• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix

Polítiques per a la igualtat d'oportunitats entre dones i homes

L'article 15.1 de la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes, disposa que el Pla d'igualtat, té com a objectiu garantir l'aplicació efectiva del prinicipi d'igualtat de tracte d'oportunitats de dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe amb relació a l'accés al treball remunerat, al salari, a la formació, a la promoció professional i a la resta de condicions de treball.

El 17 de gener de 2017, es va ratificar, mitjançant Acord del Govern, l'Acord de la Mesa General de Negociació dels Empleats Públics de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, de 17 de novembre de 2016, pel qual es va aprovar el Pla d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes de I'Administració de la Generalitat de Catalunya.

El Pla és una eina essencial que permet avançar en la promoció de la igualtat d'oportunitats entre els treballadors de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, així com la integració de la perspectiva de gènere en l'organització i l'estructura interna de l'Administració de la Generalitat.

El Pla preveu les actuacions necessàries per a l'assoliment de la igualtat d'oportunitats entre dones i homes proposades a partir de l'anàlisi dels àmbits d'actuació següents:

  1. Representativitat de les dones i els homes.
  2. Accés, selecció, promoció i desenvolupament.
  3. Condicions laborals.
  4. Conciliació de la vida laboral, personal i familiar.
  5. Assetjament sexual i per raó de sexe i violència masclista.
  6. Prevenció de riscos laborals amb perspectiva de gènere.
  7. Ús no sexista ni androcèntric de les imatges i els llenguatges.
  8. Estratègia i organització interna.

La Direcció General de Funció Pública, amb la col·laboració dels departaments i, en especial, de l'Institut Català de les Dones, vetllarà per l'execució del Pla d'igualtat d'Oportunitats entre dones i homes de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Als efectes d'implementar el Pla, anualment es prioritzaran les diferents mesures i es farà un informe sobre la seva execució, del quales donarà compte a la Mesa General de Negociació dels empleats públics de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. 

Data d'actualització:  17.02.2017