• Imprimeix

Accés per a ciutadans de la UE i altres nacionalitats

Han de complir tots els requisits que determinen les bases de la convocatòria; en concret, pel que fa a la nacionalitat, hi ha 3 opcions:

 • Tenir la nacionalitat espanyola
 • Tenir la nacionalitat d’altres estats membres de la Unió Europea: Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Croàcia, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Holanda, Hongria, Irlanda, Itàlia, Letònia, Lituània, Luxemburg, Malta, Polònia, Portugal, Regne Unit, República Txeca, Romania, Suècia i Xipre
 • Tenir la nacionalitat d’estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors: Islàndia, Liechenstein, Noruega i Suïssa.

 

Aquestes condicions s'entenen aplicables a persones nacionals dels països abans esmentats i també:

 • Als seus / a les seves descendents (menors de 21 anys o majors que visquin al seu càrrec)
 • Al seu / a la seva cònjuge (mentre no estiguin separats de dret)
 • Als descendents del seu / de la seva cònjuge (menors de 21 anys o majors que visquin al seu càrrec)

 

Els requisits que han de complir aquestes persones per poder ser admeses en un procés selectiu d’accés a cossos de funcionaris de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (llevat de les excepcions que s’especifiquen en l’apartat següent) són:

 • Pel que fa a la nacionalitat, han d’acreditar documentalment estar en algun dels supòsits esmentats més amunt
 • Han d’acreditar el coneixement de les dues llengües oficials, en el nivell que determinin les bases de la convocatòria
 • Han de posseir la titulació acadèmica del nivell que determina la base de la convocatòria de què es tracti, homologada pel Ministeri d’Educació

 

Resta expressament exceptuat l’accés a determinats llocs de treball o funcions de personal funcionari:

 • Llocs de treball de personal funcionari el contingut dels quals impliqui una participació directa o indirecta en l’exercici del poder públic
 • Llocs que tenen encomanada la funció de defensa dels interessos generals de l’Estat o de les administracions públiques (per exemple, resta exclòs l’accés al cos de mossos d’esquadra)

Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, reformada per la Llei orgànica 8/2000, de 22 de desembre, i d’acord amb l’article 6 del Decret 188/2001, dels estrangers i la seva integració social a Catalunya.

 • A les convocatòries de personal laboral poden participar persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola, però han de disposar del permís de residència o autorització d’estada, i d'una autorització administrativa per treballar, llevat de les persones que estiguin en els supòsits 2 i 3 d’aquesta informació (nacionals de països de la UE, o nacionals de països que han signat tractats internacionals subscrits per la UE i ratificats per Espanya als quals és aplicable la lliure circulació de treballadors, o cònjuge, descendents i descendents del o de la cònjuge dels anteriors, segons el que s’ha especificat més amunt).
 • Igualment, han de complir la resta de requisits que determinen les bases de la convocatòria (per exemple: acreditar el coneixement de les dues llengües oficials en el nivell que determinin les bases de la convocatòria; tenir la titulació que determinen les bases, homologada pel Ministeri d’Educació, etc.).
 • Queden exemptes de la presentació de l’autorització administrativa per treballar les persones espanyoles d’origen que haguessin perdut la nacionalitat espanyola i qualsevol altra que es trobi en algun dels supòsits inclosos en l’article 41 de la Llei orgànica 8/2000, de 22 de desembre, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social.

Tota la documentació que es presenti en llengua estrangera ha d’anar acompanyada de la declaració jurada corresponent.

Data d'actualització:  06.02.2017