• Imprimeix

Glossari

Accés a la funció pública

Ingrés de nou personal als cossos i escales de funcionaris o a les categories laborals de l’Administració de la Generalitat. El nou personal se selecciona pels sistemes d’oposició, concurs oposició o concurs i, si és procedent, amb cursos de formació de caràcter selectiu o fase de prova.

Bases de les convocatòries

Normes que regeixen els processos de selecció de nou personal.

 

Bases específiques

Bases que regulen un procés selectiu que contenen, entre d’altres, els requisits de participació, els llocs o nombre de places a proveir, les proves i els mèrits valorables, el sistema de qualificació, l’òrgan avaluador, el procediment i el règim d’impugnacions i al·legacions.

 

Bases generals

Bases que regulen els aspectes comuns del processos selectius que contenen, entre d’altres, els requisits generals dels aspirants, la forma de sol·licitud i pagament de la taxa, la forma d’acreditació dels coneixements de llengua catalana i castellana, l’admissió d’aspirants discapacitats, l’actuació i el funcionament del tribunal qualificador, i els aspectes generals del desenvolupament dels processos selectius.

Competències professionals

Conjunt de coneixements, habilitats, actituds i aptituds que permeten una bona execució de les tasques professionals.

Concurs oposició

Sistema de selecció que consta d’una primera fase (oposició) en què l’aspirant ha de superar determinades proves i, si escau, un curs selectiu de formació, i d’una segona fase (concurs) en què es valoren els mèrits acreditats per l’aspirant en relació amb els mèrits que s’han definit a les bases de la convocatòria. L’aspirant ha de superar la primera fase per accedir a la segona i la suma de les qualificacions de les dues fases dona la puntuació total.

Convocatòria

Acte administratiu que determina l’inici d’un procés de selecció per ocupar el nombre de places d’un cos o categoria que han estat incloses amb anterioritat en l’oferta d’ocupació pública i aprova les bases específiques corresponents. La seva publicació oficial es fa en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

Empleat públic / Empleada pública

Persona que compleix funcions retribuïdes en una administració pública al servei dels interessos generals. El conjunt d’empleats públics constitueixen la funció pública i es classifiquen en: funcionaris de carrera, funcionaris interins, personal laboral —ja sigui fix, per temps indefinit o temporal— i personal eventual.

Escala

Subdivisió dels cossos de funcionaris, establerta per llei, que agrupa un àmbit funcional concret dins d’un cos amb funcions més genèriques. Per exemple, dins del cos superior d’administració de la Generalitat hi ha l’escala superior d’administració general, d’inspecció tributària, d’inspecció financera i de tècnics de la hisenda.

Funció pública

Conjunt de persones que treballen a l’Administració pública mitjançant una relació professional sotmesa al dret administratiu o laboral, retribuïda i de caràcter especial per raó del servei públic que presten. Les persones que integren la funció pública són els principals agents de la gestió i el desenvolupament del servei públic de l’Administració.

Funcionarització

Conversió de personal laboral fix en personal funcionari de carrera. La funcionarització es produeix quan un lloc de treball ocupat per personal laboral ha estat classificat prèviament com a propi d’un cos o escala de funcionaris i qui l’ocupa compleix els requisits de la convocatòria de selecció corresponent i supera el procés selectiu.

Funcionari de carrera / Funcionària de carrera

Empleat públic que en virtut de nomenament legal està vinculat a una Administració pública per una relació estatutària regulada pel dret administratiu per a l’acompliment de serveis professionals retribuïts de caràcter permanent.

Funcionari interí / Funcionària interina

Empleat públic que, per raons expressament justificades de necessitat i urgència, és nomenat per a l’exercici de funcions pròpies de funcionaris de carrera, quan es doni alguna de les circumstàncies regulades per la normativa.

Grup

Divisió dels cossos i escales de funcionaris d’acord amb la titulació exigida per accedir-hi. Els grups d’aquesta classificació professional són:

 • Grup A, dividit en dos subgrups, A1 i A2: títol universitari de grau. En els supòsits en què la llei exigeixi un altre títol universitari, es tindrà en compte aquest altre títol.
 • Grup B: títol de tècnic superior.
 • Grup C, dividit en dos subgrups, C1 i C2:

C1: títol de batxiller o de tècnic.
C2: títol de graduat en educació secundària obligatòria.

Mèrit

Característica del currículum dels aspirants que és objecte de valoració en un procés selectiu. Les bases específiques de la convocatòria estableixen quins són els mèrits a valorar (serveis prestats, titulacions acadèmiques, cursos de formació i perfeccionament, antiguitat, grau personal, coneixements de la llengua catalana, etc.) i amb quina puntuació es valoren.

Nomenament

Resolució que designa les persones que han superat un procés selectiu com a funcionaris de carrera del cos o escala corresponent amb els llocs de treball assignats.

Oferta d’ocupació pública

Acord del Govern que determina el nombre de places vacants dotades pressupostàriament necessàries per al funcionament adequat dels serveis i que han de ser cobertes per personal de nou accés. L’oferta d’ocupació pública pot ser única durant un exercici pressupostari o bé parcial si se’n fan diverses durant un mateix exercici pressupostari i s’ha d’executar en el termini de tres anys des de la publicació de l’acord que l’ha aprovada. Vegeu també Oferta d'ocupació pública.

Oposició

Sistema de selecció en què l’aspirant ha de superar amb una puntuació determinada les proves establertes a la convocatòria.

Òrgan de selecció

Òrgan col·legiat format pels membres nomenats per l’autoritat convocant de cada procés selectiu, que actuen sota els principis de competència tècnica i amb estricta independència i objectivitat per dur a terme la realització de les proves selectives. Tenen, entre d’altres funcions: elaborar les proves selectives, qualificar les proves o exercicis que realitzen els aspirants, valorar els mèrits dels aspirants, i proposar els aspirants que, dins el nombre de places convocades, han superat el procés selectiu per ser nomenats com a funcionaris o per formalitzar el contracte laboral corresponent. Són òrgans de selecció els tribunals qualificadors (personal funcionari) i els òrgans tècnics de selecció (personal laboral).

Òrgan tècnic de selecció

Vegeu Òrgan de selecció.

Personal laboral

Personal que presta serveis retribuïts a l’Administració pública per mitjà d’un contracte de treball sotmès a la legislació laboral. En funció de la durada del contracte aquest pot ser fix, per temps indefinit o temporal.

Plantilla

Conjunt de les places que figuren dotades en els pressupostos, classificades en grups de cossos i, dins els grups, d’acord amb les escales de cada cos.

Presa de possessió

Acte mitjançant el qual una persona aspirant que ha superat un procés selectiu i ha estat nomenada per l’òrgan competent es compromet, amb jurament o promesa, a complir les funcions atribuïdes en el lloc de treball assignat d’acord amb la legislació vigent. La presa de possessió és un requisit per adquirir la condició de funcionari de carrera.

Promoció interna

Ascens dels funcionaris de carrera des d’un cos o escala d’un subgrup, o grup de classificació professional en el supòsit que aquest no tingui subgrup, a un altre de superior. Vegeu Funcionament d’una convocatòria.

Registre general de personal

Conjunt dels expedients personals de tots els treballadors de l’Administració de la Generalitat, amb els documents que es refereixen a la seva vida administrativa, amb les inscripcions corresponents (registre informàtic).

Relació de llocs de treball (RLT)

Document que inclou tots els llocs de treball pressupostats, ocupats i vacants, del personal funcionari, laboral i eventual de l’Administració de la Generalitat. En aquesta relació consten, entre altres informacions, la denominació i les característiques essencials dels llocs i els requisits per ocupar-los.

Selecció

Cobertura dels llocs de treball amb personal de nou accés. Els sistemes de selecció de funcionaris de carrera són l’oposició i el concurs oposició. Només en virtut de llei es pot aplicar, amb caràcter excepcional, el sistema de concurs, que ha de consistir únicament en la valoració de mèrits. Els sistemes selectius de personal laboral fix són l’oposició, el concurs oposició i el concurs de valoració de mèrits.

Sistema d’informació de personal (SIP)

Sistema integrat per diverses aplicacions:

 • Gestió integrada de personal (GIP): base de dades del Registre de personal de la Generalitat, on es recullen les dades personals, administratives i laborals del personal al servei de l’Administració de la Generalitat, així com la informació referent als llocs de treball.
 • Nòmina: gestiona el pagament de la nòmina dels treballadors.
 • Expedients: gestiona diferents incidències del personal registrat al GIP i genera la documentació adient.
 • Dietes: gestiona les indemnitzacions a què té dret el personal com a conseqüència de la tasca desenvolupada.
 • Pressupost: gestiona el pressupost aprovat i genera la proposta del pressupost de l’exercici següent.
 • Anàlisi d’informació: permet explotar i analitzar les dades contingudes en la base de dades de Gestió integrada de personal.
 • Gestió de llocs de treball (GLT): gestiona les altes, baixes i modificacions dels llocs de treball.
 • Descripció de llocs de treball (DLT): gestiona les descripcions dels diferents llocs de treball.
Situació administrativa

Estat en què es troba un funcionari en relació amb l’Administració pública on presta o prestava serveis. La situació administrativa més habitual és la de servei actiu. Altres situacions possibles són: excedència, serveis en altres administracions, serveis especials, etc.

Temari

Conjunt de temes sobre els quals versen les proves de l’oposició d’un procés selectiu. El temari es publica en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) abans de la resolució de la convocatòria.

Tribunal qualificador

Vegeu Òrgan de selecció.

Via de reserva

Mecanisme pel qual es destina una part de les places convocades en un procés selectiu a persones aspirants que tinguin reconeguda la condició legal de discapacitades. Per accedir a les places han de superar el procés selectiu. Vegeu també Accés per a persones amb discapacitat.