• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix

Representació sindical

En aquest apartat podeu consultar el nombre d’empleats públics que han disposat, com a mínim, d’una hora de crèdit horari sindical durant l’any 2018.

Aquest crèdit horari es distribueix entre les diferents organitzacions sindicals en funció dels resultats obtinguts en les eleccions sindicals. Tenen la consideració d’alliberat sindical, en els termes establerts en la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, el personal que ha disposat d’hores sindicals a temps parcial, d’alliberament a temps total per acumulació d’hores sindicals o d’alliberament a temps total per concessió de llicència sindical institucional.

Les dades es mostren per col·lectius.

En aquest apartat podeu consultar la suma total d’hores de crèdit horari sindical que les organitzacions sindicals han disposat durant l’any 2018 i el cost que comporta, que es determina en base a les retribucions percebudes per cada alliberat sindical pel temps en què ha disposat de crèdit sindical.

Podeu accedir a la totalitat d’aquestes dades distribuïda per col·lectius.