• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix

Espai de la Direcció Pública

La iNNOtECA incorpora l’any 2015 l'Espai de la Direcció Pública com a pràctica innovadora que compleix les orientacions metodològiques fixades per a la seva validació.

Descripció

L'Espai de la direcció pública (en endavant, EDP) és un instrument virtual d'impuls de l'aprenentatge informal, per a directius públics de les diferents administracions catalanes, posat en marxa per l'Escola d'Administració Pública de Catalunya (EAPC).

L'EDP ofereix als seus usuaris continguts i enllaços de diverses tipologies sobre gestió pública en matèries que es consideren d'interès per als directius que desenvolupen la seva activitat en les administracions catalanes. Aquesta informació consisteix principalment en documents de diferents administracions (catalanes i espanyoles, però també de l'àmbit europeu i anglosaxó), articles de revistes, articles de premsa, informació bibliogràfica, dades estadístiques, informació sobre actes, jornades, conferències.

Igualment, l'EDP permet que els usuaris registrats en el mateix incloguin comentaris, propostes, materials que considerin interessants i, en general, totes aquelles informacions que creguin d'interès; això és així per fomentar la cultura de la col·laboració i la gestió del coneixement compartit.

Elements innovadors/bones pràctiques

Formació i informació informal per a directius públics de Catalunya a través d'un entorn virtual. Com s'ha indicat, aquesta iniciativa pot definir-se com un instrument d'impuls a l'aprenentatge informal i en bona part podria considerar-se com embrió d'una futura xarxa d'aprenentatge (learning network) adreçada a professionals de la direcció pública a Catalunya.

  • Intercanviar experiències i coneixements amb altres.
  • Treballar en col·laboració amb altres.
  • Crear grups de treball, comunitats, etc.

Aquest conjunt d'activitats és perfectament possible en l'entorn EDP i, de fet, la plataforma que li dóna suport ja ha estat utilitzada amb èxit com a base d'altres projectes de comunitats de pràctica i gestió del coneixement.

D'altra banda, aquesta iniciativa té determinats elements coincidents amb els processos d'aprenentatge informal en tant que:

  • És un entorn específic per facilitar aquest tipus de formació, que no determina ni planifica itineraris previs.
  • L'estructura de suport està pensada per facilitar la interacció i la comunicació entre els interessats.
  • La majoria dels continguts de l'EDP no té caràcter acadèmic sinó que fa referència a aspectes pràctics i estan situats en un punt intermedi entre la formació i la informació.

Un element d'importància per a comprendre la funció que realitza l'EDP és la seva ubicació com un servei més que presta des de l'àmbit de formació i informació directiva de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya.

Quina millora significativa comporta aquesta pràctica

Creació d'un espai de trobada d'informació, formació informal i treball col·laboratiu per a personal directiu de totes les administracions públiques catalanes.

Quin tipus d’innovació és?

☐ Producte (bé)   ☒ Producte (servei)   ☐ Organització/procés   ☐ Difusió   ☐ Estratègia

Any d’implementació

Any de creació 2011. El 2013 es van introduir millores d'usabilitat i de gestió de la informació

Unitat o àrea impulsora

Escola d'Administració Pública de Catalunya

Departament de Governació i Relacions Institucionals

Més informació (enllaços i adreces d’interès)

Número de fitxa: 1053

Data d’elaboració de la fitxa: 14/12/2015 

Espai de referència per a l’intercanvi d'experiències dels directius i directives de les administracions públiques del país, i de persones expertes en aquestes matèries

Data d'actualització:  31.01.2018