

La Declaració Única Agrària és una declaració anual obligatòria que ha de realitzar la persona titular de l'explotació agrària o ramadera ubicada a Catalunya. es Aquest nou sistema pretén disposar d’un sistema d’entrega de declaracions completament digital que faciliti la tramitació telemàtica de les declaracions agràries i ramaderes.

Aquest nou sistema digital permet la incorporació de nous processos de comunicació digital amb els declarants, i avança en fomentar i facilitar la interoperabilitat dels sistemes de les administracions autonòmiques, estatals i europees (Generalitat de Catalunya, Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente i la Unió Europea).

Es defineixen dues fites diferenciades al llarg del desenvolupament del projecte:

 • Definir i implantar una entrega de declaracions completament digital.
 • Definir i implantar nous processos digitals durant la tramitació de l’expedient del declarant.

El seu objectiu és integrar l’oferta cultural en la web i desenvolupar una aplicació mòbil on les activitats culturals esdevinguin experiències en funció dels interessos del ciutadà/na.

Es dirigeix als diferents sectors culturals, a organitzadors i programadors, donant suport a la difusió de les seves activitats, i a la ciutadania en general, com a potencials usuaris/es, posant al seu abast informació contrastada d’una amplia selecció de les activitats culturals que se celebren a tot Catalunya.

El projecte Modernització de la Justícia a Catalunya consisteix a desenvolupar i desplegar un nou sistema d’informació per la gestió dels procediments judicials on hi participen els òrgans i unitats pròpies de l’Administració de Justícia, així com per a la gestió de la participació i les comunicacions amb els actors que s’hi relacionen, des dels Procuradors/es fins a Advocats/des i Graduats/des Socials, passant pels Cossos Policials, etc.

La base del nou sistema gravita sobre l’expedient electrònic i l’impuls processal, i ha de permetre dotar cada una de les diferents unitats de les eines per millorar tant l’eficiència com l’eficàcia en les seves funcions.

Aquest projecte ha de permetre assolir les fites següents:

 • Desplegament de tramitació Civil i Social a Jutjats i a seccions Civils.
 • Desplegament del Sistema d’Informació SI IMLCFC en algunes divisions de l’Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya.
 • Pilot de la tramitació SCPE Civil a un servei comú processal d’execució juntament amb els corresponents UPSDs (Unitats Processals de Suport Directe).
 • Desplegament del mòdul de Registre de Guàrdia (RGU) a tots els registres de Guàrdia de Catalunya, incloent les comunicacions telemàtiques amb el cos de Mossos d’Esquadra i els Centres Assistencials de Salut de Catalunya.
 • Pilot i desplegament de tramitació Contenciosa a una part dels Jutjats Contenciosos de Catalunya (fins al 2018).
 • Disposar del catàleg complert de requeriments de tramitació d’Instrucció i VIDO (INSVIDO) pels Jutjats d’Instrucció i de Violència sobre la Dona.
 • Gravació dels judicis i compareixences.

El SIEP (Sistema d'Informació d'Execució Penal de Catalunya) és el sistema d'informació que ha de donar suport a les necessitats de l'execució penal de Catalunya en els àmbits d'adults, menors i víctimes, utilitzant palanques tecnològiques com la tramitació electrònica, els sistemes de biometria, la interoperabilitat i l'autoservei, i garantir l'eficàcia, eficiència i seguretat que requereix el món de l'execució penal.

En aquest projecte s'inclouen alguns dels blocs que conformaran el SIEP, concretament:

 • L'anàlisi funcional de tot el sistema d’informació, a partir de l’anàlisi i la descripció dels procediments de l’execució penal, amb la finalitat d’homogeneïtzar-lo i optimitzar-lo.
 • La construcció i desplegament dels mòduls de l'àmbit de víctimes i dels mòduls tecnològics i transversals que serviran de base també als àmbits de menors i adults (tramitació electrònica, gestió documental, signatura electrònica, interoperabilitat, accés i seguretat).
 • La construcció i desplegament als centres penitenciaris ordinaris i als centres oberts d'un mòdul de biometria per controlar els interns en l'entrada i sortida dels centres i l'accés a les comunicacions.
 • La implantació de l'ús de videoconferència per facilitar la comunicació dels interns, tant de centres penitenciaris com de centres educatius, amb l'exterior, en particular amb els seus advocats/des i familiars i amb l'Administració de Justícia. S’hi inclou la construcció i desplegament d'un mòdul d'agenda per gestionar les reserves de les sales de videoconferència dels centres

La finalitat de l’operació és dotar d’un sistema de registre i gestió electrònica a l’activitat registral de l’Administració per tramitar i donar resposta a les sol·licituds dels ciutadans/es i les entitats jurídiques. En definitiva, per donar resposta a través de les TIC al compliment legal de:

 • Registre de Grups d’interès.
 • Registre de Parelles estables.
 • Seu Electrònica Judicial.
 • Tràmits GSIT - Simplificació administrativa.


Es pretén millorar:

 • La transparència i visibilitat de la informació pública i els expedients administratius.
 • L’impuls dels mitjans electrònics en la tramitació d’expedients administratius: Sol·licituds telemàtiques, notificacions electròniques, reclamacions de documentació i esmenes digitals, signatura digital, etc.
 • La interoperabilitat amb altres sistemes de les administracions públiques.
 • El desenvolupament del portal de tràmits de l’Administració de Justícia a Catalunya.

El Programa proposa impulsar i coordinar els diferents agents de recerca i innovació en l’àmbit TIC per aconseguir que Catalunya esdevingui un Hub europeu i global en tecnologies digitals transformadores de la seva economia i societat.

Tecnologies Digitals Avançades
Catalunya necessita construir, a més d’un model tradicional de Ciència i Tecnologia, un nou model de “High-Tech” per les tecnologies digitals avançades. El sistema de R+D+i català disposa actualment d’una estructura de centres de recerca i tecnològics punters a escala Europea en aquest àmbit. Tot i així, es necessari l’impuls d'un programa específic de recerca i innovació que generi sinèrgies i col·laboracions per potenciar la seva activitat i establir una visió conjunta de país en el desenvolupament de les tecnologies digitals avançades que doni resposta als reptes tecnològics associats al desplegament d’un “Smart Country”.

El Programa de recerca i innovació de tecnologies digitals avançades dona resposta a aquesta necessitat a partir d’un esquema basat en un model “mission-driven”, orientat als objectius estratègics del Govern i dels diferents departaments de la Generalitat de Catalunya, obert i col·laboratiu, que implica els centres de recerca i innovació TIC, les administracions, les empreses i la ciutadania segons el model de quàdruple hèlix promogut per la RIS3CAT. A més, el programa també es basa en el model “dual-use”, pel qual els resultats de la recerca són utilitzats pel sector públic i transferits al sector privat per a la generació de creixement econòmic, la creació de llocs de treball i l’assoliment de lideratge global.

Objectius:

Identificar i potenciar el desenvolupament tecnològic en àrees d’interès de l’àmbit de les tecnologies digitals avançades.
Establir col·laboracions i sinèrgies entre centres de recerca i innovació amb àmbits d’actuació en tecnologies digitals avançades, mitjançant la generació de projectes conjunts.
Potenciar el posicionament i reconeixement mundial per millorar la capacitat de captació de talent i d’inversions en recerca i innovació en aquest àmbit.
Impactar a l'administració, al sector productiu i al ciutadà mitjançant la transformació digital.