• Imprimeix

El sector públic institucional

El sector públic institucional de l’Administració de la Generalitat és una part del sector públic de la Generalitat de Catalunya integrat per un conjunt d’ens i organismes de naturalesa diversa (societats mercantils, consorcis, fundacions, etc.) que tenen personalitat jurídica pròpia, que estan majoritàriament participades, de forma directa o indirecta, per l’Administració de la Generalitat i que mantenen, respecte d’aquesta Administració, una relació d’instrumentalitat ja que els serveis i les activitats que presenten són competència seva i actuen per compte seva. També formen part del sector públic institucional els consorcis i les fundacions que, tot i no estar participades majoritàriament per l’Administració de la Generalitat de Catalunya, hi estan adscrites.