• Imprimeix

Informació general

És un Acord del Govern de la Generalitat que es publica al DOGC on es detallen les places necessàries de personal funcionari dels diferents cossos i escales i de les categories de personal laboral que han de ser proveïdes per personal de nou accés.

És la comunicació als possibles interessats de les condicions exigides per poder participar en un procés selectiu de les places incloses prèviament en una oferta d'ocupació pública, que detalla els aspectes principals (presentació de sol·licituds, admissió d’aspirants, proves i exercicis, etc.) i es publica al DOGC mitjançant una resolució de l'òrgan del departament competent.

L'accés als cossos i les escales de funcionaris o a les categories laborals de la Generalitat es fa per mitjà dels procediments d'oposició, concurs oposició o concurs i, si escau, els cursos de formació o la fase de prova que determini la convocatòria.

 • En la selecció per oposició, la persona opositora ha de superar les proves que estableixi la convocatòria.
 • La selecció per concurs oposició consisteix en la superació de les proves corresponents i, si escau, del curs selectiu de formació, i també en la possessió prèvia, degudament valorada, de determinades condicions de formació, de mèrits o d'experiència.
 • La selecció per concurs, que és de caràcter excepcional, consisteix en la valoració dels mèrits dels aspirants, d'acord amb el barem inclòs en la convocatòria.

Amb caràcter general, cal:

 • Tenir més de 16 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa
 • Posseir la titulació suficient, d’acord amb les bases de la convocatòria
 • Tenir el nivell de coneixements de llengua catalana determinat a la convocatòria
 • Tenir capacitat física i psíquica per a l’exercici de les funcions de les places convocades
 • No estar inhabilitat per a l’exercici de les funcions públiques ni separat del servei mitjançant expedient disciplinari de qualsevol administració pública
 • En el cas de personal funcionari, cal tenir la nacionalitat espanyola o la d'un altre estat membre de la Unió Europea o bé estar-hi assimilat d’acord amb la normativa vigent. En el cas de personal laboral, també poden participar els estrangers no comunitaris ni assimilats amb permís de residència o autorització d’estada i autorització administrativa per treballar, d’acord amb la normativa vigent en matèria d’estrangeria.

A més, caldrà complir aquells requisits específics que determinin les bases reguladores de cada convocatòria de procés selectiu.

Els tribunals qualificadors o òrgans tècnics de selecció són òrgans col·legiats formats pels membres nomenats per l’autoritat convocant de cada procés selectiu, que actuen sota els principis de competència tècnica i amb estricta independència i objectivitat per dur a terme la celebració de les proves selectives. Entre les seves funcions es troben les següents:

 • Elaborar les proves selectives
 • Qualificar les proves o exercicis que realitzen els aspirants
 • Valorar els mèrits dels aspirants
 • Proposar aquells aspirants que, dins el nombre de places convocades, han superat el procés selectiu per al seu nomenament com a funcionaris o per a la formalització del corresponent contracte laboral

Així mateix, podran acordar la incorporació d’assessors especialistes que es limitaran a prestar col·laboració en les seves especialitats tècniques per a la valoració de les condicions dels aspirants.

Data d'actualització:  28.06.2018