• Imprimeix

Incompatibilitats d'alts càrrecs

Informació relacionada amb el règim d'incompatibilitats aplicable als alts càrrecs al servei de la Generalitat.

Llei 13/2005, de 27 de desembre, del règim d'incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de la Generalitat

Circular 3/2006, sobre aplicació de la Llei 13/2005, de 27 de desembre, del règim d’incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de la Generalitat

Altra normativa

Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern    

Acord GOV/82/2016, de 21 de juny, pel qual s'aprova el Codi de conducta dels alts càrrecs i personal directiu de l'Administració de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic, i altres mesures en matèria de transparència, grups d'interès i ètica pública.  

Informació relacionada

Guia dels alts càrrecs al servei de la Generalitat de Catalunya       

NOMENAMENTS I CONTRACTACIONS

Per presentar en qualsevol cas:

1. Declaració d'activitats d'alts càrrecs           

2. Declaració de béns patrimonials i d'interessos d'alts càrrecs              

3. Declaració de béns patrimonials i d'interessos per a la seva publicació al Portal de la Transparència 

    Instruccions per emplenar l’imprès de declaració de béns patrimonials i d’interessos per a la seva publicació al Portal de la Transparència   

4. Model d'ofici de tramesa de declaracions d'incompatibilitats d'alts càrrecs   

Per presentar en el cas que pertoqui:

1. Declaració complementària d'alts càrrecs  (en el cas de tenir familiars amb vinculació a la Generalitat de Catalunya o al seu sector públic)   

2. Sol·licitud d'autorització per compatibilitzar l'exercici de funcions com a alt càrrec amb l'activitat docent universitària         

3. Model d'ofici de tramesa      

CESSAMENTS 

Per presentar en qualsevol cas:

1. Declaració d'activitats d'alts càrrecs           

2. Declaració de béns patrimonials i d'interessos d'alts càrrecs i de variació patrimonial         

3. Model d'ofici de tramesa de declaracions d'incompatibilitats d'alts càrrecs   

    Guia per emplenar la documentació de cessament de l'alt càrrec  

Per presentar en el cas que pertoqui:

1. Declaració complementària d'alts càrrecs  (en el cas de tenir familiars amb vinculació a la Generalitat de Catalunya o al seu sector públic)  

2. Model d'ofici de tramesa          

1. Fitxa de perfil i trajectòria professional del/de la responsable de l'òrgan (per publicar al Servei d'Atenció Ciutadana), o bé Fitxa de perfil i trajectòria professional del/de la responsable de l'òrgan -amb camp de signatura electrònica-

2. Document d'adhesió al Codi de conducta dels alts càrrecs i personal directiu              

Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern  

Motius d'abstenció (art. 23, Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic)              

Data d'actualització:  04.07.2018