• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix

Normativa general dels processos electorals

Disposicions generals

Reial decret de 2 de juny de 1944, pel qual s’aprova amb caràcter definitiu el Reglament de l’organització i règim del Notariat (BOE núm. 189, de 7 de juliol), modificat pel Reial decret 1954/1982, de 30 de juliol, pel qual s'aprova l'annex IV del Reglament notarial, de 2 de juny de 1944, relatiu a l'exercici de la fe pública en matèria electoral (BOE núm. 194, de 14 d'agost), pel Reial decret 2630/1985, de 23 d’octubre (BOE núm. 16, de 18 de gener de 1986) i pel Reial decret 557/1993, de 16 d’abril (BOE núm. 92, de 17 d’abril).

Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general (BOE núm. 147, de 20 de juny); correcció d'errades en el BOE núm. 17, de 20 de gener de 1986), modificada per la Llei orgànica 1/1987, de 2 d'abril (BOE núm. 80, de 3 d'abril); per la Llei orgànica 8/1991, de 13 de març (BOE núm. 63, de 14 de març; correcció d'errades en el BOE núm. 65, de 16 de març); per la Llei orgànica 6/1992, de 2 de novembre (BOE núm. 264, de 3 de novembre); per la Llei orgànica 13/1994, de 30 de març (BOE núm. 77, de 31 de març); per la Llei orgànica 3/1995, de 23 de març (BOE núm. 71, de 24 de març); per la Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre (BOE núm. 281, de 24 de novembre); per la Llei orgànica 1/1997, de 30 de maig (BOE núm. 130, de 31 de maig); per la Llei orgànica 3/1998, de 15 de juny (BOE núm. 143, de 16 de juny ); per la Llei orgànica 8/1999, de 21 d'abril (BOE núm. 96, de 22 d'abril); per la Llei orgànica 6/2002, de 27 de juny (BOE núm. 154, de 28 de juny); per la Llei orgànica 1/2003, de 10 de març (BOE núm. 60, d’11 de març; correcció d’errades en el BOE núm. 207, de 29 d’agost); per la Llei orgànica 16/2003, de 28 de novembre (BOE núm. 286, de 29 de novembre); per la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març (BOE núm. 71, de 23 de març), i per la Llei orgànica 9/2007, de 8 d’octubre (BOE núm. 242, de 9 d’octubre); per la Llei orgànica 8/2010, de 4 de novembre (BOE núm. 268, de 5 de novembre); per la Llei orgànica 2/2011, de 28 de gener (BOE núm. 25, de 29 de gener); per la Llei orgànica 3/2011, de 28 de gener (BOE núm. 25, de 29 de gener), per la Llei orgànica 7/2011, de 15 de juliol (BOE núm. 170, de 16 de juliol), i per la Llei orgànica 2/2016, de 31 d'octubre (BOE núm. 264, d’1 de novembre).

Reial decret 605/1999, de 16 d’abril, de regulació complementària dels processos electorals (BOE núm. 92, de 17 d’abril), modificat pel Reial decret 1382/2002, de 20 de desembre (BOE núm. 305, de 21 de desembre; correcció d’errades en el BOE núm. 8, de 9 de gener); per l’Ordre INT/2838/2003, de 14 d’octubre (BOE núm. 249, de 17 d’octubre); l’Ordre INT/529/2007, de 8 de març (BOE núm. 60, de 10 de març), Reial Decret1621/2007, de 7 de desembre (BOE núm. 299, de 14 de desembre), per l’Ordre INT/662/2011, de 23 de març (BOE núm. 75 de 29 de març) i per l’Ordre INT/2609/2011, de 28 de setembre (BOE núm. 237, d’1 octubre),  per  Ordre INT/529/2014, de 28 de març (BOE núm. 82, de 4 d’abril).

Ordre INT/646/2003, de 14 de març, per la qual es dicten instruccions per al compliment del que disposa l’article 41.6 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general (BOE núm. 72, de 25 de març).

Llei orgànica 2/1980, de 18 de gener, sobre la regulació de les diverses modalitats del referèndum (BOE núm. 20, de 23 de gener), modificada per la Llei orgànica 12/1980, de 16 de desembre (BOE núm. 308, de 24 de desembre).

Reial decret 422/2011, de 25 de març, pel qual s’aprova el Reglament sobre les condicions bàsiques per a la participació de les persones amb discapacitat en la vida política i en els processos electorals (BOE núm. 76, de 30 de març).

Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern (DOGC núm.5256, de 12 de novembre i BOE núm. 292, de 4 de desembre), modificada per Llei 26/2010, del 3 d'agost (DOGC núm. 5686, de 5 d’agost i BOE núm. 203, de 21 d’agost; correcció d’errades al DOGC núm. 5718, de 20 de setembre i DOGC núm. 5744, de 28 d’octubre); i per la Llei 30/2010, de 3 d’agost (DOGC núm. 5708, de 6 de setembre i BOE núm. 231, de 23 de setembre).

Llei 3/1982, de 23 de març, del Parlament, del president i del Consell Executiu de la Generalitat (DOGC núm. 216, de 21 d’abril; correccions d’errades en el DOGC núm. 1152, de 7 de juny de 1989, i el DOGC núm. 2128, de 15 de novembre de 1995), modificada per la Llei 11/1983, de 27 de juny (DOGC núm. 340, de 29 de juny); per la Llei 8/1985, de 24 de maig (DOGC núm. 548, de 10 de juny); per la Llei 13/1989, de 14 de desembre (DOGC núm. 1234, de 22 de desembre); per la Llei 4/1995, de 27 d’abril (DOGC núm. 2048, de 10 de maig); per la Llei 1/2000, de 30 de març (DOGC núm. 3111, de 31 de març), per la Llei 1/2005, de 31 de març (DOGC núm. 4355, de 4 d’abril) i per la Llei 13/2008, del 5 de novembre (DOGC núm. 4355, de 12 de novembre).

Reial decret 422/2011, de 25 de març, pel qual s’aprova el Reglament sobre les condicions bàsiques per a la participació de les persones amb discapacitat en la vida política i en els processos electorals (BOE núm. 76, de 30 de març).

Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (DOGC núm. 3887, de 20 de maig), modificat per la Llei 9/2006, de 5 de juliol (DOGC núm. 4675, de 13 de juliol).

Llei 30/2010, de 3 d’agost, de vegueries (DOGC núm. 5708, de 6 de setembre i BOE núm. 231, de 23 de setembre), modificada per la Llei 4/2011, de 8 de juny (DOGC núm. 5900, de 15 de juny i BOE núm. 151, de 25 de juny).

Decret 59/1991, de 25 de març, sobre l’elecció dels membres dels consells comarcals (DOGC núm. 1425, de 2 d’abril).

Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya (DOGC núm. 4013, de 19 de novembre, correcció d’errades en el DOGC núm. 4023, de 3 de desembre), modificat per la llei 30/2010, del 3 d'agost, de vegueries (DOGC 5708, de 6 de setembre)

Llei 16/1990,de 13 de juliol, sobre el règim especial de la Vall d’Aran (DOGC núm. 1326, de 3 d’agost, i BOE núm. 194, de 14 d’agost), modificada per la Llei 35/2010, d'1 d'octubre (DOGC núm. 5745, de 29 d’octubre).

Llei orgànica 2/1980, de 18 de gener, sobre la regulació de les diverses modalitats del referèndum (BOE núm. 20, de 23 de gener), modificada per la Llei orgànica 12/1980, de 16 de desembre (BOE núm. 308, de 24 de desembre).

Llei 1/2006, de 16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular (DOGC núm. 4579, de 23 de febrer).

Llei 4/2010, de 17 de marc, de consultes populars per via del referèndum (DOGC núm.5595, de 25 de març). 

Llei orgànica 3/1984, de 26 de març, per la qual es regula la iniciativa legislativa popular (BOE núm. 74, de 27 de març), modificada per la Llei orgànica 4/2006, de 26 de maig (BOE núm. 126, de 27 de maig ).

Llei 16/1990,de 13 de juliol, sobre el règim especial de la Vall d’Aran (DOGC núm. 1326, de 3 d’agost, i BOE núm. 194, de 14 d’agost).

Dret de sufragi

Decisió 76/787/CECA, CEE, EURATOM de 20 de setembre de 1976, del Consell de les Comunitats Europees, per la qual s'aprova l'Acta relativa a l'elecció dels representants en l'Assemblea per sufragi universal directe (DO de les Comunitats Europees núm. L278/1, de 8 d'octubre), modificada per la Decisió 93/81/CECA, CEE, EURATOM d'1 de febrer de 1993 (DO de les Comunitats Europees núm. L33/15, de 9 de febrer), i per la Decisió de 14 d’abril de 2004 (BOE núm. 105, de 30 d’abril).

Intercanvi de cartes i annexos constitutiu d'acord entre Espanya i Noruega, realitzat a Madrid el 6 de febrer de 1990, el qual reconeix el dret a votar en eleccions municipals als nacionals noruecs a Espanya i als espanyols a Noruega (BOE núm. 153, de 27 de juny de 1991).

Directiva 93/109/CE del Consell, de 6 de desembre de 1993, del Consell de les Comunitats Europees, per la qual es desplega l'article 8.B.2 del Tractat constitutiu de la Comunitat Europea i es fixen les modalitats d'exercici de sufragi actiu i passiu en les eleccions al Parlament Europeu dels ciutadans de la Unió residents en un estat membre del qual no siguin nacionals (DO de les Comunitats Europees núm. L329/34, de 30 de desembre).

Directiva 94/80/CE del Consell, de 19 de desembre de 1994, per la qual es fixen les modalitats d’exercici del dret de sufragi actiu i passiu en les eleccions municipals per part dels ciutadans de la Unió residents en un estat membre del qual no siguin nacionals (DO de les Comunitats Europees núm. L-368, de 31 de desembre), modificada per la Directiva 96/30 CE del Consell, de 13 de maig de 1996.

Reglament (CE) núm. 2004/2003, de 4 de novembre de 2003, del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a l’estatut i al finançament dels partits polítics a escala europea (DO de les Comunitats Europees núm. L-297/1, de 15 de novembre de 2003).

Decisió de 29 de març de 2004 de la Mesa del Parlament Europeu, en la qual s’estableixen les normes d’execució del Reglament (CE) núm. 2004/2003, del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a l’estatut i al finançament dels partits polítics a escala europea (DO de les Comunitats Europees núm. C-155/1, de 12 de juny de 2004).

Llei 13/2005, de 27 de desembre, del règim d’incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de la Generalitat (DOGC núm. 4546, de 2 de gener de 2006).

Llei 40/2006, de 14 de desembre, de l’Estatut de la ciutadania espanyola a l’estranger (BOE núm. 299, de 15 de desembre; correcció d’errades en el BOE núm. 31, de 5 de febrer de 2007).

Reial decret 1612/2007, de 7 de desembre, pel qual es regula el procediment de vot accessible que facilita a les persones amb discapacitat visual l’exercici del dret de sufragi (BOE núm. 294, de 8 de desembre de 2007).

Ordre INT/3817/2007, de 21 de desembre, per la qual es desenvolupa el procediment de vot accessible que facilita a les persones amb discapacitat visual l’exercici del dret de sufragi, regulat en el Reial decret 1612/2007, de 7 de desembre (BOE núm. 310, de 27 de desembre).

Resolució de 4 de juliol de 2008, de la Secretaria d'Estat de Cooperació Territorial, per la qual es publica l'Acord de la Subcomissió de Seguiment Normatiu, Prevenció i Solució de Conflictes de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat en relació amb la Llei orgànica 9/2007, de 8 d'octubre, de modificació de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general (BOE núm. 175, de 21 de juliol).

Bescanvi de notes constitutiu d'Acord entre el Regne d'Espanya i la República de l'Equador sobre participació en les eleccions municipals dels nacionals de cada país residents en el territori de l'altre, fet a Quito el 25 de febrer de 2009 (BOE núm. 4, de 5 de gener de 2010).

Acord entre el Regne d'Espanya i Nova Zelanda sobre participació en determinades eleccions dels nacionals de cada país residents en el territori de l'altre, fet a Wellington el 23 de juny de 2009 (BOE núm. 5, de 6 de gener de 2010 ). 

Bescanvi de notes constitutiu d'Acord entre el Regne d'Espanya i la República de Colòmbia, sobre participació en les eleccions municipals dels nacionals de cada país residents en el territori de l'altre, fet a Madrid el 5 de febrer de 2009 (BOE núm. 18, de 21 de gener de 2010).

Bescanvi de notes constitutiu d'Acord entre el Regne d'Espanya i la República de Xile, sobre participació en les eleccions municipals dels nacionals de cada país residents en el territori de l'altre, fet a Madrid el 12 de maig de 2009 (BOE núm. 35, de 9 de febrer de 2010).

Bescanvi de notes constitutiu d'Acord entre el Regne d'Espanya i la República del Perú, sobre participació en les eleccions municipals dels nacionals de cada país residents en territori de l'altre, fet a Madrid el 6 de febrer de 2009 (BOE núm. 122, de 19 de maig de 2010).

Bescanvi de notes constitutiu d'Acord entre el Regne d'Espanya i la República del Paraguai, sobre participació en les eleccions municipals dels nacionals de cada país residents en territori de l'altre, fet a Madrid i a Asunción el 13 de maig de 2009 (BOE núm. 150, de 21 de juny de 2010).

Bescanvi de notes constitutiu d'Acord entre el Regne d'Espanya i la República d'Islàndia, sobre participació en les eleccions municipals dels nacionals de cada país residents en el territori de l'altre, fet a Madrid i a París a 31 de març de 2009 (BOE núm. 305, de 16 de desembre de 2010).

Bescanvi de notes constitutiu d'Acord entre el Regne d'Espanya i l'Estat Plurinacional de Bolívia, sobre participació en les eleccions municipals dels nacionals de cada país residents en el territori de l'altre, fet a Madrid el 15 de setembre de 2009 (BOE núm. 306, de 17 de desembre de 2010).

Bescanvi de notes constitutiu d'Acord entre el Regne d'Espanya i la República de Cap Verd, sobre participació en les eleccions municipals dels nacionals de cada país residents en el territori de l'altre, fet a Praia el 8 d'abril de 2009 (BOE núm. 11, de 13 de gener de 2011). 

Bescanvi de notes constitutiu d'Acord entre el Regne d'Espanya i la República de Corea sobre participació en les eleccions municipals dels nacionals de cada país residents en el territori de l'altre, fet a Madrid, Seúl 16 de novembre de 2010 i el 26 de gener de 2011 (BOE núm. 160, de 6 de juliol).

Bescanvi de notes constitutiu d’Acord entre el Regne d’Espanya i la República de Trinitat i Tobago sobre participació en les eleccions municipals dels nacionals de cada país residents en el territori de l’altre, fet en Puerto España el 17 de febrer de 2009 (BOE núm. 290, de 2 de desembre de 2011).

 

Administració electoral

Acord de 10 de gener de 1996, de la Junta Electoral Central, sobre la pròrroga automàtica del mandat de les juntes electorals en el supòsit de convocar-se unes noves eleccions dins el període dels cent dies següents a la celebració d’un altre procés electoral.

Acord de 14 de febrer de 1996, de la Junta Electoral Central, sobre la competència dels ajuntaments per nomenar els membres de les meses, per notificar la designació als interessats, per emplenar els impresos i per l’abonament de les tasques de les esmentades operacions.

Acord de 9 de febrer de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre el sorteig per a la designació dels ciutadans que han de formar part de les meses electorals.

Acord de 29 de febrer de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre les competències dels secretaris dels ajuntaments com a delegats de les juntes electorals de zona.

Acord de 29 de març de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre una queixa per no haver permès formar part de la mesa electoral a una persona a la qual s'havia nomenat vocal per arribar a les 8 hores i 10 minuts al local de votació.

Acord de 7 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre una consulta sobre les facultats d'agrupació d'electors per proposar la designació de vocals no judicials.

Acord de 19 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre si és admissible la utilització per part dels interventors i apoderats i membres de la mesa la col·locació de cartells en els col·legis electorals i en les seves immediacions amb el lema “No a la guerra”.

Acord de 19 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre a qui correspon la competència de notificar la designació de membre de meses electorals.

Acord de 19 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre si una vegada constituïda una mesa electoral amb el president i els vocals titulars, estan eximits els suplents del seu compromís.

Acord de 22 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre si el cessament de dos vocals de la junta electoral de zona com a jutges substituts implica també el cessament com a vocals de la junta.

Circular de 22 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre la utilització de símbols, emblemes o lemes que puguin ser constitutius de propaganda electoral per part dels interventors, apoderats i membres de les meses electorals.

Acord de 25 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre la preferència de les activitats electorals sobre les judicials en els àmbits civils o penals.

Acord de 25 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre la possibilitat de ser substituït en la mesa electoral per un familiar.

Acord de 16 de febrer de 2005, de la Junta Electoral Central, sobre la possibilitat de que els apoderats de les formacions polítiques, per tal condició, puguin ser excusats de formar part de les meses electorals.

Acord de 31 de març de 2005, de la Junta Electoral Central, sobre la possibilitat que l'ajuntament realitzi sortejos supletoris de membres de Mesa electoral.

Acord de 12 d'abril de 2007, de la Junta Electoral Central, sobre el desenvolupament de les tasques de la secretaria de la junta electoral com a conseqüència de canvi de jutjat degà.

Acord de 12 d'abril de 2007, de la Junta Electoral Central, sobre el desenvolupament de la secretaria de la junta de zona, un cop ha deixat de ser l'anterior secretari degà.

Acord de 12 d'abril de 2007, de la Junta Electoral Central, sobre la competència per a la designació de personal col·laborador de la junta electoral de zona.

Acord de 12 d'abril de 2007, de la Junta Electoral Central, sobre la data de publicació en el butlletí oficial de la província de la relació de membres de les juntes electorals amb motiu de determinades festes locals.

Acord de 23 d'abril de 2007, de la Junta Electoral Central, sobre si els ciutadans estrangers residents a Espanya que tenen la condició d'electors en les eleccions locals però no en les eleccions autonòmiques poden ser designats membres de mesa electoral atesa la coincidència d'eleccions locals i autonòmiques.

Acord de 26 d'abril de 2007, de la Junta Electoral Central, sobre el cessament de vocal judicial de junta electoral de zona.

Acord de 8 de maig de 2007, de la Junta Electoral Central, sobre el nombre de vocals per a la constitució vàlida de la junta electoral de zona, així com el quòrum per a l’adopció d’acords.

Acord de 27 de setembre de 2007, de la Junta Electoral Central, sobre la possibilitat d'exclusió en la designació d'un membre de Mesa electoral per minusvàlid/a.

Acord de 24 de gener de 2008, de la Junta Electoral Central, sobre l'òrgan competent per designar el personal funcionari col·laborador en els processos electorals.

Circular de 29 de gener de 2008, de la Junta Electoral Central, sobre notificació de la condició de membres de mesa als interessats.

Acord de 14 de febrer de 2008, de la Junta Electoral Central, sobre la validesa de les excuses formulades pels membres de Mesa respecte de la seva designació com a tals remeses a la junta electoral de zona a través de fax.

Acord de 25 de juny de 2009, de la Junta Electoral Central, sobre la consulta del president de la junta electoral provincial en referència al nomenament del secretari de la junta electoral de zona.

Acord de 25 de juny de 2009, de la Junta Electoral Central, per instar les modificacions necessàries per evitar tracte discriminatori respecte a les persones discapacitades a efectes de votació.

Acord de 19 de juliol de 2010, de la Junta Electoral Central, sobre els membres de les meses electorals amb dret a comptar amb ajuda d'intèrprets de les llengües de signes espanyoles.

Instrucció 6/2011, de 28 d'abril, de la Junta Electoral Central, d'interpretació de l'article 27.3 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General, sobre impediments i excuses justificades per als càrrecs de president i vocal de les meses electorals (BOE núm. 103 de 30 d’abril), modificada per la Instrucció 2/2014, d'11 de desembre (BOE  núm. 307, de 20 de desembre) i per la Instrucció 3/2016, de 14 de setembre (BOE núm. 224, de 16 de setembre); correcció d’errades per Acord d’11 d’octubre de 2016, de la Junta Electoral Central (BOE núm. 253, de 19 d’octubre).

Resolució de 15 de setembre de 2011, de la Junta Electoral Central, sobre comunicació i publicació dels acords i vots particulars de la Junta Electoral Central. (BOE núm. 224 de 17 de setembre).

Acord de 24 de setembre de 2015, de la Junta Electoral Central, sobre les instruccions precises perquè sigui vàlid i admissible el procediment de remissió dels nomenaments de membres de taula a través del correu electrònic.

Acord de 27 de setembre de 2015, de la Junta Electoral Central, sobre la procedència de donar publicitat a determinades dades electorals relacionades amb les eleccions al Parlament de Catalunya de 27 de setembre de 2015.

Cens electoral

Ordre de 3 de febrer de 1987, per la qual es regula la distribució de còpies del cens electoral en suport magnètic i l’expedició del certificat d'inscripció en el cens electoral (BOE núm. 33, de 7 de febrer).

Ordre de 21 de març de 1991, per la qual es regula el procés de reclamació administrativa en període electoral (BOE núm. 72, de 25 de març).

Reial decret 435/1992, de 30 d’abril, sobre comunicació al Registre Central de Penats i Rebels i a l’Oficina del Cens Electoral de les condemnes que portin aparellada la privació del dret de sufragi (BOE núm. 111, de 8 de maig).

Reial decret 2118/1993, de 3 de desembre, pel qual es disposa l'ampliació del cens electoral als estrangers nacionals d'estats membres de la Unió Europea residents a Espanya (BOE núm. 290, de 4 de desembre) (derogat parcialment pel Reial decret 157/1996, de 2 de febrer).

Reial decret 202/1995, de 10 de febrer, pel qual es disposa la formació del cens electoral d'estrangers residents a Espanya per a les eleccions municipals (BOE núm. 38, de 14 de febrer).

Reial decret 157/1996, de 2 de febrer, pel qual es disposa l'actualització mensual del cens electoral i es regulen les dades necessàries per inscriure-s’hi (BOE núm. 44, de 20 de febrer), modificat pel Reial decret 147/1999, de 29 de gener (BOE núm. 26, de 30 de gener) i pel Reial decret 423/2011, de 25 de març (BOE núm. 73, de 26 de març).

Resolució de 19 de juliol de 1996, de la Direcció de l'Oficina del Cens Electoral, per la qual s'aproven els models referits en l'Ordre de 24 d'abril de 1996, per la qual es dicten normes tècniques per a l’actualització del cens electoral (BOE núm. 179, de 25 de juliol).

Reial decret 1799/2003, de 26 de desembre, pel qual es regula el contingut de les llistes electorals i de les còpies del cens electoral (BOE núm. 310, de 27 de desembre), modificat per Reial decret 102/2009, de 6 de febrer (BOE núm. 33, de 7 de febrer de 2009). Reial Decret 288/2014 , de 25 d'abril, pel qual es modifica el Reial Decret 1799/2003, de 26 de desembre, pel qual es regula el contingut de les llistes electorals i de les còpies del cens electoral.

Instrucció de 20 de gener de 2004, de la Junta Electoral Central, sobre la consulta via Internet de les dades del cens electoral (BOE núm. 19, de 22 de gener).

Resolució de 24 de febrer de 2006, de l'Oficina del Cens Electoral, sobre la repercussió de les baixes d'ofici per inscripció indeguda als padrons municipals i procediments de control de les altes al cens electoral (BOE núm. 57, de 8 de març).

Instrucció 7/2007, de 12 d’abril, de la Junta Electoral Central, sobre el certificat censal específic previst en l’article 85.1 de la Llei orgànica del règim electoral general (BOE núm. 94, de 19 d’abril).

Resolució de 27 d’agost de 2008, de l’Oficina del Cens Electoral, sobre les reclamacions i les consultes de les dades d’inscripció i d’altres aspectes de la gestió del cens electoral (BOE núm. 209, de 29 d’agost de 2008).

Instrucció 4/2009, de 17 de desembre, de la Junta Electoral Central, sobre actuacions de l'Oficina del Cens Electoral en relació al lliurament de còpies del cens electoral a les candidatures i l'enviament de la documentació per exercir el vot per correu (BOE núm. 5, de 6 de gener de 2010).

Ordre EHA/642/2011, de 25 de març, per la qual es dicten normes tècniques per a l’actualitzadió mensual del cens electoral (BOE núm. 73, de 26 de març).

Instrucció 1/2011, de 24 de març, de la Junta Electoral Central, sobre les reclamacions administratives relatives a les modificacions en el cens electoral que poden realitzar els representants de les candidatures o de les formacions polítiques en aplicació d’allò establert en els articles 38 i 39 de la Llei orgànica del règim electoral general (BOE núm. 74, de 28 de març).

Candidatures

Acord de 29 de març de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre una queixa per haver estat nomenat interventor d'Izquierda Unida en les passades eleccions de 12 de març de 2000, sense ser militant de l'anomenada entitat política.

Acord de 23 de gener de 2002, de la Junta Electoral Central, sobre la possibilitat que un secretari d'ajuntament ostenti la doble condició de delegat de la junta electoral de zona i d'apoderat d'una candidatura.

Acord de 25 d'octubre de 2002, de la Junta Electoral Central, sobre la similitud de denominació d'agrupació d'electors i de partit polític.

Acord de 25 d'octubre de 2002, de la Junta Electoral Central, sobre la constitució d'agrupació d'electors.

Acord de 9 d'abril de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre la denominació i el símbol d'una entitat política constituïda per varis grups independents.

Acord de 9 d'abril de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre diverses consultes en relació amb la denominació en català de les coalicions electorals que formin Izquierda Unida per a les pròximes eleccions municipals.

Acord de 25 d'abril de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre la denominació i les sigles d'una agrupació d'electors.

Acord de 19 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre si poden ser apoderats els estrangers residents a Espanya i en particular els de la Unió Europea.

Acord de 25 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre si poden ser apoderats els estrangers residents a Espanya i en particular els de la Unió Europea.

Instrucció 2/2007, de 22 de març, de la Junta Electoral Central, sobre el procediment de nomenament dels interventors de les candidatures previst en l’article 78 de la Llei orgànica del règim electoral general (BOE núm. 76, de 29 de març).

Instrucció 5/2007, de 12 d’abril, de la Junta Electoral Central, sobre l’aplicació dels articles 44.bis i 187.2 de la Llei orgànica del règim electoral general en la redacció donada per la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva de dones i homes (BOE núm. 94, de 19 d’abril).

Instrucció 8/2007, de 19 d’abril, de la Junta Electoral Central, sobre interpretació del tràmit d’esmena d’irregularitats previst en l’article 48.1 de la Llei orgànica del règim electoral general per incompliment dels requisits dels articles 44.bis i 187.2 de la Llei orgànica del règim electoral general, en la redacció donada per la Llei 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes (BOE núm. 95, de 20 d’abril).

Acord de 8 de maig de 2007, de la Junta Electoral Central, sobre actuació a seguir en relació amb candidatura proclamada del Grup Independente de Suria al haver advertit que no compleix la proporció que estableix l'art. 44 bis de la Llei orgànica del règim electoral general.

Acord de 21 de maig de 2007, de la Junta Electoral Central, sobre si els apoderats ostenten els seus drets en la circumscripció en la qual ha esta anul·lada la candidatura de la formació política a la qual representen.

Instrucció 7/2011, de 15 de setembre, de la Junta Electoral Central, relativa al procediment d’acreditació de signatures de recolzament a les candidatures al Congrés dels Diputats, al Senat i al Parlament Europeu, previst en els articles 169 i 220 de la Llei orgànica del règim electoral general (BOE núm. 224 de 17 de setembre).

Participació dels treballadors

Ordre de 6 de novembre de 1985, per la qual es regula la concessió de permisos als funcionaris que es presentin com a candidats a les eleccions (BOE núm. 267, de 7 de novembre).

Resolució de 21 de febrer de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre l’obligatorietat de l’empresa de concedir 15 dies de permís retribuït al component d’una llista electoral un cop proclamat com a candidat.

Acord de 13 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre el dret a permís retribuït durant el temps de duració de la campanya electoral per als funcionaris es fa extensiu als suplents.

Acord de 19 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre els permisos als candidats durant el període de campanya electoral.

Acord de 25 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre el temps de permís que tenen com a dret els treballadors el dia de la votació.

Acord de 25 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre el temps de permís que correspon al personal judicial encarregat de la recollida dels sobres que contenen documentació electoral.

Circular 5/2006, de 4 d’octubre , del director general de la Funció Pública, sobre participació del personal al servei de l’Administració de la Generalitat en les eleccions convocades dins del marc de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.

 

Campanya electoral

Instrucció de 13 de setembre de 1999, de la Junta Electoral Central, sobre l'objecte i els límits de les campanyes institucionals (BOE núm. 222, de 16 de setembre, correcció d’errades en el BOE núm. 233, de 29 de setembre).

Acord de 31 de gener de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre subvenció per mailing electoral.

Acord de 29 de març de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre la queixa per la decisió d'aquesta Junta Electoral Central, relativa a la consulta de la Red Ciudadana per la Abolición de la Deuda Externa, i sol·licitud de còpia de l'acta en la qual es va prendre la decisió.

Llei 18/2000, de 29 de desembre, per la qual es regula la publicitat institucional (DOGC núm. 3300, de 8 de gener).

Acord de 25 d'octubre de 2002, de la Junta Electoral Central, sobre la publicitat abans del començament de la campanya electoral.

Acord de 7 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre el còmput de vots per al repartiment d'espais gratuïts de propaganda electoral a una coalició, les entitats polítiques de la qual van concorre anteriorment per separat.

Llei 29/2005, de 29 de desembre, de publicitat i comunicació institucional (BOE núm. 312, de 30 de desembre).

Llei 22/2005, de 29 de desembre, de comunicació audiovisual de Catalunya (DOGC núm. 4543, de 3 de gener de 2006).

Instrucció 4/2007, de 12 d’abril, de la Junta Electoral Central, sobre la utilització de les noves tecnologies de la informació i de la comunicació electr��niques com a instrument de propaganda electoral (BOE núm. 94, de 19 d’abril).

Acord de 24 de maig de 2007, de la Junta Electoral Central, sobre la sol·licitud perquè la Junta Electoral Central declari si és aplicable la seva doctrina sobre la publicitat institucional als actes convocats pels partits polítics.

Acord de 24 de maig de 2007, de la Junta Electoral Central, sobre la possibilitat d'adjudicació de nous locals i dies per a realitzar actes de campanya electoral, havent estat realitzada la distribució amb anterioritat.

Instrucció 2/2011, de 24 de març, de la Junta Electoral Central, sobre la interpretació de l’article 50 de la Llei orgànica del règim electoral general, en relació amb l’objecte i els límits de les campanyes institucionals i dels actes d’inauguració realitzats pels poders públics en període electoral (BOE núm. 74, de 28 de març).

Instrucció 3/2011, de 24 de març, de la Junta Electoral Central, sobre interpretació de la prohibició de realització de campanya electoral inclosa a l’article 53 de la Llei orgànica del règim electoral general (BOE núm. 74, de 28 de març).

 

Mitjans de comunicació

Llei orgànica 10/1991, de 8 d'abril, de publicitat electoral en emissores municipals de radiodifusió sonora (BOE núm. 85, de 9 d'abril).

Llei orgànica 14/1995, de 22 de desembre, de publicitat electoral en emissores de televisió local per ondes terrestres (BOE núm. 309, de 27 de desembre).

Instrucció de 17 de maig de 1999, de la Junta Electoral Central, sobre la distribució d'espais gratuïts de propaganda electoral en mitjans de comunicació de titularitat pública i la delegació de competències a les juntes electorals provincials (BOE núm. 120, de 20 de maig).

Instrucció de 13 de setembre de 1999, de la Junta Electoral Central, en desplegament de l'art. 66 de la Llei orgànica del règim electoral general, sobre el procediment dels recursos contra actes dels mitjans de comunicació en període electoral (BOE núm. 222, de 16 de setembre).

Acord de 13 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre la possibilitat d'emetre entrevistes o programes de caràcter electoral en emissores de televisió privada.

Acord de 25 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre si és necessari que els periodistes que pretenguin emetre programes des de les meses electorals durant l'escrutini tinguin algun tipus d'acreditació.

Llei 22/2005, de 29 de desembre, de comunicació audiovisual de Catalunya (DOGC núm. 4543, de 3 de gener de 2006).

Acord de 19 d'abril de 2007, de la Junta Electoral Central, sobre la possibilitat que les televisions privades retransmetin mítings de partits polítics així com determinada propaganda electoral.

Acord de 24 de maig de 2007, de la Junta Electoral Central, sobre la prohibició de contractació electoral en les televisions locals per ondes terrestres.

Instrucció 4/2011, de 24 de març, de la Junta Electoral Central, d’interpretació de l’article 66 de la Llei orgànica del règim electoral general, en allò relatiu a les garanties de respecte als principis de pluralisme, igualtat, proporcionalitat i neutralitat informativa pels mitjans de comunicació en període electoral (BOE núm. 74, de 28 de març).

Vot per correu

Instrucció de 10 de febrer de 1992, de la Junta Electoral Central, sobre el vot per correu de les persones que es troben en situació de malaltia o incapacitat que els impedeixi la formulació personal de la sol·licitud de la documentació a què es refereix l'article 72 de la Llei orgànica del règim electoral general (BOE núm. 39, de 14 de febrer, i DOGC núm. 1556, de 17 de febrer).

Reial decret 557/1993, de 16 d'abril, sobre actuació notarial en el procediment d'emissió de vot per correu (BOE núm. 92, de 17 d'abril).

Instrucció de 26 d'abril de 1993, de la Junta Electoral Central, sobre el certificat mèdic oficial i gratuït a què es refereix l'article 72.c) de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, en la redacció donada per la Llei orgànica 6/1992, de 2 de novembre (BOE núm. 101, de 28 d'abril).

Instrucció de 26 d'abril de 1993, de la Junta Electoral Central, sobre la comprovació per la junta electoral competent de la concurrència de les circumstàncies a què es refereix l'article 72.c) de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, en la redacció donada per la Llei orgànica 6/1992, de 2 de novembre (BOE núm. 101, de 28 d'abril).

Instrucció de 20 d'abril de 1998, de la Junta Electoral Central, sobre els requisits del vot dels electors inscrits en el cens especial de residents absents (BOE núm. 97, de 23 d'abril).

Acord de 16 de març de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre la validesa del vot de resident absent enviat per correu ordinari.

Acord de 10 d'abril de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre els sobres de vot per correu d'electors inscrits en el CERA remesos fora de termini.

Acord de 16 de maig de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre els sobres de vot per correu d'electors inscrits en el CERA remesos fora de termini.

Acord de 19 de setembre de 2001, de la Junta Electoral Central, sobre el vot del electors inscrits en el CERA.

Acord de 13 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre si es vàlid el certificat mèdic estès en paper comú, als efectes de l'establert a l'article 72.c) de la Llei orgànica del règim electoral general.

Acord de 19 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre si els funcionaris de correus poden desplaçar-se als domicilis dels particulars als efectes de que aquests sol·licitin el vot per correu.

Acord de 19 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre la validesa del vot per correu d'un elector la mort del qual consta davant la mesa electoral corresponent.

Acord de 22 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre l'acreditació davant una mesa electoral de la defunció d'un elector que ha emès el vot per correu.

Acord de 22 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre els vots per correu remesos per servei postal-missatgeria i sobre la validesa de certificacions censals específiques emeses per fax.

Acord de 25 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre la validesa dels vots emesos per correu d'elector que mor posteriorment amb anterioritat al dia de la celebració de les eleccions.

Acord de 3 de juny de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre vot per correu d'electors que no consta que hagin sol·licitat la documentació per votar per correu.

Acord de 3 de juny de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre el recompte i escrutini de vots del CERA rebuts després de la data de les eleccions.

Acord de 12 d'abril de 2007, de la Junta Electoral Central, sobre la legalitat d'enviar les sol·licituds de vot per correu del personal embarcat per fax o correu electrònic, en lloc de per radiotelegrafia, segons disposa el Reial decret 506/1999, de 16 d'abril, de regulació complementària dels processos electorals.

Acord de 19 d'abril de 2007, de la Junta Electoral Central, sobre consulta del Partit Popular sobre l'admissió com a vàlids dels impresos oficials de vot per correu del Ministeri de l'Interior obtinguts a través de la pròpia pàgina web del Ministeri.

Acord de 23 d'abril de 2007, de la Junta Electoral Central, sobre la validesa d'impresos facilitats pels propis col·legis oficials de metges en fotocòpia segellada amb el segell original del propi col·legi oficial de metges.

Acord de 16 de maig de 2007, de la Junta Electoral Central, sobre la possibilitat de remetre la documentació per al vot per correu a un apartat de correus o a la llista de correus d'una oficina postal.

Acord de 24 de maig de 2007, de la Junta Electoral Central, sobre la validesa de vots de residents absents quan en les paperetes -que han d'estar complimentades per l'elector, segons disposa l'article 190.4 de la Llei orgànica del règim electoral general- es designi un partit polític i, en el municipi en qüestió, aquest partit es presenti formant coalició.

Acord de 24 de maig de 2007, de la Junta Electoral Central, sobre l'actuació de la Junta Electoral Provincial de Pontevedra, en relació amb el certificat mèdic a efectes del vot per correu d'incapacitats, exigint que consti en el certificat de referència la malaltia concreta de que es tracta.

Reial decret 1621/2007, de 7 de desembre, pel qual es regula un procediment de vot pels ciutadans espanyols que es troben temporalment a l'estranger (BOE núm. 299, de 14 de desembre).

Instrucció 2/2009, de 2 d’abril, de la Junta Electoral Central, sobre la garantia de l’exercici personal del vot per correu dels electors residents absents (BOE núm. 94, de 17 d’abril).

Instrucció 4/2009, de 17 de desembre, de la Junta Electoral Central, sobre les actuacions de l'Oficina del Cens Electoral en relació al lliurament de còpies del cens electoral a les candidatures i l'enviament de la documentació per exercir el vot per correu (BOE núm. 5, de 6 de gener de 2010 ).

Acord de 10 de juny de 2010 , de la Junta Electoral Central, de l'informe del Director de l'Oficina del Cens Electoral sobre el canvi del sistema acordat amb Correus i amb el Ministeri de l'Interior per a la devolució de les despeses de franqueig del vot per correu des de l'exterior.

 

Sistema electoral

Reial decret 529/1983, de 9 de març, pel qual es fixen els partits judicials de cada província, a l’efecte de les eleccions a diputacions provincials (BOE núm. 64, de 16 de març; BOE núm. 65, de 17 de març, i BOE núm. 66, de 18 de març; correcció d’errades en el BOE núm. 76, de 30 de març).

Instrucció de 29 d’abril de 1991, de la Junta Electoral Central, sobre el concepte de certificat censal específic, supòsits en què és procedent la seva expedició, òrgan competent i termini per a la seva expedició (BOE núm. 104, d’1 de maig), modificada per la Instrucció de 28 d’abril de 1993 (BOE núm. 103, de 30 d’abril), i per la Instrucció de 7 de maig de 2003 (BOE núm. 112, de 10 de maig).

Acord de 25 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre la formulació, la comptabilització i la utilitat dels vots en blanc.

Acord de 25 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre la validesa de paperetes.

Acord de 25 maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre en quins sobres s'ha d'incloure la llista del cens electoral en cas de coincidència d'eleccions autonòmiques i municipals.

Acord de 12 d'abril de 2007, de la Junta Electoral Central, sobre la possibilitat d'utilització de mitjans informàtics per agilitar l'escrutini dels vots dels residents absents mitjançant la lectura del codi de barres que figura en les certificacions d'inscripció en el CERA. 

Proclamació oficial de resultats

Reial decret 2322/1983, de 15 de juny, pel qual es disposa la publicació dels resultats electorals en els diaris oficials (BOE núm. 212, de 5 de setembre).

Decret 12/1988, de 13 de gener, pel qual es desplega la Llei 6/1987, de 4 d'abril, de l'organització comarcal de Catalunya, en matèria de designació de suplents als consells comarcals (DOGC núm. 948, de 5 de febrer).

Acord de 20 de juny de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre la possibilitat de rectificació d'errades detectades en l'acta d'escrutini general.

 

Recursos

Instrucció de 28 de maig de 1995, de la Junta Electoral Central, sobre els terminis i els tràmits dels recursos a què fa referència l'article 108.3 de la Llei orgànica del règim electoral general (BOE núm. 128, de 30 de maig).

Instrucció de 13 de setembre de 1999, de la Junta Electoral Central, en desplegament de l'art. 66 de la Llei orgànica del règim electoral general, sobre procediment dels recursos contra actes dels mitjans de comunicació en període electoral (BOE núm. 222, de 16 de setembre).

Instrucció 11/2007, de 27 de setembre, sobre el procediment de tramitació dels recursos contra els acords de les juntes electorals previst en l'article 21 de la Llei orgànica del règim electoral general (BOE núm. 239, de 5 d'octubre).

Despeses i subvencions electorals

Reial decret 562/1993, de 16 d'abril, pel qual es desplega l'article 18 de la Llei 31/1991, de 30 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per al 1992, sobre procediment especial de gestió de despeses electorals (BOE núm. 92, de 17 d'abril), modificat pel Reial decret 332/1999, de 26 de febrer (BOE núm. 58, de 9 de març).

Instrucció de 27 d'abril de 1999, de la Junta Electoral Central, sobre la subvenció per tramesa directa i personal de documentació electoral en el supòsit d'eleccions simultànies (BOE núm. 103, de 30 d’abril).

Acord de 23 d'abril de 2007, de la Junta Electoral Central, sobre consulta a efectes d'obertura de compte electoral, sobre la validesa del CIF únic d'Izquierda Unida en relació amb aquesta formació política i amb totes les coalicions de les quals forma part.

Llei orgànica 8/2007, de 4 de juliol, sobre finançament dels partits polítics (BOE núm. 160, de 5 de juliol).

Ordre INT/3782/2007, de 13 de desembre, de regulació de la dieta dels membres de les meses electorals (BOE núm. 308, de 25 de desembre).

Llei 18/2010, de 7 de juny de 2010, de la Sindicatura de Comptes (DOGC núm.5648, d'11 de juny).

 

Data d'actualització:  07.03.2012