• Imprimeix

Relació d’alts càrrecs, personal directiu, personal eventual i les seves retribucions

Les retribucions dels màxims responsables executius de les entitats que tenen la consideració d’alts càrrecs es regeixen per les Lleis anuals de pressupostos, d’acord amb les assimilacions retributives estatutàriament previstes i se’ls apliquen les presents taules retributives.

Les retribucions dels màxims responsables executius de les entitats que tenen la consideració de personal directiu es regeixen pel que disposen les Lleis anuals de pressupostos de la Generalitat i estatal, atenent a cadascun dels diferents règims retributius previstos als apartats 2, 6, 7 i 7 bis de la Disposició addicional vint-i-unena de la Llei 2/2014, de 27 d’octubre de mesures fiscals, administratives, financeres i de sector públic. Les retribucions es determinen d’acord amb el règim estatutàriament previst i es concreten en els corresponents contractes d’alta direcció.

Nota:

-S'entén per retribució la compensació econòmica que un alt càrrec o directiu percep per la seva feina. Per indemnització, les quantitats percebudes pels alts càrrecs i directius per raó de l’extinció de la seva vinculació laboral. I s'entén per dieta, els drets  percebuts per raó de l’assistència a reunions dels òrgans col·legiats de l’Administració de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic.

Actualització: mensual (darrera actualització - gener 2019) 

Font de les dades: Sistema corporatiu de Gestió Integrada de Personal i entitats del sector públic.     

Data d'actualització:  09.01.2019