• Imprimeix

Retribucions vigents

Nota informativa 

Per a qualsevol dubte o consulta relacionada amb el contingut econòmic de les taules retributives dels col·lectius aquí esmentats, adreceu-vos a la Direcció General de Pressupostos del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda

Les taules reflecteixen les quanties acordades normativament, o per acords i pactes, competència de la Direcció General de Funció Pública.     

Normativa - Retribucions     

Acord GOV/40/2017, de 4 d'abril, sobre la recuperació d'una part de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012 del personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya
Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017   
Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni    
Decret llei 1/2016, de 19 de gener, d'aplicació de l'increment retributiu d'un u per cent per al personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya per al 2016
Llei 2/2015, de l'11 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015          
Llei 3/2015, de l'11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives         
Annex de Personal          
Estructura de l'Administració          
Acord GOV/33/2015, de 10 de març, sobre la recuperació d'una part de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012 per al personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya             

Data d'actualització:  06.11.2017