• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix

XarxaAire

La iNNOtECA incorpora l’any 2018 XarxaAire com a pràctica innovadora que compleix les orientacions metodològiques fixades per a la seva validació.

Nom complet de l’actuació 

Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA o XarxaAire)

Descripció

És un sistema de detecció dels nivells d’immissió (o qualitat de l’aire) dels principals contaminants.

Té una estructura piramidal amb la base formada pels punts de mesurament i el vèrtex amb el Centre Receptor i Coordinador de Dades.

Tot i que es va implementar l'any 1983, l’any 2017 s’han produït dues modificacions substancials:

  • Disseny de la plataforma multicanal per a la informació a la ciutadania sobre la qualitat de l’aire.
  • Nou procés de gestió de les situacions d’episodi ambiental basat en la modelització de la contaminació atmosfèrica.

Elements innovadors/bones pràctiques

Control automàtic de la qualitat de l’aire, és a dir, dels nivells de concentració en l’aire dels principals contaminants atmosfèrics, per dur a terme les actuacions necessàries per solucionar els problemes originats per la contaminació atmosfèrica mitjançant els resultats de les mesures que s’obtenen.

Actualment, l’espai d’“El Temps” de TV3 incorpora la informació sobre els nivells de CO2, PM i Ozó en la connexió en directe d’algunes de les càmeres d’arreu del territori. Les dades per elaborar aquesta informació s’obtenen de la XarxaAire.

Quina millora significativa comporta aquesta pràctica

  • Conèixer l’evolució dels nivells de qualitat de l’aire en el temps i en el territori.
  • Informar els ciutadans de l’estat de la qualitat de l’aire i de la seva evolució.
  • Emprendre actuacions de sanejament en zones on se superin els nivells de qualitat de l’aire o es constati que hi ha un risc de superació.
  • Complir l’actual normativa en matèria de protecció de l’ambient atmosfèric. Les normes que regulen la qualitat de l’aire estableixen la mesura dels contaminants atmosfèrics en immissió com un dels sistemes d’avaluació del medi atmosfèric.
  • Localitzar focus emissors de contaminants atmosfèrics i disposar d’informació per valorar la seva incidència potencial.

Quin tipus d’innovació és?

☐ Producte (bé)   ☐ Producte (servei)   ☐ Organització/procés   ☒ Difusió   ☐ Estratègia

 

Unitat o àrea impulsora

Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic

Departament de Territori i Sostenibilitat

Número de fitxa: 4013

Data d’elaboració de la fitxa: 26/07/2018 

Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA o XarxaAire)

Data d'actualització:  15.10.2018