• Imprimeix

Normativa, resolucions, circulars i instruccions

Aquesta recopilació conté la normativa consolidada en matèria de funció pública de la Generalitat de Catalunya. Al llarg dels anys els textos normatius han estat modificats o actualitzats i en aquest recull s'han integrat les modificacions en el text de base, de manera que totes les disposicions vigents es troben en un únic document. No obstant, la refosa dels textos no substitueix els textos normatius publicats al DOGC, únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut. 

Normes generals

Normativa bàsica estatal:  

Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2018.   

Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic. 

Reial decret llei 10/2015, d’11 de setembre (modifica, entre altres, el nombre de dies de permís per assumptes personals establerts a l’article 48.k de l'EBEP).

Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat (afecta a normativa bàsica). 

Llei 30/1984, de 2 d'agost, de mesures urgents per a la reforma de la funció pública. 

Constitució espanyola (articles 103 i 149.1.18). 

Normativa de la Generalitat de Catalunya:           

Decret 273/2018, de 20 de desembre, pel qual s'estableixen els criteris d'aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, mentre no entrin en vigor els del 2019.

Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017.

Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni.

Decret 111/2017, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública.   

Instrucció 1/2015, de 31 de juliol, per al compliment de les obligacions de publicitat activa i l’exercici del dret d’accés a la informació pública.

Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 

Textos consolidats de la normativa afectada per la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic 

Llei 11/2011, del 29 de desembre, de reestructuració del sector públic per a agilitar l'activitat administrativa.

Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa.

Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya (article 136).

Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública. 

Llei 9/1986, de 10 de novembre, de cossos de funcionaris de la Generalitat de Catalunya.     

Accés

(Vegeu també l'apartat Accés a la funció pública)   

Normativa de la Generalitat de Catalunya:      

Acord GOV/156/2018, de 20 de desembre, pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública parcial per a l'estabilització i consolidació de l'ocupació temporal del personal al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya per al 2017.

Resolució GAH/86/2018, de 25 de gener, per la qual es dona publicitat al resultat del sorteig públic per determinar l'ordre d'actuació de les persones aspirants en els processos selectius de l'any 2018.

Ordre GAH/83/2017, de 9 de maig, per la qual es dona publicitat a les taxes vigents l'any 2017 corresponents als procediments que gestiona el Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge.

Decret 222/2016, de 15 de març, del règim de personal i dels processos de selecció i provisió en l'àmbit de l'Agència Tributària de Catalunya.

Resolució GAP/1644/2007, de 28 de maig, per la qual s'aproven i es fan públiques les bases generals que regiran els processos selectius per a l'accés a cossos i escales de l'Administració de la Generalitat de Catalunya competència de la Direcció General de la Funció Pública.

Ordre GRI/121/2003 , de 14 de març, per la qual s'aprova la tramitació telemàtica del procediment de participació en les convocatòries de processos selectius per a l'accés a determinats cossos de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l'acreditació del coneixement del català i l'aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya.

Decret 66/1999, de 9 de març, sobre l'accés a la funció pública de les persones amb discapacitat i dels equips de valoració multiprofessional.

Decret 389/1996, de 2 de desembre, pel qual es regula l’accés dels ciutadans dels estats membres de la Unió Europea a la funció pública de l’Administració de la Generalitat.

Decret 65/1987, de 15 de gener, pel qual s’aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball, de promoció professional i de promoció interna dels funcionaris de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (arts. 55-64).

Decret 359/1986, de 4 de desembre, pel qual s’estableix la fórmula de jurament o promesa en la presa de possessió de funcionaris de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

Decret 28/1986, de 30 de gener, de Reglament de selecció de personal de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.  

Competències i organització

Organització institucional de l'Administració de la Generalitat    

Acord GOV/91/2017, d'11 de juliol, d'atribució de competències als departaments de la Generalitat en matèria de funció pública. 

Decret 262/2016, de 7 de juny, de reestructuració del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge.

Decret 254/2016, de 17 de maig, de reestructuració de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya.   

Acord GOV/104/2013, de 16 de juliol, d’atribució de competències a diferents departaments de la Generalitat en matèria de funció pública.

Ordre GRI/29/2013, de 18 de febrer, per la qual es crea la Comissió d'Experts per a la Reforma de l'Administració Pública i el seu Sector Públic.

Decret 309/2011, de 12 d’abril, pel qual es regula el Consell per a l’Impuls i l’Ordenació de la Reforma de l’Administració.

Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. 

Acord GOV/91/2009, de 26 de maig, pel qual es crea l’àmbit funcional econòmic en l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

Acord GOV/54/2009, de 24 de març, pel qual es crea l’àmbit funcional d’execució penal de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

Acord GOV/129/2008,  de 8 de juliol, d'atribució de competències a diferents departaments de la Generalitat en matèria de funció pública.

Llei 13/2008 , de 5 de novembre, de la Presidència de la Generalitat i del Govern.

Decret 202/2008 , de 14 d'octubre, pel qual es regulen els àmbits funcionals de la Generalitat de Catalunya.

Resolució de 14 de gener de 1998, per la qual es dóna publicitat a l'Acord del Govern d'11 de novembre de 1997, relatiu a la delegació en els consellers de la competència per a l'aprovació dels manuals d'organització dels respectius departaments (deixada sense efecte parcialment per l'Acord GOV/22/2008, de 5 de febrer).

Resolució de 26 de juliol de 1995, per la qual es dóna publicitat a l'Acord del Govern de la Generalitat de 25 de juliol de 1995, de delegació de determinades competències en la Comissió Tècnica de la Funció Pública sobre relacions de llocs de treball.

Decret 120/1995, de 24 de març, pel qual es delega en el conseller de Treball la facultat d’establir els serveis mínims per al manteniment dels serveis essencials en el cas de vaga.

Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

Decret 274/1986, de 2 de setembre, pel qual es regula la composició i funcions de la Inspecció General de Serveis de Personal.

Condicions de treball

Normativa estatal:

Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.   

Ordre ESS/1187/2015, de 15 de juny, per la qual es desplega el Reial decret 625/2014, de 18 de juliol, pel qual es regulen determinats aspectes de la gestió i el control dels processos per incapacitat temporal en els primers tres-cents seixanta-cinc dies de la seva durada.

Normativa de la Generalitat de Catalunya:   

Decret llei 5/2018, de 16 d'octubre, sobre l'increment retributiu per al 2018 i el règim de millores de la prestació econòmica d'incapacitat temporal aplicable al personal del sector públic.   

Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.

Decret 56/2012 , de 29 de maig, sobre jornada i horaris de treball del personal funcionari al servei de l'Administració de la Generalitat.

Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya.

Resolució TRI/3345/2005, de 15 de novembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del III Acord general sobre condicions de treball del personal de l'àmbit d'aplicació de la Mesa General de Negociació de l'Administració de la Generalitat de Catalunya per als anys 2005-2008 (s'ha prorrogat la seva vigència. Cal tenir en compte que l'apartat 5.5 del III Acord ha estat desenvolupat per l'Acord de Govern GOV/134/2007, de 6 de novembre).

Normativa de l'Administració local:

Resolució EMO/393/2015, de 18 de febrer, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord comú de condicions per als empleats públics dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants (2015-2017) (codi de conveni núm. 79100015072015).  

Indemnitzacions

Decret 138/2008, de 8 de juliol, d'indemnitzacions per raó del servei.

Incompatibilitats

Normativa bàsica estatal:

Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.

Normativa de la Generalitat:

Llei 13/2005, de 27 de desembre, del règim d'incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de la Generalitat.

Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat (pel que fa a l'art.3 a), cal tenir en compte la STC 73/1997, d'11 d'abril).

Decret 307/1985, de 31 d’octubre, sobre les normes i el procediment per a l’aplicació de les incompatibilitats al personal sanitari al servei de la Generalitat de Catalunya.

Decret 98/1985, d’11 d’abril, sobre procediment per a l’aplicació de les incompatibilitats al personal al servei de la Generalitat.

Integració

Decret 121/1988, de 16 de maig, d’integració en els cossos especials de funcionaris de la Generalitat, dels funcionaris procedents d’altres administracions públiques.

Decret 59/1988, de 25 de febrer, d’integració en els cossos i/o escales d’Administració general, dels funcionaris procedents d’altres administracions públiques.

Normativa sindical

Normativa bàsica estatal:

Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic (Títol III, Capítol IV).

Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors (Títol II, Capítols I i II).

Llei orgànica 11/1985, de 2 d’agost, de llibertat sindical.

Llei 9/1987, de 12 de juny, d'òrgans de representació, determinació de les condicions de treball i participació del personal al servei de les Administracions públiques.

Reial decret 1846/1994, de 9 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament d’eleccions als òrgans de representació del personal al servei de l’Administració General de l’Estat.

Reial decret 1844/1994, de 9 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament d’eleccions a òrgans de representació dels treballadors a l’empresa.

Normativa de la Generalitat de Catalunya:

Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública (Títol 7, Capítol 4).

Resolució TRI/1065/2005, d'11 de març, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Pacte sobre drets sindicals en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.  

Pacte sobre drets sindicals en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (29.06.2015)

Acord de la Mesa General de negociació dels empleats públics de l’Administració de la Generalitat de pròrroga de l’adequació del Pacte de drets sindicals en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya a la Llei 5/2012, de 20 de març (01.07.2014)

Adequació del Pacte de drets sindicals en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat a la Llei 5/2012, de 20 de març (02.05.2012)  

Resolució TRI/2764/2005, de 22 de setembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Pacte sobre drets de participació dels empleats i empleades públics en matèria de prevenció de riscos laborals en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (arts. 7 i 11) 

Resolució TRI/3345/2005, de 15 de novembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del III Acord general sobre condicions de treball del personal de l'àmbit d'aplicació de la Mesa General de Negociació de l'Administració de la Generalitat de Catalunya per als anys 2005-2008 (15/11/2005, III Acord)

Acord de 19 de setembre de 2014 de la Mesa Sectorial de Negociació del personal d'Administració i tècnic d'interpretació de l'apartat 10 del III Acord de condicions de treball del personal de l'àmbit d'aplicació de la Mesa General de Negociació de la Generalitat de Catalunya, en matèria de formació (19/09/2014)

Acord GOV/79/2008, de 29 d’abril, de modificació parcial de l’Acord de Govern de 19 de febrer, sobre designació dels representants del Govern en determinats àmbits de negociació col·lectiva dels empleats públics de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

Acord GOV/26/2008, de 19 de febrer, sobre designació dels representants del Govern en determinats àmbits de negociació col·lectiva dels empleats públics de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

Circular 7/2006 sobre participació del personal al servei de l’Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms en les eleccions sindicals.

Annex al Pacte sobre la disposició de locals a favor de les Seccions Sindicals constituïdes en l'àmbit de la Mesa Sectorial de Negociació del personal d'administració i tècnic (21/03/2013)

Pacte sobre la disposició de locals a favor de les Seccions Sindicals constituïdes en l'àmbit de la Mesa Sectorial de Negociació del personal d'administració i tècnic (08/11/2005) 

Normativa sobre col·lectius específics de personal

Funció interventora:

Llei 16/1984, de 20 de març, de l'Estatut de la funció interventora.

Decret 133/1985, de 25 d'abril, de Reglament de la funció interventora.

Inspecció financera i tributària:   

Llei 9/2015, del 12 de juny, de modificació de la Llei 7/2007, de l'Agència Tributària de Catalunya, per a l'ordenació dels cossos tributaris d'adscripció exclusiva a l'Agència.

Llei 7/2007, de 17 de juliol, de l'Agència Tributària de Catalunya.

Prevenció i extinció d'incendis:

Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya.

Decret 241/2001, de 12 de setembre, pel qual es regula la segona activitat del personal al servei del cos de bombers de la Generalitat.

Policia autonòmica:   

Resolució TSF/1946/2017, de 3 d’agost, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord, de 12 de juliol de 2017, entre el Departament d’Interior i les organitzacions sindicals representatives del cos de Mossos d’Esquadra, sobre condicions de prestació de servei (codi de conveni núm. 79100050132017).    

Acord GOV/26/2015, de 24 de febrer, pel qual es ratifica l'Acord de 29 de gener de 2015, sobre condicions de prestació de serveis del personal funcionari del cos de Mossos d'Esquadra.

Llei 10/1994, d'11 de juliol, de la policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra.

Decret 401/2006, de 24 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de provisió de llocs de treball del cos de mossos d'esquadra.

Agents rurals:

Llei 17/2003, de 4 de juliol, del cos d'agents rurals.

Decret 266/2007, de 4 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament del cos d'agents rurals.

Cos d'advocats:

Llei 7/1996, de 5 de juliol, d'organització dels serveis jurídics de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Decret 57/2002 , de 19 de febrer, de modificació del Decret 257/1997, de 30 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis jurídics de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Servei Català de la Salut:      

Resolució TRI/948/2005, de 22 de febrer, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Servei Català de la Salut, CatSalut (personal laboral), per als anys 2004-2006 (codi de conveni núm. 7901512).      

 

Personal eventual

Acord GOV/130/2018, de 6 de novembre, pel qual s'estableix el nombre de llocs de treball reservats a personal eventual i es regulen determinats aspectes del seu règim.

Acord GOV/21/2011, de 8 de febrer, sobre el règim jurídic del personal assessor dels grups parlamentaris (tingueu en compte que l’Acord GOV/130/2018, de 6 de novembre, ha deixat sense efectes els apartats 3 i 4).

Decret 2/2005, d'11 de gener, sobre el règim jurídic del personal eventual de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

Resolució GAP/536/2004, de 8 de març, per la qual es dóna publicitat a l'Acord del Govern de 7 de gener de 2004, pel qual s'acorda donar publicitat als nomenaments de personal eventual.      

Personal laboral

Normativa estatal:

Reial Decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors (Títol II, Capítols I i II).

Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada. 

Normativa de la Generalitat de Catalunya:   

Registre dels acords i/o interpretacions, de caràcter vinculant, presos a la Comissió d'Interpretació, Vigilància i Estudi (CIVE) del Conveni col·lectiu únic d'àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya (Vè i VIè Conveni).   

Resolució TSF/1915/2017, de 21 de juliol, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de la Comissió Negociadora del VI Conveni col·lectiu únic d'àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya (codi de conveni núm. 79000692011994).

Acord de la Comissió Negociadora sobre modificacions al text articulat del VI Conveni col·lectiu, de 15 de juny de 2016.   

Acord de la Comissió Negociadora del VI Conveni col·lectiu, sobre increment salarial per a l'any 2016, de 8 de febrer de 2016.  

Acord de la Comissió Negociadora sobre modificacions al text articulat del VI Conveni col·lectiu, de 12 de setembre de 2012. 

Acord de la Comissió Negociadora sobre modificacions al text articulat del VI Conveni col·lectiu, de 12 d'abril de 2012. 

Acord de la Comissió Negociadora sobre modificacions al text articulat del VI Conveni col·lectiu, de 3 de febrer de 2010.   

Acord de la Comissió Negociadora sobre modificacions al text articulat del VI Conveni col·lectiu únic, de 31 de març de 2009.   

Acord de la Comissió Negociadora sobre modificacions al text articulat del VI Conveni col·lectiu únic (01.04.08).   

Acord de la Comissió Negociadora sobre modificacions al text articulat del VI Conveni col·lectiu únic (29.03.07).   

Acord de la Comissió Negociadora sobre modificacions al text articulat del VI Conveni col·lectiu únic (30.03.06).    

VIè Conveni col·lectiu únic d'àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya per al període 2004-2008.   

Resolució EMO/2168/2012, de 4 d'octubre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de modificació del text articulat del VI Conveni col·lectiu únic del personal laboral de la Generalitat de Catalunya per al període 2004-2008 (codi de conveni núm. 79000692011994).

Acord de la Comissió Negociadora sobre modificacions al text articulat del V Conveni Col·lectiu Únic, de 30 de juliol de 2002.  

Decret 243/2004, de 30 de març, sobre determinats aspectes de la contractació laboral a la Generalitat de Catalunya.

Prevenció de riscos laborals

Normativa bàsica estatal:

Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.

Normativa de la Generalitat de Catalunya:

Decret 171/2010, de 16 de novembre, del registre de delegats i delegades de prevenció.

Resolució TRI/2764/2005, de 22 de setembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Pacte sobre drets de participació dels empleats i empleades públics en matèria de prevenció de riscos laborals en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Decret 312/1998, d’1 de desembre, pel qual es creen els Serveis de Prevenció de Riscos Laborals per al personal al servei de l’Administració de la Generalitat.

Decret 247/1997, de 16 de setembre, sobre l’atribució a la Inspecció de Treball i de Seguretat Social de funcions inspectores en matèria de seguretat i salut laboral respecte al personal amb vincle de caràcter administratiu o estatutari al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

Resolució de 30 de setembre de 1996, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del pacte sobre drets de participació dels empleats públics en matèria de prevenció de riscos laborals en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.  

 

Provisió de llocs i promoció professional

Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l'acreditació del coneixement del català i l'aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya.

Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

Decret 124/1988, de 24 de maig, sobre normes complementàries als catàlegs de llocs de treball de l’Administració de la Generalitat (art. 3).

Decret 65/1987, de 15 de gener, pel qual s’aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball, de promoció professional i de promoció interna dels funcionaris de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (preceptes vigents en matèria de grau: art. 65-71, 73, 74 i disposició addicional primera).

Règim disciplinari

Decret 243/1995, de 27 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de règim disciplinari de la funció pública de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (afectat per l'EBEP, desplegat per l'Ordre EDU/521/2010, de 2 de novembre, d'adaptació del procediment disciplinari sumari a les característiques específiques dels centres educatius públics). 

Registre de personal

Decret 71/1987, de 15 de gener, d’aprovació del Reglament del Registre General de Personal de la Generalitat de Catalunya. 

Relació de llocs de treball

Relació de llocs de treball del personal funcionari, laboral i eventual de l'Administració de la Generalitat (DOGC 6147, de 12.6.2012).

Decret 169/1994, de 14 de juny, sobre la modificació de les relacions de llocs de treball de l’àmbit sanitari.

Ordre de 3 de febrer de 1994, de desplegament del Decret 328/1993, de 28 de desembre, sobre els procediments de modificació de les relacions de llocs de treball del personal funcionari de l'Administració de la Generalitat.

Decret 328/1993, de 28 de desembre, sobre les relacions de llocs de treball del personal funcionari de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

Retribucions

Normativa estatal:

Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2018.   

Decret llei 2/2018, de 9 de març, de recuperació d'una part de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012 del personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya (publicat en el BOE núm. 63, de 13 de març).   


Normativa de la Generalitat de Catalunya:      

Resolució TSF/2510/2017, de 18 de setembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de la Comissió Negociadora del VI Conveni col·lectiu únic d’àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya sobre l’increment salarial i taula de retribucions per a l’any 2017 (codi de conveni número 79000692011994).

Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017.      

Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni. 

Decret llei 4/2016, de 21 de juny, de recuperació parcial de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012 del personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya i altres mesures urgents en matèria de personal.

Decret llei 1/2016, de 19 de gener, d'aplicació de l'increment retributiu d'un u per cent per al personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya per al 2016.  

Resolució 9/XI del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 1/2016, del 19 de gener, d'aplicació de l'increment retributiu d'un u per cent per al personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya per al 2016.

Serveis previs

Normativa estatal:

Llei 70/1978, de 26 de desembre, de reconeixement de serveis previs a l'Administració pública.

Reial decret 1461/1982, de 25 de juny, pel qual es dicten normes d'aplicació de la Llei 70/1978, de 26 de desembre, de reconeixement de serveis previs a l'Administració pública.  

Acords de Govern, i circulars i instruccions

Secretaria d'Administració i Funció Pública:  

2018    

Acord GOV/156/2018, de 20 de desembre, pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública parcial per a l'estabilització i consolidació de l'ocupació temporal del personal al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya per al 2017.

Instrucció 3/2018, sobre l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació a l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

Instrucció 2/2018, sobre la compensació d'un dia festiu per a l'any 2018.

Instrucció 1/2018, de 16 de maig, sobre l’atribució temporal de funcions pròpies del delegat de protecció de dades en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic.              

2017

Acord GOV/145/2017, de 17 d'octubre, pel qual es fixa la taxa addicional per a l'estabilització i la consolidació de l'ocupació temporal al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.    

Acord GOV/91/2017, d'11 de juliol, d'atribució de competències als departaments de la Generalitat en matèria de funció pública. 

Instrucció 5/2017, sobre el reingrés al servei actiu del personal funcionari procedent de situacions administratives que no comporten reserva de plaça i destinació.

Acord del Govern, de 13 de juny de 2017, sobre criteris per a la formalització de nomenaments i contractacions de personal temporal en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic.

Acord GOV/63/2017, de 16 de maig, pel qual s'aprova el Pla pilot d'avaluació de l'acompliment del personal de l'àmbit d'administració i tècnic de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, del personal de la Intervenció General de l'Administració de la Generalitat i del personal laboral al servei del Museu Nacional d'Art de Catalunya.

Annex 0 - Directrius generals per a l’avaluació de l’acompliment del personal
Annex 1 - Acta de fixació d'objectius per a l'avaluació de l'acompliment
Annex 2 - Acta d'avaluació de l'acompliment
Annex 3 - Acta d'avaluació de competències del comandament
Annex 4 - Acta d'avaluació de l'acompliment - comandament

Instrucció 3/2017, sobre flexibilitat horària del personal al servei de l’Administració de la Generalitat com a conseqüència d’episodis ambientals de contaminació o d’altres situacions d’emergència derivades de plans de protecció civil.

Instrucció 2/2017, sobre el procediment per autoritzar el perllongament de la permanència en el servei actiu al personal funcionari i interí de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

Instrucció 1/2017, per la qual s’estableixen els criteris de recuperació dels dies festius considerats recuperables en el calendari oficial de festes laborals. 

Acord GOV/40/2017, de 4 d'abril, sobre la recuperació d'una part de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012 del personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya.   

Acord del Govern, de  17 de gener de 2017, pel qual es ratifica I'Acord de la Mesa General de Negociació dels Empleats Públics de l'Administració de la Generalitat de Catalunya de 17 de novembre de 2016 pel qual s'aprova el Pla d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes de I'Administració de la Generalitat de Catalunya. 

2016

Acord GOV/82/2016, de 21 de juny, pel qual s'aprova el Codi de conducta dels alts càrrecs i personal directiu de l'Administració de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic, i altres mesures en matèria de transparència, grups d'interès i ètica pública.

2015

Instrucció 1/2015, de 6 de novembre, sobre requisits d'accés i d'exercici de llocs de treball que impliquin contacte habitual amb menors.

Annex - Instrucció 1/2015, de 6 de novembre.

Acord del Govern, de 12 de maig, sobre la flexibilització de la contenció de plantilles i limitacions als nomenaments i contractacions de personal temporal en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic.   

Acord GOV/33/2015, de 10 de març, sobre la recuperació d'una part de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012 per al personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya. 

2014     

Acord GOV/188/2014, de 30 de desembre, pel qual es deixen sense efectes determinades mesures sobre reducció de jornada dels llocs de treball ocupats pel personal interí d'administració i tècnic i docent no universitari. 

Acord GOV/104/2014, de 15 de juliol, d'atribució de competències als departaments de la Generalitat en matèria de funció pública.

Acord del Govern de 3 de juny de 2014, pel qual s'encarrega al Departament de Governació i Relacions Institucionals, mitjançant la Secretaria d'Administració i Funció Pública i el Consell per a l'Impuls i l'Ordenació de la Reforma de l'Administració, el disseny, el desenvolupament, la governança i l'impuls definitiu del pla de reforma de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic (Resolució GRI/1487/2014, de 20 de juny, per la qual es dóna publicitat a l'Acord del Govern de 3 de juny de 2014).       

Instrucció 1/2014, de 15 d'abril, per la qual s'estableixen criteris per la recuperació del dia festiu establert al calendari laboral de l'any 2014.

2013

Acord del Govern sobre contenció de plantilles i limitacions als nomenaments i contractacions de personal temporal en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic.

Instrucció 4/2013, sobre la llicència per assumptes propis sense retribució, el permís per cura de fill menor amb càncer o altre malaltia greu i sobre la festivitat de l'1 de novembre de 2014.

Instrucció 3/2013, per la què s'aprova el procediment de deducció proporcional de retribucions per incompliment de la jornada sense justificació.

Instrucció 2/2013, sobre justificació d'absències per motius de salut i per assistència a consulta mèdica del personal al servei de l'Administració de la Generalitat. 

Instrucció 1/2013, per a l'aplicació de les millores de la prestació econòmica d'incapacitat temporal del personal al servei de l'Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms.       

ACORD GOV/19/2013, de 26 de febrer, pel qual s’adopten mesures excepcionals de reducció de les despeses de personal per a l’exercici pressupostari 2013. (Modificat per Acord de GOV/77/2013, d'11 de juny).

2012 

Instrucció 4/2012, de 15 d'octubre, sobre compactació de la reducció de jornada per cura d'un fill o filla menor de sis anys.

Acord GOV/78/2012, de 24 de juliol, d’adequació de les mesures de reducció retributives dels acords del Govern de 28 de febrer de 2012 i de 29 de maig de 2012.    

Instrucció 2/2012, de 15 de juny, sobre el procediment d'assignació temporal de funcions davant necessitats d'efectius de personal que responguin a circumstàncies estrictament conjunturals derivades de la necessitat d'atendre increments puntuals de l'activitat administrativa o derivades de l'execució de programes administratius amb durada determinada.   

Acord GOV/44/2012, de 29 de maig, pel qual s'adopten mesures excepcionals de reducció de les despeses de personal per a l'exercici 2012 i s'adequa l'Acord de Govern de 28 de febrer de 2012.

Acord GOV/28/2012, de 27 de març, pel qual s'aprova el Pla d'ocupació per a la racionalització de l'organització i l'optimització del personal al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya 2012-2014.

Acord del Govern, de 28 de febrer de 2012, sobre contenció de plantilles i limitacions als nomenaments i contractacions de personal temporal en l'exercici pressupostari 2012.

Acord del Govern, de 28 de febrer de 2012, pel qual s'adopten mesures excepcionals de reducció de les despeses de personal per a l'exercici pressupostari del 2012.

2011

Acord del Govern, de 15 de novembre de 2011, de supressió de la paga extraordinària del mes de desembre de 2011 per als òrgans superiors, els alts càrrecs i altre personal directiu de la Generalitat de Catalunya.

Instrucció 3/2011, de 17 de novembre, sobre els efectes derivats de la incorporació dels nous funcionaris procedents del procés selectiu per accedir al cos auxiliar d'administració de la Generalitat de Catalunya (núm. de convocatòria 192).

Acord del Govern, de 6 de setembre de 2011, pel qual es fixen criteris i procediments de control en relació amb el nomenament i contractació de determinats càrrecs i personal laboral amb funcions directives del sector públic de la Generalitat de Catalunya.

Acord del Govern, de 2 d'agost de 2011, pel qual s'aproven mesures sobre nomenaments i contractacions de personal temporal en l'exercici pressupostari 2011.

Acord GOV/21/2011, de 8 de febrer, sobre el règim jurídic del personal assessor dels grups parlamentaris.

Instrucció 2/2011, de 23 de març, sobre els efectes de cessament o remoció dels funcionaris d'altres administracions públiques, no integrats en cossos propis, que han obtingut destinació definitiva a l'administració de la Generalitat mitjançant la seva participació en processos de provisió i es troben, respecte l'administració d'origen, en situació administrativa de serveis en altres administracions.

2010

Instrucció 3/2010, per a l'elaboració del Pla d'Igualtat d'Oportunitats entre dones i homes de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Instrucció 2/2010, per a l’aplicació del protocol per a la prevenció, la detecció, l’actuació i la resolució de situacions d’assetjament psicològic, sexual, per raó de sexe o orientació sexual i altres discriminacions a la feina.

Instrucció 1/2010, sobre la gestió de les relacions de llocs de treball orientada a la tecnificació de les plantilles.

2008

Instrucció 1/2008, sobre la deducció de retribucions al personal que exerceixi el dret a la vaga, el control de seguiment de les incidències i la comunicació de les dades sobre participació.

2007

Instrucció 5/2007, sobre personal interí nomenat per excés o acumulació de tasques.

Instrucció 3/2007, sobre l'actuació dels grups de treball de formació dels departaments en l'àmbit del III Acord General de Condicions de Treball i VIè Conveni únic de la Generalitat de Catalunya.

Instrucció 2/2007, sobre la creació i el funcionament d'una borsa de personal col·laborador de suport a les proves de selecció.

Instrucció 1/2007, per a l'aplicació de determinats aspectes de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic a l'Administració de la Generalitat.

2006

Circular 7/2006 sobre participació del personal al servei de l’Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms en les eleccions sindicals.

Circular 6/2006 sobre determinats aspectes de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya.

Circular 5/2006 de participació del personal al servei de l’Administració de la Generalitat en eleccions convocades dins del marc de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.

Circular 3/2006, sobre l'aplicació de la Llei 13/2005, de 27 de desembre, del règim d'incompatibilitats dels alts càrrecs de la Generalitat.

Circular 1/2006, sobre el procediment i efectes dels reingressos del personal laboral procedent de la situació d'excedència voluntària.

2000

Circular 6/2000 de la Secretaria General d'Administració i Funció Pública sobre la suspensió del règim de reducció de la jornada de treball per raó de guarda legal durant l'horari d'estiu i/o durant el període de vacances.

Circular 2/2000 sobre els deures i les responsabilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat que intervingui en qualsevol tractament automatitzat de dades personals.

Altra normativa relacionada amb la funció pública catalana

Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.     

Data d'actualització:  21.01.2019