• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix

Prevenció de riscos laborals

L’Administració de la Generalitat ha establert com un objectiu bàsic en la seva política de recursos humans el garantir la salut i la seguretat del seu personal. L’establiment d’aquest objectiu ha estat com a conseqüència de l’aplicació de les obligacions legals que en aquesta matèria ha inclòs la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.

Per tal de complir amb aquest objectiu, ha estat necessari fer les adaptacions organitzatives adients que s’han concretat en dos instruments jurídics: el Pacte sobre drets de participació dels empleats públics en matèria de prevenció de riscos laborals en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat, de 28 de juliol de 2005 i el Decret 312/1998, d’1 de desembre, pel qual es creen els serveis de prevenció de riscos laborals per al personal al servei de l’Administració de la Generalitat.

El Pacte de 28 de juliol de 2005 és un instrument bàsic que permet garantir els drets de participació i representació dels treballadors/ores.

El Decret 312/1998 ha creat una estructura organitzativa de serveis de prevenció de riscos laborals propis de nivell departamental i ha atorgat les competències de coordinació i d’ordenació de les activitats en matèria preventiva a la Direcció General de Funció Pública. El compliment d’aquesta competència s’ha traduït en l’aprovació i aplicació de tot un seguit de documents, guies de treball i protocols sobre diferents aspectes de la prevenció de riscos laborals. 

Data d'actualització:  19.03.2019