• Imprimeix

Equips motor

La iNNOtECA incorpora l’any 2018 els Equips motor com a pràctica innovadora que compleix les orientacions metodològiques fixades per a la seva validació.

Nom complet de l’actuació

Equips motor, motors de canvi. De la teoria a la pràctica.

Descripció

Són equips de treball multidisciplinaris, de participació voluntària i amb la missió d’impulsar, planificar i portar a terme tot un seguit d’accions que asseguressin l’assoliment exitós dels objectius establerts en el Pla Director de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya (EAPC).

Al 2016, es van configurar 9 equips amb 46 participants i va continuar el 2017 amb 6 equips i 34 participants. Els àmbits de treball dels equips motor, vinculats als objectius del Pla director 2016-2017, van ser: l’elaboració d’un nou catàleg de serveis i de la corresponent carta de compromisos de qualitat dels serveis; la definició del mapa de processos de l’organització i del seu desplegament a cada subdirecció; el disseny d’un protocol de relacions amb les universitats catalanes; l’establiment dels criteris i característiques per crear un grup de recerca propi de l’Escola; l’elaboració d’un pla d’internacionalització; la creació d’una e-Revista en anglès sobre direcció i gestió pública; el disseny d’una acció acadèmica de prestigi internacional adreçada a directius i directives; l’elaboració d’un pla d’usos dels espais coherent amb la nova estructura organitzativa; l’elaboració de l’avantprojecte  de la nova llei de l’Escola Nacional de Govern i Administracions Públiques (ENGAP); el disseny i elaboració d’un quadre de comandament per fer el seguiment i l’avaluació dels objectius corporatius. 

Elements innovadors/bones pràctiques

Els Equips motor han trencat amb la rigidesa de l'estructura administrativa tradicional i han posat en pràctica noves formes de treballar dins l'Administració de la Generalitat com són la gestió per objectius, el treball en xarxa i col·laboratiu, la transferència de l'aprenentatge, l’apoderament de treballadors i treballadores, la gestió del coneixement, etc.

Quina millora significativa comporta aquesta pràctica

S'han alineat els dispositius organitzatius amb l’estratègia de l'Escola, s'ha reforçat el compromís dels treballadors i treballadores, s'ha potenciat el talent, s'ha enfortit una cultura organitzativa basada en el seguiment i l'avaluació, s'ha fomentat el coneixement mutu.

Quin tipus d’innovació és?

☐ Producte (bé)   ☐ Producte (servei)   ☒ Organització/procés   ☐ Difusió   ☐ Estratègia

Any d’implementació

2016

Unitat o àrea impulsora

Escola d'Administració Pública de Catalunya

Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

Més informació (enllaços i adreces d’interès)

Enllaç web

Enllaç blog EAPC

Número de fitxa: 3056

Data d’elaboració de la fitxa: 8 de maig de 2018  

Equips motor de l'EAPC per impulsar canvis i noves formes de treballar.

Data d'actualització:  14.05.2018