En aquest apartat podeu consultar informació sobre les resolucions d'autorització o reconeixement de compatibilitat dels empleats públics, d'acord amb el que preveu l'article 8 apartat g) del títol I de la Llei 19/2013. de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Nota informativa:

En relació amb el contingut objecte de publicitat d'aquest apartat, és important tenir present que les dades s'actualitzen periòdicament, a mesura que es disposa de la informació corresponent.

Més informació: bústia de contacte  

Data d'actualització:  17.01.2019