Aquest registre recull la informació relativa als tractaments que són responsabilitat del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública i inclou, per a cadascun, la informació següent:

  • Nom i dades de contacte del/de la responsable del tractament i del/de la delegat/da de protecció de dades.
  • Finalitats del tractament.
  • Descripció de les categories de persones interessades i de les categories de dades personals.
  • Categories de persones destinatàries a les quals es poden comunicar les dades personals.
  • Terminis previstos de supressió de les dades.
  • Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat.
Data d'actualització:  19.09.2018