• Imprimeix

Comitè Assessor d'Ètica Pública

L’Acord del Govern de 21 de juny de 2016 ha creat el Comitè Assessor d’Ètica Publica, que ha de garantir el compliment del Codi de conducta d’alts càrrecs i directius i contribuir a millorar i enfortir la relació de confiança de la ciutadania envers la gestió dels afers públics.

El Comitè Assessor d'Ètica Pública es va constituir el 18 de juliol de 2016.   

Les funcions del Comitè Assessor d'Ètica Pública són:    
- Respondre les consultes, observacions i suggeriments dels alts càrrecs i del personal directiu relatius a la conducta ètica en l'exercici de les seves tasques.
- Rebre les queixes sobre la conducta ètica en l'exercici de les seves tasques dels alts càrrecs i del personal directiu i efectuar recomanacions de conducta o donar-hi el tràmit que correspongui.
- A petició dels òrgans competents per incoar o arxivar un procediment sancionador per incompliment del Codi de conducta, orientar i donar directrius amb la major precisió possible sobre els fets susceptibles de motivar la incoació d'un procediment sancionador i de les circumstàncies rellevants en el cas. 
- Emetre un informe anual sobre l'activitat del Comitè Assessor d'Ètica Pública, les conclusions del qual seran públiques.

El Comitè Assessor d’Ètica Pública està integrat per les persones titulars de la Secretaria de Transparència i Govern Obert i de la Secretaria d'Administració i Funció Pública i per tres persones funcionàries, llicenciades en dret, amb rang orgànic mínim de cap de servei o assimilat orgànicament, designades per les persones titulars dels Departaments d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, i de Justícia, a proposta de la Secretaria de Transparència i Govern Obert, de la Secretaria d'Administració Pública i Funció Pública, i de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques, respectivament.

El Comitè Assessor d'Ètica Pública es va constituir el 18 de juliol de 2016.

En data 25 de juliol de 2018, el componen els següents membres:   

Presidenta: Annabel Marcos Vilar, secretària d’Administració i Funció Pública del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública.   

Vicepresident: Jordi Foz Dalmau, secretari de Transparència i Govern Obert del Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència.   

Vocals: Gemma Capdevila Ponce, subdirectora d’Entitats Jurídiques i del Protectorat de la Direcció de Dret i Entitats Jurídiques del Departament de Justícia, i Òliver Garcia Muñoz, analista en matèria de transparència i bon govern de la Secretaria de Transparència i Govern Obert del Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència.

Secretària: Olinda Anía Lafuente, experta en polítiques de modernització i de reforma de l’Administració de la Secretaria d’Administració i Funció Publica del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública.    

Membres del Comitè Assessor d'Ètica Pública

Membres del Comitè Assessor d'Ètica Pública

L’Acord del Govern de 21 de juny de 2016 estableix que "a fi i efecte de poder formular queixes davant el Comitè Assessor d’Ètica Pública, s’habilitarà una bústia informàtica amb garantia de confidencialitat".

L'adreça de la bústia informàtica per formular consultes o queixes amb garantia de confidencialitat és la següent: comite.etica.publica@gencat.cat 

Per formular queixes cal emplenar el formulari següent. El Comitè Assessor d’Ètica Pública garanteix la confidencialitat de la informació que es faciliti i es compromet a anonimitzar la resolució de la queixa.

- Taller formatiu: Com aplicar l’ètica a la presa de decisions. Informació sobre les diferents edicions realitzades d'aquest taller:        

. Barcelona (07.11.2018). Programa de la jornada. Enllaç al document de la relatoria del taller.  

. Girona (17.10.2018). Programa de la jornada. Enllaç al document de la relatoria del taller.

Prova pilot amb un grup d’alts càrrecs i personal directiu. Barcelona (06.06.2018). Programa de la jornada. Enllaç al document de la relatoria del taller.

Participació en la jornada “Ètica a tres bandes”, organitzada per Beethik: enllaç al document de la relatoria (04.10.2018)  

- Connexions Beethik: entrevista a Olinda Anía (06.04.2018)  

- El Comitè Assessor d’Ètica Pública va presentar el disseny i realització del I Cicle del Codi de conducta, que durant els dies 12, 28, 29 de juny i 13 de juliol va analitzar de forma crítica els objectius assolits durant el primer any d’adhesions al Codi de conducta d’alts càrrecs i personal directiu.   

Les ponències realitzades, els tallers i la sessió plenària de cloenda del I Cicle del codi de conducta dels alts càrrecs i personal directiu van donar lloc a un document de relatoria on s’exposen les conclusions. 

- Trobada del Grup Sector Públic de la Fundació Factor Humà, "Creant comunitat" (10.07.2017): Olinda Anía hi va participar com a membre i secretària del Comitè Assessor d’Ètica Pública. En aquesta trobada es van exposar diferents propostes entre entitats, amb la finalitat de compartir i crear coneixement.

- Participació en la jornada de la Fundació Factor HumàCompartint bones pràctiques d’ètica aplicada, amb la ponència “Codi de conducta d’alts càrrecs i personal directiu de la Generalitat” a càrrec de Meritxell Masó, secretària d’Administració i Funció Pública, i d'Olinda Anía, experta en polítiques de modernització de la mateixa Secretaria (21.03.2017) 

- La secretària del Comitè Assessor d'Ètica Pública participa en una sessió de treball en matèria d'ètica a l’Ajuntament de Mataró (20.12.2016)    

- La presidenta del Comitè Assessor d’Ètica Pública, Meritxell Masó, imparteix la ponència “Marc ètic de l’Administració de la Generalitat. Situació actual i línies de futur” del Màster "Prevenció, control i reacció davant la corrupció. Public compliance, bon govern i bona administració (2016-2018) (04.12.2016)   

- La secretària del Comitè Assessor d’Ètica Pública assisteix i participa en 2 mòduls del Màster: Bon Govern i Ètica (inici: novembre 2016)  

Representació del Comitè Assessor d'Ètica Pública en la reunió amb la Delegació de la Comissió Estatal per a la Prevenció de la Corrupció de l’Antiga República Iugoslava de Macedònia, en el marc del projecte TAIEX (28.10.2016) 

Premi NovaGob Excel·lència 2017 en la categoria Lluita contra la corrupció

Els dies 18, 19 i 20 s'ha dut a terme la 4a edició del  "Congreso Iberoamericano de Innovación Pública, NovaGob 2017", punt de trobada de més de 600 professionals amb l’objectiu de debatre i analitzar els principals reptes que afecten el present i el futur de l’Administració pública envers la innovació, la transformació digital, l’ètica, la integritat pública i la lluita contra la corrupció.

El Codi de conducta dels alts càrrecs i personal directiu, de la Direcció General de Modernització i Innovació de l’Administració, ha rebut el Premi NovaGob Excel·lència 2017 en la categoria Lluita contra la corrupció.

Els premis NovaGob reconeixen projectes innovadors d’Administracions públiques a Espanya, República Dominicana, Mèxic i Perú per les seves bones pràctiques mitjançant projectes innovadors dirigits a la millora dels seus procediments i l’atenció a  la ciutadania.

Els criteris que es ponderen per atorgar els premis són: creativitat, coneixement e innovació, impacte sobre la ciutadania, transferència i difusió, sostenibilitat, valor públic generat, eficàcia i eficiència, grau de millora, diversitat geogràfica  i vots obtinguts. 

Membres del CAEP durant l'any 2017, amb el premi NovaGob

Membres del Comitè Assessor d'Ètica Pública durant l'any 2017, amb el premi NovaGob

Acord GOV/82/2016, de 21 de juny, pel qual s'aprova el Codi de conducta dels alts càrrecs i personal directiu de l'Administració de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic, i altres mesures en matèria de transparència, grups d'interès i ètica pública.   

Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.   

Acord GOV/82/2016, de 21 de juny, pel qual s'aprova el Codi de conducta dels alts càrrecs i personal directiu de l'Administració de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic, i altres mesures en matèria de transparència, grups d'interès i ètica pública.    

Data d'actualització:  16.01.2019