• Imprimeix

Oferta d'ocupació pública

Els Acord de Govern pel quals s'aproven les ofertes públiques d'ocupació de l'Administració de la Generalitat de Catalunya determinen el nombre de places ofertes, distribuïdes en els cossos i escales de funcionaris i en places en règim de personal laboral fix.

L'oferta d’ocupació pública s’ha d’executar dins el termini improrrogable de tres anys des del moment de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

La distribució de les places en els diferents cossos i escales s’efectua d’acord amb el desglossament següent:

ACORD GOV/48/2017, de 18 d'abril, pel qual s'aprova l'oferta parcial d'ocupació pública de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2017 (Correcció d'errades, DOGC núm. 7367, d'11.05.2017).

ACORD GOV/88/2017, de 4 de juliol, pel qual es modifica l'Acord GOV/48/2017, de 18 d'abril, pel qual s'aprova l'oferta parcial d'ocupació pública de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2017.

ACORD GOV/89/2017, de 4 de juliol, pel qual s'aprova l'oferta parcial d'ocupació pública del cos de Mossos d'Esquadra de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2017.

ACORD GOV/145/2017, de 17 d'octubre, pel qual es fixa la taxa addicional per a l'estabilització i la consolidació de l'ocupació temporal al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

ACORD 67/2017, de 22 de desembre, de la Comissió Executiva del Consell d’Administració, pel qual s’aprova per a l’any 2017 l’oferta d’ocupació pública addicional per a l'estabilització i la consolidació de l'ocupació temporal de l’Institut Català de la Salut i la seva distribució per categories.

Oferta d'ocupació pública 2017. Personal funcionari 
Subgrup Cos i escala Total places Estat convocatòria  Competència
A1 Cos superior d'administració 400 (*) Direcció General de Funció Pública 
A1 Cos superior, escala d'inspecció financera 4 Pendent Direcció General de Funció Pública
A1 Advocacia 10 Pendent  Direcció General de Funció Pública 
A1 Arxivística 20 Pendent Direcció General de Funció Pública
A1 Enginyeria industrial 20 En curs  Direcció General de Funció Pública 
A1 Enginyeria agrònoma 21 Pendent  Direcció General de Funció Pública 
A1 Enginyeria de camins, canals i ports 10 Pendent  Direcció General de Funció Pública 
A1 Inspecció, seguretat nuclear i protecció radiològica 3 Pendent  Direcció General de Funció Pública 
A2 Enginyeria tècnica industrial 50 Pendent  Direcció General de Funció Pública 
A2 Enginyeria tècnica agrícola 61 (*)  Direcció General de Funció Pública 
A2 Biblioteconomia 15 Pendent Direcció General de Funció Pública 
C1 Cos administratiu 390 Pendent  Direcció General de Funció Pública
A1 Inspectors tributaris 24

En curs

Agència Tributària de Catalunya
A2 Gestors tributaris 40

En curs

Agència Tributària de Catalunya
A2 Agents rurals, escala executiva, sotinspector 50 En curs Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 
C1 Agents rurals, escala bàsica, agent 50 Pendent Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació  
A1 Docents, professors d'ensenyament secundari 1.602 En període de pràctiques Departament d'Ensenyament
A1 Docents, professors d'escoles oficials d'idiomes 14 En període de pràctiques Departament d'Ensenyament 
A1 Docents, professors d'arts plàstiques i disseny 11 En període de pràctiques Departament d'Ensenyament
A2 Docents, mestres 373 En període de pràctiques Departament d'Ensenyament
C2 Bombers, escala bàsica  150 En curs Departament d'Interior
A1 Mossos d'Esquadra, personal facultatiu, periodisme 5 Pendent Departament d'Interior
C1 Mossos d'Esquadra, escala bàsica-mosso/a 500 En curs Departament d'Interior
A2 Àmbit d'execució penal, educació social 301 Pendent Departament de Justícia
  Reserva discapacitat intel·lectual 151 Pendent Direcció General de Funció Pública

 (*) Places incorporades a la taxa addicional per a l'estabilització i la consolidació de l'ocupació temporal
 

Oferta d'ocupació pública 2017. Personal laboral
Grup Cos i escala Total places Competència
A1 Professor/a d'INEF 10 Departament de la Presidència
C1 Tècnic/a especialista d'educació infantil 380 Departament d'Ensenyament
C1 Governant/a 1 Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
C1 Tècnic/a especialista d'animació sociocultural 10 Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
C1 Tècnic/a especialista informàtic/a 1 Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
C2 Responsable de magatzem 2 Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
C2 Tècnic/a de centres de disminuïts psíquics 28 Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
D1 Auxiliar de geriatria 458 Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
D1 Conductor/a 4 Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
D1 Oficial/a de 1a, bugader/a 1 Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
D1 Oficial/a de 1a, cuiner/a 3 Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
D1 Oficial/a de 1a, manteniment 9 Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
D1 Recepcionista 4 Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
D1 Telefonista 1 Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
D2 Ajudant/a d'ofici, cuiner/a 5 Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
D2 Cambrer/a netejador/a 29 Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

 
 

Oferta d'ocupació pública 2017. Personal de l'àmbit de la salut
Cos i escala Total places Competència
Personal estatutari dels serveis de salut 10.092 Departament de Salut
Personal del sector d'emergències mèdiques 100 Departament de Salut

 

ACORD GOV/142/2016, de 2 de novembre, pel qual s'aprova l'oferta parcial d'ocupació pública de les categories d'inspector/a i sotsinspector/a del cos de Bombers i de les categories d'inspector/a, intendent/a i comissari/ària del cos de Mossos d'Esquadra de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2016.
 

Oferta d'ocupació pública 2016. Personal funcionari
Subgrup Cos i escala Total places Estat convocatòria Competència
A1 Bombers, inspector/a 7 Finalitzada Departament d'Interior
A2 Bombers, sotsinspector/a 18 Finalitzada Departament d'Interior
A1 Mossos d'Esquadra, comissari/ria 8 Finalitzada Departament d'Interior
A1 Mossos d'Esquadra, intendent/a 12 Finalitzada Departament d'Interior
A2 Mossos d'Esquadra, inspector/a 18 Finalitzada Departament d'Interior

 

ACORD GOV/114/2015, de 21 de juliol, pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2015.

 

Oferta d'ocupació pública 2015. Personal funcionari 
Subgrup Cos i escala Total places Estat convocatòria Competència
A1 Advocacia 20 Finalitzada Direcció General de Funció Pública
A1 Enginyeria de camins, canals i ports 10 Finalitzada Direcció General de Funció Pública
A1 Intervenció 10 Finalitzada Direcció General de Funció Pública
A1 Metges avaluadors 10 Finalitzada Direcció General de Funció Pública
A2 Educació social 45 (*) Direcció General de Funció Pública
A2 Treball social 65 (*) Direcció General de Funció Pública
A1 Inspectors tributaris 20 Finalitzada Agència Tributària de Catalunya
A2 Gestors tributaris 40 Finalitzada Agència Tributària de Catalunya
A1 Docents, professors d'ensenyament secundari 138 Finalitzada Departament d'Ensenyament
A2 Docents, professors tècnics de formació professional 162 Finalitzada Departament d'Ensenyament
C2 Bombers, escala bàsica 153 Finalitzada Departament d'Interior
A1 Àmbit d'execució penal, dret 43 Places no convocades Departament de Justícia
A1 Àmbit d'execució penal, psicologia 80 En curs Departament de Justícia
A2 Àmbit d'execució penal, treball social 70 Places no convocades Departament de Justícia

 (*) Places incorporades a la taxa addicional per a l'estabilització i la consolidació de l'ocupació temporal

 

Oferta d'ocupació pública 2015. Personal laboral
Col·lectiu Total places Estat convocatòria Competència
Personal laboral fix (places reservades a persones amb dificultats d'integració laboral per raó de la seva capacitat intel·lectual) 24 En curs Direcció General de Funció Pública

 

Oferta d'ocupació pública 2015. Personal de l'àmbit de la salut
Cos i escala Total places Competència
Personal estatutari dels serveis de salut 340 Departament de Salut

 

Data d'actualització:  16.11.2018