• Imprimeix

Accés per a persones amb discapacitat

L’Estatut d’autonomia de Catalunya, en l’article 40.5, estableix que correspon als poders públics garantir la protecció jurídica de les persones amb discapacitat i que han de promoure’n la integració social, econòmica i laboral.El Decret 66/1999, de 9 de març, té per objecte establir les garanties necessàries per facilitar l’accés a la funció pública de les persones amb discapacitat en igualtat de condicions amb la resta d’aspirants, així com la regulació de les funcions dels equips de valoració multiprofessional en l’àmbit de la funció pública.

Les persones aspirants que tinguin reconeguda una discapacitat igual o superior al 33% poden optar per accedir a la funció pública per la via de reserva i, en aquest cas, un cop superat el procés de selecció, opten, en primer lloc, a obtenir plaça per aquesta via de reserva, amb el dret a escollir la plaça abans que la resta de persones aspirants del seu torn de participació (promoció interna o lliure accés). En segon lloc, si no obtenen plaça per aquesta via, opten a la resta de places generals en les mateixes condicions que les altres persones aspirants que hagin superat el concurs oposició, i s’integren al seu torn ocupant l’ordre que els correspongui en funció de puntuació total obtinguda.

Les persones aspirants que vulguin accedir a la funció pública per la via de reserva ho han de fer constar a la sol·licitud de participació en el procés de selecció, marcant-ne la casella corresponent.

Les persones aspirants poden acreditar la condició legal de discapacitat mitjançant el certificat de reconeixement de grau de discapacitat o la targeta acreditativa de la discapacitat. Per obtenir aquests documents s'han d'adreçar al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Si les persones aspirants indiquen en la sol·licitud de participació en el procés de selecció que autoritzen l'òrgan convocant a comprovar les dades relatives al grau de discapacitat al·legat i a sol·licitar als equips de valoració multiprofressional de la Direcció General de Protecció Social l'informe d'acreditació de condicions de capacitat, no caldrà presentar cap documentació que ho acrediti. Per donar aquesta autorització només cal marcar la casella corresponent en l'apartat Autoritzacions de la sol·licitud de participació en la convocatòria.

En cas que les persones aspirants no autoritzi l'òrgan convocant a comprovar les dades, hauran d'aportar original o fotocòpia compulsada de la resolució de discapacitat i el dictamen vinculant de l'equip de valoració multiprofessional, d'acord amb l'establert a l'article 6.5 de la Resolució GAP/1644/2007, de 28 de maig. El dictamen s'ha de sol·licitar dins del termini de presentació de sol·licituds de participació en la convocatòria.

Les persones amb discapacitat que vulguin accedir a la funció pública per la via de reserva en el torn respectiu han de presentar al tribunal o òrgan tècnic de selecció un dictamen vinculant de les seves condicions psíquiques, físiques o sensorials, expedit per l'equip de valoració multiprofessional competent, que ha de ser emès abans del començament de la primera prova selectiva.

Aquest dictamen especifica que la persona aspirant pot desenvolupar les tasques i funcions pròpies de les places de la convocatòria a la qual es presenta i estableix si necessita o no adaptacions per a les proves i/o per al lloc de treball. En cas que la persona aspirant no autoritzi l'òrgan convocant a sol·licitar-lo, l’ha de sol·licitar ella mateixa per a la convocatòria en qüestió, atès que el dictamen ha de ser emès expressament amb ocasió de cada convocatòria.

L'equip de valoració multiprofessional es posarà en contacte amb la persona aspirant per a les gestions necessàries per a l’elaboració del dictamen. Aquest contacte por produir-se després del termini de presentació de sol·licituds a la convocatòria, però sempre amb anterioritat a la realització de la prova.

Un cop emès el dictamen, l’equip de valoració multiprofessional l'envia a l’òrgan convocant. La persona aspirant rebrà una còpia del dictamen, que haurà de conservar per si es produeix alguna incidència.

En les llistes provisionals i en les llistes definitives de persones admeses i excloses del procés de selecció, les persones que participen per la via de reserva hi consten al final del llistat identificades amb el seu codi identificador de tràmit (ID), i amb la indicació, si s’escau, de l’adaptació de les proves.

Les persones aspirants disposen de 10 dies hàbils a partir de l’endemà de la  publicació de les llistes provisionals per fer-hi les esmenes i/o al·legacions corresponents.

Les persones aspirants amb una discapacitat igual o superior al 33%, amb independència de si participa o no per la via de reserva, està exempta del pagament de la taxa d'inscripció a la convocatòria del procés de selecció.

Normativa estatal 

Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social.

Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.

Llei 26/2011, d'1 d'agost, d'adaptació normativa a la Convenció internacional sobre els drets de les persones amb discapacitat.

Reial decret 2271/2004, de 3 de desembre, pel qual es regula l’accés a l’ocupació pública i la provisió de llocs de treball de les persones amb discapacitat.

Ordre PRE/1822/2006, de 9 de juny, per la qual s’estableixen criteris generals per a l’adaptació de temps addicionals en els processos selectius per a l’accés a l’ocupació pública de persones amb discapacitat.

 

Normativa de la Generalitat de Catalunya

Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.

Decret 66/1999, de 9 de març, sobre l’accés a la funció pública de les persones amb discapacitat i dels equips de valoració multiprofessional.

Resolució GAP/1644/2007, de 28 de maig, per la qual s'aproven i es fan públiques les bases generals que regiran els processos selectius per a l'accés a cossos i escales de l'Administració de la Generalitat de Catalunya competència de la Direcció General de la Funció Pública.

Data d'actualització:  14.02.2018