• Imprimeix

Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2007-2013

logo feder

En el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2007-2013, Objectiu 2 de Competitivitat Regional i Ocupació, a l’Eix 1 d’Innovació, desenvolupament empresarial i economia del coneixement, la Direcció General de Comunicacions Electròniques (DGCE) té programades 9 operacions (projectes TIC), executades pel Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI), i 4 línies d’ajuts de la Inforegió, gestionades per l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), amb una despesa elegible global de 167 M€ i una subvenció FEDER (50% de cofinançament) de 83,5 M€, tal com es detalla en el quadre resum de la programació FEDER.

La Inforegió és un marc que té com a objectiu generar una gran aliança de centres de recerca, universitats, empreses i administracions públiques de Catalunya per al foment de la recerca i la innovació en les tecnologies de la informació i les comunicacions a Catalunya, tant al món acadèmic com a l’empresa i la societat.

La Inforegió té un doble objectiu:
• Aglutinar els esforços que a Catalunya s’estan fent en l’àmbit de la recerca i innovació en TIC. En aquest sentit, cap grup de recerca i innovació, tant al món universitari com a les empreses i a les institucions, s’han de sentir exclosos d’aquesta iniciativa.
• Focalitzar els esforços en determinades àrees de recerca i innovació, i en determinats projectes on Catalunya pugui assolir el grau d’excel·lència. Cap país del món pot liderar tots els àmbits de les TIC. Tanmateix, cap país està exclòs de poder fer contribucions avançades a la tasca d’invenció de la societat del coneixement. La Inforegió pot ajudar a aconseguir la massa crítica necessària perquè Catalunya pugui assolir aquest repte.

Dins d’aquest marc es durà a terme el desenvolupament de projectes tractors de recerca i innovació en TIC en tres línies d’activitat prioritàries identificades (Media, Salut i Infraestructures digitals), corresponents a sectors on Catalunya pot esdevenir un pol d’excel·lència internacional, tant pel seu actiu potencial com per les possibles oportunitats d’aquest sectors.

Des de l’any 2001, s’han impulsat i, des del CTTI, s’han dut a terme iniciatives en l’entorn del desplegament d’infraestructures amb l’objectiu de garantir l’accés als serveis de telecomunicacions per a tota la ciutadania, per tal que puguin accedir a la societat de la informació independentment de la seva ubicació geogràfica.

Cada vegada és més palesa la necessitat de garantir aquest accés mínim als serveis, avui dia considerats necessaris, si es vol reduir o eliminar l’escletxa digital entre els ciutadans que accedeixen a la societat de la informació i els que en queden al marge pel fet de no gaudir  de la possibilitat d’accés.

En aquest sentit, el projecte Radiocom té com a objectiu:
• Desplegar infraestructures de radiocomunicacions, compostes per una torre i una caseta, que allotgen els serveis finals considerats com a bàsics i que s’inclouen dins la definició de Radiocom.
• Desplegar els serveis finals bàsics d’accés a Internet.

Dins del marc del projecte Radiocom es duran a terme diverses actuacions per tal de realitzar totes les activitats necessàries per assolir els objectius establerts.

 Desplegament d’infraestructures:
Les activitats per dur a terme en l’àmbit del desplegament d’infraestructures de radiocomunicacions per al període 2007-2013 inclouen:
• Licitació per a la contractació de nous estudis radioelèctrics per a la identificació de les ubicacions òptimes dels emplaçaments radioelèctrics.
• Licitació per a la contractació d’una oficina tècnica de projectes responsable de la contractació de les parcel·les on s’ubicaran els emplaçaments radioelèctrics i del seguiment global del projecte.
• Licitació de la direcció d’obra de les construccions, que es responsabilitzarà de l’elaboració dels projectes tècnics de cada una de les infraestructures de radiocomunicacions, de l’obtenció de les llicències d’obra pertinents i del seguiment pròpiament dit de la construcció de cada infraestructura.
• Licitació de la construcció de les infraestructures de radiocomunicacions d’acord amb l’homologació de proveïdors per preus unitaris.
• Licitació del manteniment de les infraestructures de radiocomunicacions d’acord amb preus unitaris i consum màxim

Banda ampla rural:
Dins de l’àmbit de la Banda ampla rural, i durant el període considerat, està prevista la licitació per al desplegament i explotació de nous equips per proveir el servei d’accés a banda ampla en nuclis de població de 50 o més habitants, distingint dues fases en funció de si els equips han d’instal·lar-se sobre infraestructures existents o sobre noves infraestructures.

El projecte Radiocom no està dividit en fases perquè l’abast d’aquest projecte és ambiciós; inclou tot el territori de Catalunya amb una orografia molt complexa i zones rurals i de muntanya de difícil accés. Per tant, en una sola fase, que s’anirà executant en funció de les dotacions pressupostàries anuals, s’arribarà a l’objectiu global fixat: dotar d’infraestructures i serveis a tots els nuclis de població de 50 habitants o més de tot el territori català.

Desplegament dels equips de radiocomunicacions necessaris per a donar serveis bàsics d’accés a Internet i així facilitar l’accés a la societat de la informació.

En el marc de l’operació Accés Universal Banda Ampla es planteja millorar la penetració de la xarxa de radiocomunicacions de banda ampla rural, preferentment amb tecnologies terrestres, per augmentar la cobertura d’aquest servei a les zones rurals de Catalunya de menys població; en concret, als nuclis de població d’1 o més habitants, nuclis disseminats i polígons industrials. Tot i així, en aquelles parts del territori amb zones d’ombra sense cobertura d’aquest servei, també es planteja un servei de Banda Ampla a través de satèl·lit, per tal de poder arribar al 100% de cobertura a tot el territori i així poder garantir el servei d’Accés Universal de Banda Ampla.

Aquest projecte té com a objectiu el desplegament dels serveis bàsics d’accés als programes de la Televisió Digital Terrestre (TDT) a tot el territori català. En aquest desplegament s’han instal·lat equipaments de TDT en emplaçaments d’arreu de Catalunya, principalment a zones rurals, per resoldre totes les deficiències de recepció del servei de TDT als nuclis de població de 50 o més habitants.

Durant l’any 2007, mitjançant simulacions, el CTTI va identificar més de 900 deficiències de serveis bàsics (accés a Internet de banda ampla, telefonia mòbil i/o televisió) als nuclis de població de 50 o més habitants. Aproximadament, la meitat d’aquestes deficiències s’han resolt mitjançant la compartició d’una infraestructura existent, mentre que per a resoldre l’altra meitat, ha estat necessari desplegar noves infraestructures. Durant el període d’execució d’aquest projecte (2008 - 2013) s’han instal·lat 151 equipaments de TDT (centres emissors) per resoldre les deficiències de recepció a les zones rurals prèviament identificades.

El projecte Polígons Industrials i Anelles Sectorials és el paraigües sota el qual es desenvolupen actuacions per augmentar el nivell de competitivitat i productivitat de determinats sectors clau d'activitat econòmica, així com per potenciar la interconnectivitat i interoperativitat de recursos TIC en els serveis públics de Catalunya. En aquest sentit, per una banda, es pretén facilitar infraestructures d'alta capacitat i valor tecnològic a empreses ubicades en determinats polígons industrials del territori, situats en zones estratègiques on no existeix competència de serveis i, per l'altra, facilitar el canvi de model productiu i incrementar la productivitat i l'eficiència del Sector Públic de Catalunya.

S'han identificat i diferenciat dues grans línies o eixos d’activitats:

• Polígons industrials: posada en marxa d'infraestructures de telecomunicacions en determinats polígons industrials que a dia d’avui no disposen de cobertura de xarxes de banda ampla de nova generació.
• Anelles sectorials: posada en marxa d’infraestructures de comunicacions basades en tecnologia IP que interconnectin empreses de determinats sectors industrials o seus de diversos serveis del sector públic de Catalunya, d'interès públic, dotant-les de noves eines d’interrelació, interconnectivitat i d'interoperativitat, així com de recursos de supercomputació.

 

Anelles sectorials:

La iniciativa d’Anelles sectorials cerca fomentar la competitivitat de determinats sectors d'activitat empresarials catalans mitjançant l’aplicació de recursos TIC avançats. En aquest sentit, com a mesura per impulsar el teixit empresarial català, tenint en compte el paper rellevant que poden tenir les TIC en l’optimització i millora dels processos productius de gran part dels sectors econòmics, la DGTSI l’any 2007 va considerar oportú, d’acord amb el Pla director d’infraestructures de telecomunicacions i l’Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana, del Govern de la Generalitat, el següent:
• Posar en marxa una prova pilot en els sector de l’automoció i cultural.
• Desenvolupar un estudi intern de valoració del nivell d’aplicació de recursos TIC avançats en els clústers existents al territori.

A l’hora d’identificar potencials sectors industrials per a la constitució de noves anelles sectorials es va prendre com a punt de partida el mapa de clústers TIC definit pel CIDEM  “mapa dels sistemes productius locals” elaborat per l’Observatori de Prospectiva Industrial del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, de l’any 2007, i es va realitzar una valoració del nivell d'optimització que podrien assolir els seus processos productius si disposessin d’accés a recursos TIC.

Polígons industrials:

A l’hora de dotar de cobertura de serveis de banda ampla als polígons industrials s’han desenvolupat tasques d’identificació i caracterització dels polígons existents al territori, que ha donat com a resultat una base de dades geoespacial de polígons industrials que incorpora informació d’interès provinent de diferents departaments de la Generalitat.

La priorització dels polígons industrials s’ha realitzat sobre la base decriteris de cobertura actual de serveis de banda ampla, característiques geosocials de l’entorn on es troben ubicats, tipologia de les empreses i potencial demanda de serveis fonamentats en la banda ampla.

Els polígons seleccionats s’han obtingut amb prevalença dels criteris de selecció següents:
1. Actuació en polígons on no hi ha competència de serveis.
2. Repartiment territorial equilibrat (Tarragona, Lleida i Girona).
3. Definició del concepte de clúster de polígons per àrea.
4. Potenciar les zones de la segona corona metropolitana.
5. Proximitat del polígon a la xarxa troncal prevista per la Xarxa Oberta.
6. Incorporació de les telecomunicacions als polígons de nova creació.
7. Potenciar zones amb sòl disponible, però amb poca demanda de les empreses per a instal·lar-s’hi per manca de serveis (Terres de l’Ebre, Segarra, Alt Urgell, etc.).

Aquest projecte té com a objectiu el desenvolupament i la implantació d’una plataforma GIS corporativa (GIS o SIG, acrònim en català de Sistema d’Informació Geogràfica) per l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic, que permeti donar resposta a les necessitats d’informació geogràfica de les unitats, doni suport als processos del personal tècnic de l’administració, ofereixi serveis unificats d’informació als ciutadans i, entre altres, tingui les funcionalitats següents:
• Integració i administració de les dades i serveis: integrar les dades GIS i serveis dels diferents Departaments i Organismes. Estandarditzar i mecanitzar la càrrega i descàrrega de dades GIS a i des d’un repositori corporatiu, a partir dels formats més comuns.
• Catàleg de dades: per a què qualsevol GIS existent o nou tingui fàcil i ràpidament tot un catàleg de dades disponibles.
• Intercanvi de dades de tercers: per permetre la importació i exportació de dades de tercers de manera periòdica, mecanitzada i segons els estàndards.
• Eina web d’administració de continguts: gestió de rols i perfils per l’accés a dades i funcionalitats, per usuaris i grups d’usuaris. Una eina que garanteixi la seguretat i que estigui integrada al GICAR.
• GIS compartit: eina GIS bàsica per als Departaments i Organismes que no tenen GIS, per introduir, validar o mantenir informació SIG a baix cost. Plataforma compartida amb pagament per ús.
• Bus de serveis: infraestructura dedicada a publicar mapes i serveis SIG, per a Internet/Intranet. Publicació de webservices, seguint estàndards OGC, que facilitin abordar i evolucionar les aplicacions amb dades o funcionalitats SIG. Incorpora seguretat en l’accés a dades i serveis. Proveeix tant cartografia de base com dades de negoci i serveis SIG genèrics.
• Components comuns: publicació de components reutilitzables, per incorporar funcionalitats bàsiques SIG a les aplicacions web sense necessitat de gran experiència en SIG.
• Portal d’accés, normativa i documentació: portal d’accés als mapes disponibles i a documentació i informació dels serveis. Espai de comunicació i de novetats.
• Serveis de suport: suport tècnic per als integradors, per al desenvolupament de nous components i per a la preparació de dades.

Desplegament d’infraestructures i integració de les TIC, per l’ús de continguts digitals, en els centres educatius de Catalunya

Durant l’any 2005 el Departament d’Educació, a través de Red.es va dur a terme una prova pilot en 328 centres educatius de Catalunya, dotant-los d’infraestructures de cablatge de xarxa d’àrea local i wi-fi per tal de donar accés de banda ampla als espais docents dels centres.

Arran de l’èxit d’aquesta iniciativa, l’any 2006 el Departament d’Educació, amb la col·laboració del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI), va decidir fer extensiva aquesta actuació a tots els centres educatius de Catalunya, uns 2.000 aproximadament, contemplant la disposició de les infraestructures de cablatge estructurat, de xarxa elèctrica i wi-fi en tots els centres públics depenents del Departament. Les actuacions s’han desenvolupat d’acord amb la tipologia dels centres educatius (molts petits, petits, mitjans, grans i molt grans), per àmbits territorials i d’acord amb el flux d’execució establert a l’efecte.

En futures fases, el projecte té com a objectiu integrar les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC) i els continguts digitals en tots els centres educatius, a partir dels eixos següents:

  • Tecnologies digitals per l’alumnat i personal docent.
  • Connectivitat a les aules.
  • Desenvolupament de plataformes d’accés i de noves aplicacions de continguts educatius digitals.

Aquest projecte té com a objectiu el desplegament d’infraestructures i la gestió dels serveis de connectivitat de nova generació de les seus corporatives de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic; especialment, en totes aquelles en les que es presten serveis públics d’interès general per a la ciutadania.

L’abast del projecte és, aproximadament, de 452 seus, entre les quals s’inclouen les dels centres i serveis educatius del Departament d’Ensenyament; les dels centres de salut del Departament de Salut; les de les comissaries de policia -Mossos d’Esquadra- i parcs de bombers del Departament d’Interior; les dels edificis judicials del Departament de Justícia; les dels equipaments culturals del Departament de Cultura; i les dels centres cívics del Departament de Benestar Social i Família, ubicades arreu del territori català.

Aquest projecte té com a objectiu el desplegament d’infraestructures i la gestió dels serveis de connectivitat LAN i Wifi de les seus de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic, que permeti la millora de l’accés als sistemes d’informació corporatius de la Generalitat i la renovació dels sistemes TIC que donen suport als seus empleats públics, per tal d’aconseguir la modernització dels processos de l’administració i poder oferir un millor servei a la ciutadania.

L’abast del projecte és, aproximadament, de 1.679 seus, entre les quals s’inclouen les dels centres i serveis educatius del Departament d’Ensenyament (Escoles, Instituts, Centres de Recursos Pedagògics, Centres de Formació d’Adults, Escoles Oficials d’Idiomes, altres), les del Departament de Justícia (Jutjats), les del Departament de Salut (Hospitals, Centres d’Atenció Primària, Consultoris locals), les del Departament d’Interior (Comissaries de Policia -Mossos d’Esquadra-, Parcs de bombers), les del Departament de Benestar Social i Família (Casals de Gent Gran, Casals Cívics) i les del Departament de Cultura (Museus, Biblioteques), ubicades arreu del territori català.

Aquest projecte té com a objectiu contribuir al desplegament i millorar la vertebració territorial de les xarxes de fibra òptica (de nova generació, ultraràpides) de titularitat pública desplegades arreu del territori català per a la connexió de seus corporatives de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic. En aquest sentit, s’ha previst cofinançar el desplegament de 806 quilòmetres de xarxa troncal de fibra òptica, la connexió de 50 seus corporatives i la construcció de 6 nodes de telecomunicacions.

Data d'actualització:  15.07.2016