• Imprimeix

Perfils professionals

Els perfils professionals dels cossos i escales de personal funcionari que són competència de la Direcció General de Funció Pública contenen una descripció de les principals funcions que es poden arribar a desenvolupar en els diversos llocs del cos o escala corresponent, així com les competències professionals clau, enteses com el conjunt d’habilitats, actituds i aptituds que permeten una bona execució de les tasques professionals.

Diccionari de competències professionals

 

 
Subgrup Cos i escala Perfil professional
A1 Cos superior d'administració Funcions i competències professionals clau
A1 Cos superior d'administració, escala d'inspecció financera Funcions i competències professionals clau
C1 Cos administratiu Funcions i competències professionals clau

 

 
Subgrup Cos i escala Perfil professional
  Cossos de titulació superior  
A1 Enginyeria de camins, canals i ports Funcions i competències professionals clau
A1 Enginyeria industrial Funcions i competències professionals clau
A1 Inspecció, seguretat nuclear i protecció radiològica Funcions i competències professionals clau
A1 Metges avaluadors Funcions i competències professionals clau
  Cossos de diplomatura  
A2 Educació social Funcions i competències professionals clau
A2 Treball social Funcions i competències professionals clau

 

 
Subgrup Cos i escala Perfil professional
  Cossos de titulació superior  
A1 Advocacia Funcions i competències professionals clau
Data d'actualització:  26.10.2018