Taxes per la inscripció en les convocatòries per a la selecció del personal que ha d'accedir a la Generalitat

Exempcions
Estan exempts de la taxa, amb la justificació documental prèvia de la seva situació, els subjectes passius en situació de desocupació que no perceben cap prestació econòmica, les persones jubilades i les que acreditin una discapacitat igual o superior al 33%.


Bonificacions
- Presentació de la sol·licitud de participació i pagament per mitjans telemàtics: 20% de bonificació
- Persones membres de famílies monoparentals i de famílies nombroses de categoria general: 30% de bonificació
- Persones membres de famílies nombroses de categoria especial: 50% de bonificació
- La bonificació del 20% per pagament telemàtic és acumulable a les altres bonificacions

Quantia:

a) Per accedir a un lloc del grup A1 (A): 69,25 euros
- Amb la bonificació del 20%: 55,40 euros
- Amb la bonificació del 30%: 48,50 euros
- Amb la bonificació del 50%: 34,65 euros
- Amb la bonificació del 70%: 20,80 euros

b) Per accedir a un lloc del grup A2 (B): 54,50 euros
- Amb la bonificació del 20%: 43,60 euros
- Amb la bonificació del 30%: 38,15 euros
- Amb la bonificació del 50%: 27,25 euros
- Amb la bonificació del 70%: 16,35 euros

c) Per accedir a un lloc del grup C1 (C): 39,75 euros
- Amb la bonificació del 20%: 31,80 euros
- Amb la bonificació del 30%: 27,85 euros
- Amb la bonificació del 50%: 19,90 euros
- Amb la bonificació del 70%: 11,95 euros

d) Per accedir a un lloc del grup C2 (D): 29,85 euros
- Amb la bonificació del 20%: 23,90 euros
- Amb la bonificació del 30%: 20,90 euros
- Amb la bonificació del 50%: 14,95 euros
- Amb la bonificació del 70%: 9,00 euros

e) Per accedir a un lloc del grup Agrupacions (E): 24,90 euros
- Amb la bonificació del 20%: 19,95 euros
- Amb la bonificació del 30%: 17,45 euros
- Amb la bonificació del 50%: 12,45 euros
- Amb la bonificació del 70%: 7,50 euros


Preus públics de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya


a) Activitats formatives:
- Formació: 7 euros/hora
- Mestratges: 85 euros/crèdit
- Postgraus: 95 euros/crèdit

b) LLoguer d'espais:
- Espais fins a 15 places:
Fins a 5 hores: 70 euros
De 5 a 8 hores: 110 euros
- De 16 a 30 places:
Fins a 5 hores: 100 euros
De 5 a 8 hores: 150 euros
- De 31 a 45 places:
Fins a 5 hores: 175 euros
De 5 a 8 hores: 280 euros
- Sala d'actes fins a 223 places:
Fins a 5 hores: 300 euros
De 5 a 8 hores: 600 euros
- Aula virtual: 3 euros/mes/alumne.

 

Taxes amb caràcter general dels diversos departaments de la Generalitat

 -1. Taxa pel servei de realització de fotocòpies (article 2.2-4 del text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya)

  1. a) Servei o activitat que merita la taxa: la realització de fotocòpies per part de l'Administració de la Generalitat, quan la prestació d'aquest servei sigui exigida per la utilització necessària dels mitjans materials i personals de l'Administració.
  2. b) Quota:

- Fotocòpies estàndard, en full DIN A4: 0,05 euros/unitat.

- Fotocòpies en full DIN A3: 0,15 euros/unitat.

- Fotocòpies en full DIN A1: 1,85 euros/unitat.

- Fotocòpies en rotlle: 2,65 euros/unitat.

 

-2. Taxa per la presentació simultània d'un nombre superior a deu escrits o documents en els registres administratius de la Generalitat adreçats a altres administracions públiques (article 2.4-4 del text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya)

  1. a) Servei o activitat que merita la taxa: la presentació, per una mateixa persona en un mateix dia i en una mateixa oficina de registre administratiu de la Generalitat, d'un nombre superior a deu escrits i documents adreçats a altres administracions públiques.
  2. b) Quota: l'import de la quota per a cada document és de 5,20 euros.