Relació de pactes i acords del personal de l'Administració de la Generalitat i dels seus col·lectius específics. 

Personal funcionari i laboral

Pacte sobre drets sindicals en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (29.06.2015)

Acord de 19 de setembre de 2014 de la Mesa Sectorial de Negociació del personal d'Administració i tècnic d'interpretació de l'apartat 10 del III Acord de condicions de treball del personal de l'àmbit d'aplicació de la Mesa General de Negociació de la Generalitat de Catalunya, en matèria de formació (19/09/2014)

Acord de la Mesa General de negociació dels empleats públics de l’Administració de la Generalitat de pròrroga de l’adequació del Pacte de drets sindicals en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya a la Llei 5/2012, de 20 de març (01.07.2014)

Annex al Pacte sobre la disposició de locals a favor de les Seccions Sindicals constituïdes en l'àmbit de la Mesa Sectorial de Negociació del personal d'administració i tècnic (21.03.2013)

Adequació del Pacte de drets sindicals en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat a la Llei 5/2012, de 20 de març (02.05.2012)

Resolució TRI/2764/2005, de 22 de setembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Pacte sobre drets de participació dels empleats i empleades públics en matèria de prevenció de riscos laborals en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya(22.12.2005, DOGC 4480, 30.09.2005) 

Resolució TRI/3345/2005, de 15 de novembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del III Acord general sobre condicions de treball del personal de l'àmbit d'aplicació de la Mesa General de Negociació de l'Administració de la Generalitat de Catalunya per als anys 2005-2008 (15.11.2005, III Acord)

Pacte sobre la disposició de locals a favor de les Seccions Sindicals constituïdes en l'àmbit de la Mesa Sectorial de Negociació del personal d'administració i tècnic  (08.11.2005)

Resolució TRI/1065/2005, d'11 de març, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Pacte sobre drets sindicals en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (11.03.2005, DOGC 4368, 21.04.2005)   

Personal laboral

Registre dels acords i/o interpretacions, de caràcter vinculant, presos a la Comissió d'Interpretació, Vigilància i Estudi (CIVE) del Conveni col·lectiu únic d'àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya (V i VI Conveni)   

Acord de la Comissió Negociadora sobre modificacions al text articulat del VI Conveni col·lectiu, de 15 de juny de 2016

Acord de la Comissió Negociadora del VI Conveni col·lectiu, sobre increment salarial per a l'any 2016, de 8 de febrer de 2016  

Acord de la Comissió Negociadora sobre modificacions al text articulat del VI Conveni col·lectiu, de 12 de setembre de 2012

Acord de la Comissió Negociadora sobre modificacions al text articulat del VI Conveni col·lectiu, de 12 d'abril de 2012

Acord de la Comissió Negociadora sobre modificacions al text articulat del VI Conveni col·lectiu, de 3 de febrer de 2010

Acord de la Comissió Negociadora sobre modificacions al text articulat del VI Conveni col·lectiu únic, de 31 de març de 2009

Acord de la Comissió Negociadora sobre modificacions al text articulat del VI Conveni col·lectiu únic (01.04.08)

Acord de la Comissió Negociadora sobre modificacions al text articulat del VI Conveni col·lectiu únic (29.03.07)

Acord de la Comissió Negociadora sobre modificacions al text articulat del VI Conveni col·lectiu únic (30.03.06) 

VI Conveni col·lectiu únic d'àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya per al període 2004-2008   

Personal estatutari

Acord en relació amb el procediment d'integració en la condició de personal estatutari de l'ICS del personal sanitari del Departament de Justícia adscrit als serveis penitenciaris i de justícia juvenil (06.11.2013) 

Pacte de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat del concurs de mobilitat voluntària de personal estatutari 2013, de l'empresa pública Institut Català de la Salut (05.11.2013)

Acord  de la Mesa sectorial de negociació de Sanitat sobre els òrgans de representació i d'acció sindical del personal estatutari de l'empresa pública Institut Català de la Salut (20.12.2010) 

Pacte de regulació del sistema de selecció per al nomenament del personal estatutari temporal en l'àmbit de l'empresa pública Institut Català de la Salut (29.07.2010)

Pacte de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat sobre l'ordenació i classificació del personal estatutari de l'ICS, així com del seu contingut funcional, adoptat en la sessió de 29 de març de 2007 (29.03.2007)

Acord GOV/51/2007, de 27 de febrer, pel qual s'aprova la modificació del II Acord sobre condicions de treball del personal estatutari de l'ICS adoptat a la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat el 19 de juliol de 2006 (29/03/2007, DOGC 4852, 29.03.2007)

II Acord de la Mesa sectorial de negociació sobre les condicions de treball del personal estatutari de l'Institut Català de la Salut (19.07.2006, DOGC 4788, 28.12.2006)   

Personal penitenciari

Acord de Govern pel qual es ratifica l'Acord de la Mesa Sectorial de Negociació del personal d'administració i tècnic, de 14 de juliol de 2014, que aprova la proposta del grup de treball de l'àmbit penitenciari en relació amb les condicions d'aplicació de la pròrroga durant els anys 2014 i 2015 de l'Acord 2006-2009 de condicions de treball del personal penitenciari (22.07.2014)

Acord relatiu al Programa de Rendiment Professional (PRP) per al personal laboral de centres penitenciaris del Departament de Justícia (15.07.2014)

Proposta d’Acord del grup de treball de l’àmbit penitenciari dependent de la Mesa Sectorial de negociació del personal d’administració i tècnic de la Generalitat de Catalunya, d’aplicació de la pròrroga durant l’any 2014 i 2015, de l’Acord 2006-2009 de condicions de treball personal penitenciaris (20.06.2014)

Acord de Govern pel qual es ratifica l'Acord de la Mesa Sectorial de Negociació del personal d'administració i tècnic, de 16 de març de 2012, que aprova la proposta del grup de treball de l'àmbit penitenciari en relació amb les condicions d'aplicació de la pròrroga durant els anys 2012 i 2013 de l'Acord 2006-2009 de condicions de treball del personal penitenciari (03.04.2012)

Acord de Govern pel qual es ratifica l'Acord de la Mesa Sectorial de Negociació del personal d'administració i tècnic, de 2 de juliol de 2010, que aprova la proposta del grup de treball de l'àmbit penitenciari en relació amb les condicions d'aplicació de la pròrroga durant els anys 2010 i 2011 de l'Acord 2006-2009 de condicions de treball del personal penitenciari (14.12.2010)

Resolució TRI/3706/2006, de 3 de novembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord del grup de treball de l'àmbit penitenciari depenent de la Mesa Sectorial de Negociació de Personal d'Administració i Tècnic de la Generalitat de Catalunya en relació amb les condicions de treball del personal penitenciari (període 2006-2009) (03/11/2006, DOGC 4766, 22.11.2006)

Administració de justícia

Resolució EMO/2054/2011, de 4 d'agost, per la qual es disposa la publicació del Pacte sobre drets sindicals del personal al servei de l'Administració de justícia destinat a Catalunya(04/08/2011, DOGC 5950, 26.08.2011)    

Educadors socials

Pacte de la Mesa sectorial de negociació del personal d'administració i tècnic sobre les condicions de treball del personal funcionari del cos de diplomatura, educació social, adscrit a centres propis de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l’Adolescència del Departament d'Acció Social i Ciutadania i a centres del Consorci de Serveis Socials de Barcelona(22.12.2010)  

Veterinaris sanitat

Acord de la Mesa sectorial de negociació del personal d'Administració i Tècnic sobre determinades condicions de treball dels veterinaris del Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya (21.10.2010)

Modificació del punt 8è del preacord sobre determinades condicions de treball dels veterinaris del Departament de Sanitat i Seguretat Social, subscrit el dia 10.09.2002 i modificat el dia 2.10.2002 (18.10.2002)

Preacord sobre determinades condicions de treball dels veterinaris del Departament de Sanitat i Seguretat Social (10.09.2002)

Proposta d'Acord de Govern de la Generalitat  d'aprovació de l'Acord de la Mesa General de Negociació de la Funció Pública d'octubre de 1998, sobre determinades condicions de treball dels veterinaris de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (01.12.1998)

Docents no universitaris

Acord GOV/29/2012, de 27 de març d'aplicació de mesures excepcionals en matèria de personal docent no universitari dependent de la Generalitat de Catalunya durant el període 2012-2015 (27/03/2012, DOGC 6099, 30.03.2012)

Acord GOV/60/2012, de 26 de juny pel qual es modifiquen l'Acord GOV/71/2011, de 10 de maig, i l'Acord GOV/29/2012, de 27 de març, pels quals s'adopten mesures excepcionals en matèria de personal docent no universitari dependent de la Generalitat de Catalunya durant el període 2012-2015(26/06/2012, DOGC 6158, 27.06.2012)

Resolució EMO/2053/2011, de 4 d'agost, per la qual es disposa la publicació del Pacte de la Mesa Sectorial d'Educació en relació amb els òrgans de representació i l'acció sindical del personal docent no universitari en l'àmbit de la Generalitat de Catalunya (04/08/2011, DOGC 5950, 26.08.2011)

Acord GOV/71/2011, de 10 de maig, pel qual d'adopten mesures excepcionals en matèria de personal docent no universitari dependent de la Generalitat de Catalunya durant el període 2011-2015 (10/05/2011, DOGC 5877, 12.05.2011)

Acord GOV/112/2009, de 30 de juny, de creació dels complements retributius per responsabilitats específiques de coordinació i per dedicació lectiva especial com a components del complement específic docent(30/06/2009, DOGC 5420, 14.07.2009)

Acord GOV/104/2009, de 26 de juny, pel qual s'aprova l'Acord de la Mesa Sectorial de Negociació del personal docent no universitari sobre la gestió de la borsa de treball de primària, de data 12 de juny de 2008(12/06/2009, DOGC 5412, 02.07.2009)

Acord GOV/77/2008, de 29 d'abril, en relació amb les condicions laborals del personal interí docent acordades a la Mesa Sectorial de Personal docent no universitari en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (25.06.2007, DOGC 5135, 21.05.2008)

Acord GOV/233/2006, de 27 de desembre, en relació amb les condicions laborals del professorat de secundària acordades a la Mesa Sectorial de Negociació del personal docent no universitari de la Generalitat de Catalunya (27.12.2006, DOGC 4813, 02.02.2007)

Acord GOV/232/2006, de 27 de desembre, en relació amb les condicions laborals del professorat d'educació de persones adultes acordades a la Mesa de Negociació de personal docent no universitari de la Generalitat de Catalunya (27.12.2006, DOGC 4806, 24.01.2007)

Acord de la Mesa Sectorial sobre la Gestió de la Borsa de treball de primària durant el curs 2006-2007 (15.09.2006)

Resolució TRI/874/2006, de 7 de febrer, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de la Mesa Sectorial de Personal docent no universitari en l'àmbit de la Generalitat de Catalunya(17.11.2005, DOGC 4608, 05.04.2006)

Resolució EDC/3514/2004, de 20 de desembre, per la qual es dóna publicitat a l'Acord del Govern de 30 de novembre 2004, sobre la creació del complement específic de tutor d'educació infantil, tutor educació primària, tutor de batxillerat, tutor de cicles formatius, tutors d'ensenyaments artístics, tutor de centres específics d'educació especial, tutor d'aula d'acollida, responsable de taller d'adaptació escolar i responsable d'unitats d'educació especial i del complement específic dels coordinadors de riscos centres de tipologia H (Es complementa amb EDC/3515/2004, 20 de desembre DOGC 4290 29.12.04)

Resolució ENS/3156/2002, de 24 d'octubre, per la qual es dóna publicitat a l'Acord del Govern de la Generalitat de 10 de setembre de 2002, sobre la distribució de l'increment de les retribucions complementàries corresponents a càrrecs unipersonals, de govern i de coordinació del personal docent públic no universitari destinat a centres d'educació primària i secundària(10.09.2002, DOGC 3754, 05.11.2002)

Proposta d'acord del Govern de la Generalitat en relació amb les retribucions complementàries dels funcionaris docents del cos de mestres adscrits als centres i aules de formació d'adults, dependents del Departament de Benestar Social (09.07.2002)

Proposta d'Acord del Govern de la Generalitat de Catalunya sobre l'atribució d'un complement singular personal d'equiparació a determinats membres dels equips d'assessorament psicopedagògic (EAP) del Departament d'Ensenyament (07.07.2000)

Acord de 13 de juliol de 1999 de la Mesa Sectorial del Personal docent d’Ensenyament públic sobre la formació professional a Catalunya (13.07.1999)

Acord de 19 de maig de 1999, de la Mesa Sectorial de Personal docent d'Ensenyament públic sobre condicions laborals dels serveis educatius del Departament d'Ensenyament (19.05.1999)

Acord de 21 de juliol de 1997 de la Mesa Sectorial del Personal docent d'Ensenyament públic sobre l'Escola rural de Catalunya ZER (21.07.1997)

Acord del Govern de la Generalitat de Catalunya en relació amb el complement específic dels òrgans unipersonals de Govern i de Coordinació de Govern i de coordinació dels centres docents públics (18.02.1997)

Proposta d'Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya en relació amb les retribucions del personal dels serveis educatius del Departament d'Ensenyament (25.07.1995)

Acord de la Mesa Sectorial de Negociació del Personal docent d'Ensenyament públic sobre el complement específic de la Funció docent (18.06.1992) 

Mossos d'Esquadra

Acord entre el Departament d'Interior i les organitzacions sindicals representatives dels funcionaris de la policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra en matèria de formació contínua per a l'any 2015 (13.03.2015) 

Acord GOV/26/2015, de 24 de febrer, pel qual es ratifica l'Acord de 29 de gener de 2015, sobre condicions de prestació de serveis del personal funcionari del cos de Mossos d'Esquadra (29.01.2015, DOGC 6819, 26.02.2015)

Pacte de la Direcció General de la Policia i les organitzacions sindicals representatives de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra sobre la compactació de la reducció de la jornada per cura d'un fill o filla menor de sis anys dels funcionaris del cos de Mossos d'Esquadra (08.02.2013)

Resolució IRP/3781/2010, de 3 de novembre, per la qual es dóna publicitat al pacte entre la Direcció General de la Policia i les organitzacions sindicals representatives del cos de mossos d'esquadra, sobre la regulació i la compensació de les guàrdies no presencials en el cos de mossos d'esquadra, de 8 de gener de 2010, i a l'acord entre el Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació i les organitzacions sindicals representatives dels funcionaris de la policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra en matèria de formació contínua per a l'any 2009, de 17 de març de 2009 (29.11.2010, DOGC 5765, 29.11.2010) 

Pacte entre el Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació i les organitzacions sindicals representants del cos de Mossos d'Esquadra per al període 2009-2011, sobre l'exercici i el gaudiment dels dretes sindicals per part de les organitzacions sindicals representatives del cos de Mossos d'Esquadra (06.04.2009) 

Proposta d'Acord entre el Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació i les organitzacions sindicals representatives del membre del cos de Mossos d'Esquadra, sobre regulació de la segona activitat i la integració laboral del personal amb invalideses permanents (22.04.2008)

Proposta d'Acord del Govern sobre retribucions del personal funcionari del cos de Mossos d'Esquadra (15.04.2008)

Proposta d'Acord de la Direcció general de Policia amb les organitzacions sindicals representants del cos de Mossos d'Esquadra sobre la utilització de la uniformitat en determinades unitats electorals (18.10.2007)

Resolució JUI/3845/2003, d'11 de desembre, per la qual es dóna publicitat a l'Acord de 14 de març de 2003 sobre condicions de treball del personal del cos de Mossos d'Esquadra entre el Departament de Justícia i Interior i les organitzacions sindicals representatives del cos de Mossos d'Esquadra, aprovat pel Govern de la Generalitat en data 13 de maig de 2003 (18.12.2003) 

Agents rurals

Resolució EMO/2113/2015, de 22 de setembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de  l’acord de la Mesa sectorial de negociació del personal d’administració i tècnic sobre les condicions de treball del Cos d’Agents Rurals de l’Administració de la Generalitat de Catalunya per al període 2015-2019 (DOGC 6964, 28.9.2015)

Data d'actualització:  30.09.2016