• Imprimeix

Codi de conducta

El Codi de conducta dels alts càrrecs i personal directiu de l’Administració de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic és una de les baules del sistema institucional per garantir la integritat i l'ètica pública.   

El document es fonamenta en dos blocs d’actuació: el comportament exemplar en benefici de l’interès públic i la màxima transparència i traçabilitat en la presa de decisions públiques.  

Principis ètics i les regles de conducta pels quals s'han de regir els alts càrrecs i el personal directiu de l'Administració de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic

El Codi de conducta desenvolupa i concreta principis i les regles de conducta en relació amb els àmbits següents:

  • Exercici del càrrec al servei de la ciutadania
  • Publicació veraç de la informació rellevant relativa al càrrec
  • Ús eficaç, eficient i responsable dels recursos materials i de la informació obtinguda en exercici del càrrec
  • Respecte als funcionaris públics i al personal al servei de l'Administració
  • Col·laboració amb els mitjans de comunicació i la participació en el debat públic
  • Actuació no condicionada per interessos privats i el conflicte d'interès
  • Col·laboració amb el Parlament i altres institucions
  • Grups d'interès i l'agenda oficial  
  • Bones pràctiques de contractació  
  • Gestió de documents públics

El Pla anual de formació de l'Escola d'Administració Publica de Catalunya incorpora dins del programa de formació per a alts càrrecs i personal directiu accions formatives en matèria d'ètica.

Informació relacionada:   

- Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern    
- Motius d'abstenció (art. 23, Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic)     

Data d'actualització:  18.06.2018