• Imprimeix

Projectes normatius en tràmit

En aquest espai es publiquen, quan n'hi hagi, projectes normatius en tràmit, incloent la documentació sotmesa a informació pública.

Projecte d'ordre per la qual es fixen els preus pel lloguer d'espai a les canalitzacions i pericons gestionats pel Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació.

El Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública està tramitant el Projecte d'ordre per la qual es fixen els preus pel lloguer d'espai a les canalitzacions i pericons gestionats pel Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació.

Amb la finalitat de donar participació a les persones interessades en el procés d'elaboració del Projecte d'ordre esmentat, se sotmet a informació pública, d'acord amb l'article 68 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, durant el termini de 20 dies hàbils a comptar de l'endemà de la data de publicació d'aquest Edicte en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Data d'actualització:  06.11.2018