L'article 69.2) de l'EBEP, regula els objectius i instruments de la planificació dels recursos humans a les Administracions públiques, establint que aquestes poden aprovar plans per a l'ordenació dels seus recursos humans, que incloguin, entre d'altres, mesures de promoció interna.

L'article 18 de l'EBEP, en relació amb l'article 16 del mateix text legal, regula que la promoció interna s'ha de fer mitjançant processos selectius que han de garantir, en tot cas, els principis constitucionals d'igualtat, mèrit i capacitat.

Cal tenir en compte que l'EBEP regula a més de la promoció interna vertical, la promoció interna horitzontal que consisteix en l'accés a cossos o escales del mateix subgrup professional, la qual haurà de ser desenvolupada per les lleis de funció pública de les comunitats autònomes.

 

Processos de selecció de promoció interna adreçats exclusivament al personal de l’Administració de la Generalitat.