Els alts càrrecs al servei de la Generalitat han de formular en el moment del nomenament i del cessament en el seu càrrec, i cada cop que es produeixin variacions respecte de les dades declarades, les declaracions d'activitats, patrimonial i d'interessos i complementàries.    

Declaració d'activitats: declaració de les activitats professionals, mercantils o industrials que poden ser causa d'incompatibilitat, o bé declaració que no s'exerceix cap activitat considerada incompatible, i declaració de les activitats que poden ser d'exercici compatible.

Les activitats privades que són compatibles, sempre que no es comprometi la imparcialitat o la independència en l'exercici de l'alt càrrec, i que no requereixen autorització expressa, estan previstes a l’article 8 de la Llei 13/2005, de 27 de desembre , del règim d'incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de la Generalitat, i són les següents:
a) Les derivades de la simple administració del patrimoni personal o familiar, llevat del cas en què els alts càrrecs tinguin una participació superior al 10%, individualment o juntament amb llurs cònjuges, convivents o fills, en empreses o entitats que subscriguin contractes amb qualsevol administració o entitat del sector públic.
b) La participació ocasional en seminaris, cursos, conferències, col·loquis i programes de qualsevol mitjà de comunicació social, sempre que no sigui conseqüència d'una relació de treball o de prestació de serveis.
c) La participació en seminaris, jornades o conferències organitzats per centres oficials destinats a la formació del personal de les administracions públiques catalanes, sempre que no tingui caràcter permanent o habitual i que hi participin per raó del càrrec que ocupen, de llur especialitat professional o de la posició que ocupen en l'organització administrativa de la Generalitat.
d) La producció i la creació literàries, artístiques, científiques o tècniques i la col·laboració en les publicacions que en derivin, sempre que no siguin conseqüència d'una relació de treball o de prestació de serveis.
e) La participació en entitats sense ànim de lucre.

L’alt càrrec ha d’actualitzar la seva declaració d’activitats si durant l’exercici del seu càrrec desenvolupa alguna de les activitats esmentades i no ho va declarar en el moment del seu nomenament.

Declaració patrimonial i d'interessos: declaració de tots els béns, els drets i les obligacions, la qual ha de fer també referència als béns, els drets i les obligacions dels cònjuges o convivents i dels altres familiars de primer grau, sempre que aquests hi consentin. 
El contingut d’aquestes declaracions té caràcter reservat i està subjecte a la normativa de protecció de dades de caràcter personal, d’acord amb el que preveu l’article 14 de la Llei 13/2005, de 27 de desembre.

Declaració complementària: declaració en què es fa constar els cònjuges o convivents i els altres familiars fins al segon grau de consanguinitat o afinitat que ocupen llocs a l’Administració de la Generalitat o a les entitats a què fa referència l’article 2 de la Llei 13/2005, de 27 de desembre , del règim d'incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de la Generalitat.

Terminis: les declaracions s'han de presentar en el termini de tres mesos a comptar de la data de presa de possessió i de la data de cessament, i també en el termini d'un mes des que es produeixin variacions en els fets declarats.

- El Registre de Béns Patrimonials i d'Interessos té caràcter reservat. Només hi poden accedir el Parlament, els òrgans judicials, el Ministeri Fiscal, el Defensor del Poble, el Síndic de Greuges i el/la director/a de l’Oficina Antifrau de Catalunya, d'acord amb el que estableix la normativa específica.

- El Registre d'Activitats és de caràcter públic i l'accés a les dades s'efectua d'acord amb les condicions i el procediment que estableix la normativa (art.14 de la Llei 13/2005, de 27 de desembre).

Nota informativa 

En relació amb el contingut objecte de publicitat d'aquest apartat, és important tenir present que les dades s'actualitzen a mesura que es disposa de la informació corresponent, i corresponen a una transcripció de la documentació presentada.

També cal tenir en compte que els alts càrrecs i directius públics disposen d’un termini de 3 mesos per presentar la documentació prevista a la Llei 13/2005, de 27 de desembre, del règim d’incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de la Generalitat.

Actualització: mensual
Data d'actualització: setembre 2020